Начало UNIMARC Manual: bibliographic format
  следва: Блок за описателна информация
1-- Блок за кодирана информация

Определения и обхват на полетата

Този блок съдържа кодирани елементи от данни с фиксирана дължина.

Бележки за съдържанието на полето

Данните в тези полета са определени посредством позицията на символа, като първият символ след идентификатора за подполе се приеме за нула. Когато библиографската агенция изобщо не предоставя кодирана информация за поле, което не е определено за задължително, това поле се пропуска. Ако данните в определено поле са представени частично, позициите на пропуснатите елементи от данни се попълват със запълващи символи.

Дефинирани са следните полета:

100 Общи данни, свързани с обработката
101 Език на документа
102 Страна на публикуване или на производство
105 Поле за кодирани данни: Монографии
106 Поле за кодирани данни: Физически характеристики на текстов материал
110 Поле за кодирани данни: Продължаващи издания
115 Поле за кодирани данни: Видеоматериали
116 Поле за кодирани данни: Графични материали
117 Поле за кодирани данни: Триизмерни артефакти и учебни помощни материали
120 Поле за кодирани данни: Картографски материали (Общо)
121 Поле за кодирани данни: Картографски материали: Физически качества
122 Поле за кодирани данни: Времеви период на съдържанието на единицата
123 Поле за кодирани данни: Картографски материали: Мащаб и координатни системи
124 Поле за кодирани данни: Картографски материали: Анализ на вида на материала
125 Поле за кодирани данни: Звукозаписи и нотни издания
126 Поле за кодирани данни: Звукозаписи: Физически качества
127 Поле за кодирани данни: Продължителност на звукозаписи и нотни произведения
128 Поле за кодирани данни: Музикални изпълнения и партитури
130 Поле за кодирани данни: Микроформи: Физически характеристики
131 Поле за кодирани данни: Картографски материали: Геодезично, координатно и вертикално измерване
135 Поле за кодирани данни: Електронни ресурси
140 Поле за кодирани данни: Старопечатни издания (Общо)
141 Поле за кодирани данни: Старопечатни издания: Специфични характеристики на екземпляра

100 ОБЩИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТКАТА

Определение на полето

Полето съдържа данни с фиксирана дължина, приложими за записи за материали на всички носители.

Приложение

Задължително. Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a Общи данни, свързани с обработката

Всички данни, въведени в $a, се определят от позицията на символа в подполето. Условно позициите на символите са номерирани от 0 до 35. Подполето трябва да съдържа дефинираните позиции на символи. Неповтарящо се.

Наименование на елемент от данни Брой на символите Позиция на символите
Дата на въвеждане във файла (задължително) 8 0-7
Дата на публикуване 1 8
Година на публикуване 1 4 9-12
Година на публикуване 2 4 13-16
Код за предназначение 3 17-19
Код за официално издание 1 20
Наличие на знаци, липсващи в основния знаков набор на системата 1 21
Език на каталогизиране (задължително) 3 22-24
Код за транслитерация 1 25
Набор от символи (задължително) 4 26-29
Допълнителни набори от символи 4 30-33
Азбука на заглавието 2 34-35

Бележки за съдържанието на полето

$a/0-7    Дата на въвеждане на записа

Пример 1

$a/8-16   Вид на годината на публикуване: Години на публикуване 1 и 2.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Пример 8

Пример 9

Пример 10

Пример 11

Пример 12

Пример 13

Пример 14

Пример 15

Пример 16

Пример 17

Пример 18

Пример 19

Пример 20

Пример 21

Пример 22

Пример 23

Пример 24

Пример 25


$a/17-19   Код за предназначение

$/20     Официално издание

$a/21    Наличие на знаци, липсващи в основния набор от символи на системата

$a/22-24   Език на каталогизиране (Задължително)

$a/25     Правила за транслитерация

$a/26-29   Набор от символи (Задължителен)

$a/30-33   Допълнителни набори от символи

$a/34-35   Азбука на заглавието

Свързани полета

Свързаните полета са отбелязани по-горе във връзка с отделните кодове.

Примери

Пример 1Позиции на символите Стойност Бележки
0-7 19601104 Дата на въвеждане във файла.
8 a Текущо публикувано продължаващо издание.
9-12 1959 Начална година на издаване
13-16 9999 Продължава да излиза
17-19 m## Предназначение: възрастни
20 c Основно административно подразделение
21 0 Непроменен запис
22-24 eng Език на каталогиране-английски
25 y Не са използвани правила за транслитерация
26-29 0103 ISO 646 (IRV) и ISO 5426 8-байтови кодове
30-33 #### Няма допълнителен набор от символи
34-35 19601104ba Заглавието е на латиница

Пример 2Позиции на символите Стойност Бележки
0-7 19830202 Дата на въвеждане във файла.
8 b Спряло продължаващо издание.
9-12 1810 Начална година на публикуване
13-16 1860 Година, в която изданието е спряло
17-19 ||| Не е посочено предназначението му
20 y Не е официално издание
21 0 Непроменен запис
22-24 fre Език на каталогиране-френски
25 y Не са използвани правила за транслитерация
26-29 0103 ISO 646 (IRV) и ISO 5426 8-байтови кодове
30-33 #### Няма допълнителен набор от символи
34-35 ba Заглавието е на латиница

Начало на документа

101 ЕЗИК НА ДОКУМЕНТА

Определение на полето

Полето съдържа кодирана информация, отнасяща се до езика на библиографската единица, на нейни части и на нейното заглавие, както и означаване на езика на оригинала, ако библиографската единица е превод.

