Начало UNIMARC Manual: bibliographic format
ПРИЛОЖЕНИЕ К: СЪПРОВОДИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ОБМЕН НА ЗАПИСИ

Предназначение

Документацията трябва да съдържа основната за обмена информация за физическия носител и да позволи на получаващата агенция, без да проучва задълбочено записите, да определи кои опции на UNIMARC са били избрани. По долу са посочени областите, чието включване в съдържанието на съпроводителната информация би било полезно.

Основна информация

Брой на записите.

Характеристики на етикета на записа

Характер на каталогираните документи

Запълващ символ

Етикет на записа

0-- Блок за идентификация

014 Идентификатор за статия от списание

100 Общи данни, свързани с обработката

102 Страна на публикуване или производство

3-- Блок за забележки

4-- Блок за връзка между записите

5-- Блок за взаимосвързани заглавия

6-- Блок за анализ на съдържанието

7-- Блок за интелектуална отговорност

801$g Правила за каталогизация

9-- Блок за национална употреба

Локални методични решенияРъководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР
следва: Приложение L