Приложение

Задължително, ако произведението има текст. Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за превод

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Език на текста, на озвучаването на филма и др.

$b    Език на текста, от който е превеждано, когато документът не е преведен от оригинала.

$c    Език на оригиналното произведение

$d    Език на резюмето

$e    Език на съдържанието

$f    Език на заглавната страница, ако е различен от този на текста

$g    Език на основното заглавие, ако той се различава от езика на текста, на озвучаването на филма и др.

$h    Език на либрето и др.

$I    Език на съпроводителния материал (без този на резюмета или либрето)

$j    Език на субтитрите

Бележки за съдържанието на полето

Всяко подполе съдържа трисимволен код за език. За списъка на кодовете виж Приложение А. Когато полето се повтаря, последователността на кодовете за език трябва да отразява степента на употреба и значителността на езиците в произведението. Ако това не е възможно, кодовете за езиците се въвеждат в азбучен ред. Във всяко от подполетата, когато са използвани много езици, се попълва кодът 'mul' (Пример 8).

Свързани полета

100    ОБЩИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТКАТА, Език на каталогизиране (символни позиции 22-24)
В тези позиции на символите се въвежда код, означаващ езика, използван от каталогизатора за онези части от записа (като напр. забележки), които не зависят от езика на библиографската единица.

200    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ
Езикът (езиците) на основното паралелно заглавие (заглавия), което се попълва в това поле се отбелязва в подполе (подполета ) $z на поле 200.

510-541    СВЪРЗАНИ ЗАГЛАВИЯ
Към полетата за различните видове заглавия (напр. паралелно основно, корично, надтекстно и т.н.) има подполе, в което се означава езика на това заглавие. То се използва, когато езикът на съответното заглавие е различен от основния език на произведението

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Пример 8

Пример 9

Пример 10

Пример 11

Пример 12

Начало на документа

102 СТРАНА НА ПУБЛИКУВАНЕ ИЛИ НА ПРОИЗВОДСТВО

Определение на полето

Полето съдържа кодове за една или повече страни, в които е публикувана или произведена библиографската единица.

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Страна на публикуване

$b    Място на публикуване

Бележки за съдържанието на полето

Всеки код за място следва веднага след кода за страна, към който се отнася. Препоръчва се, когато е необходимо в една и съща страна да се въведе повече от едно място, за да се улесни обработката, кодът за страната всеки път да се повторя, т.е. всяко подполе $b да се предхожда от подполе $a. Препоръчва се да се въвежда код за всяко място на издаване или производство, което е посочено в поле 210.

Тъй като в по-старите монографични публикации наименованието и мястото на отпечатване са с еднакъв статус с тези на издателя или разпространителя, страната и мястото на печатаря, издателя и разпространителя тук се дават в кодирана форма. За по-старите монографични публикации страната или мястото на публикуване или производство се кодира според сегашното състояние на държавните граници.

Свързани полета

210    ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ, СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ДР.
Това поле съдържа мястото на публикуване или производство в текстов вид.

620    МЯСТОТО НА ИЗДАВАНЕ КАТО ТОЧКА ЗА ДОСТЪП
Полето съдържа мястото на публикуване или производство във възприетата форма на точка за достъп.

Примери

Тъй като все още няма международен стандарт за кодове за места в рамките на независимите държави, в примери 2 и 3 е използван документът на Библиотеката на Конгреса на САЩ: USMARC Code List: Countries.

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

105 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: МОНОГРАФИИ

Определение на полето

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до печатни текстови монографични материали.

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се. Препоръчва се това поле винаги да се използва в записите за печатни текстови монографични издания.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Кодирани данни за монографии

Всички данни, които се въвеждат в $a, се идентифицират от позицията на символа в подполето. Позициите на символите са номерирани условно от 0 до 12. Подполето трябва да съдържа всички дефинирани позиции. Неповтарящо се.

Таблица на елементите от данни с фиксирана дължина в подполе $a:Наименование на елемента от данни Брой на символите Позиции на символите
Кодове за илюстрации 4 0-3
Кодове за формата на съдържанието 4 4-7
Код за конференции 1 8
Индикатор за юбилейно издание 1 9
Индикатор за наличие на показалец 1 10
Код за жанр 1 11
Код за биография 1 12

Бележки за съдържанието на полето

Когато за определен елемент от данни не се посочва стойност, в символните позиции, определени за този елемент от данни, не се въвеждат запълващи символи.

$a/0-3    Кодове за илюстрации

$a/4-7    Кодове за формата на съдържанието

$a/8    Код за конференция

$a/9     Юбилейно издание

$a/10    Наличие на показалец

$a/11    Код за жанр

$a/12    Код за биография

Свързани полета

ЕТИКЕТ НА ЗАПИСА, Кодове, които се прилагат към символни позиции 6 и 7.
Позиция на символа 6 в ЕТИКЕТА НА ЗАПИСА определя дали библиографската единица е текстов материал и позиция на символа 7 - дали тя е монография.

106   ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ФИЗИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕКСТОВ МАТЕРИАЛ

328    ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ДИСЕРТАЦИЯ (ТЕЗА)
Когато в подполе $a/4-7 е използван код "m" (дисертация или теза) в поле 328 може да има забележки в свободен текст в същия смисъл.

Примери

Пример 1Позиции на символите Стойност Бележки
0-3 Bf## Библиографската единица съдържа карти и отделни листове с илюстрации, но няма друг илюстративен материал
4-7 A### Към библиографската единица има библиография, но няма отделно съдържание
8 0 Не е материали от конференция
9 0 Не е юбилейно издание
10 1 Библиографската единица няма показалец
11 Y Не е литературен текст
12 B Индивидуална биография

Начало на документа

106 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕКСТОВ МАТЕРИАЛ

Определение на полето

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до физическата форма на текстовия материал.

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполе

$a    Кодирани данни за обозначаване на физическата характеристика на текста, използван в материала

Бележки за съдържанието на полето

Когато текстът е на редовен печат, полето може да съдържа код 'r' или съвсем да се пропусне.

Свързани полета

ЕТИКЕТ НА ЗАПИСА, позиция на символа 6, Вид на записа

1--    ПОЛЕТА ЗА КОДИРАНИ ДАННИ за други видове материали

200    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ подполе $b, Вид на документа

451    ДРУГО ИЗДАНИЕ НА СЪЩИЯ НОСИТЕЛ

452    ДРУГО ИЗДАНИЕ НА ДРУГ НОСИТЕЛ
Използва се, за да се свърже създавания запис със запис за библиографската единица върху оригиналния физически носител.

500    УНИФИЦИРАНО ЗАГЛАВИЕ подполе $b, Вид на документа

Примери:

Пример 1

Начало на документа

110 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ

Определение на полето

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до продължаващите издания, включително монографичните серии, катологизирани като такива, а не като отделни монографии.

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се. Препоръчва се да се използва в записите за продължаващи издания.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Кодирани данни за продължаващото изданиеНаименование на елемента от данни Брой на символите Позиции на символите
Вид на продължаващото издание 1 0
Периодичност 1 1
Регулярност 1 2
Форма на документа 1 3
Вид на съдържанието 3 4-6
Материали от конференции 1 7
Наличие на заглавна страница 1 8
Наличие на показалец 1 9
Наличие на кумулативен показалец 1 10


Бележки за съдържанието на полето

Елементи от данни с фиксирана дължина в подполе $a:
Когато за определен елемент от данни не се посочва стойност, в символните позиции, определени за този елемент от данни, се въвеждат запълващи символи.

$a/0    Вид на продължаващото издание

$a/1    Периодичност

$a/2    Регулярност

$a/3    Форма на документа

$a/4-6    Вид на съдържанието

$a/7    Материали от конференции

$a/8    Наличие на заглавна страница

$a/9    Наличие на показалец

$a/10    Наличие на кумулативен показалец

Свързани полета

ЕТИКЕТ НА ЗАПИСА, Библиографско ниво (позиция на символ 7)
Библиографското ниво в ЕТИКЕТА НА ЗАПИСА показва дали библиографската единица е продължаващо издание и следователно, дали това поле изобщо се попълва.

Примери

Пример 1Позиции на символите Стойност Бележки
0 a Периодично
1 k Годишно
2 a На равномерни интервали
3 h Годишник
4-6 g## Съдържа справочна иформация
7 l Съдържа материали от годишна конференция
8 z Други (заглавната страница е част от годишния том)
9 z Други (показалецът е част от годишния том)
10 l Има кумулативен показалец

Начало на документа

115 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ВИДЕОМАТЕРИАЛИ

Определение на полето

Полето съдържа кодирани данни с фиксирана дължина, приложими за видеоматериалите според определенията за тях в ISBD(NBM).

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

Всички данни, които се въвеждат в подполетата, се идентифицират от позицията на символа в подполето. Позициите на символите се номерират условно, като се започва от 0.

$a    Кодирани данни - общо. Неповтарящо се.


$b    Кодирани данни за архивен кинофилм. Неповтарящо се.


Бележки за съдържанието на полето

Подполето трябва да съдържа всички символни позиции. Ако за някой от елементите от данни няма подходящ код, може да се използва запълващ символ ( | ).

$a    Кодирани данни - общо

$a/0    Вид на документа

$a/1-3    Продължителност

Примери:

$a/4    Цвят

$a/5    Звук

$a/6    Носител на звука

$a/7    Ширина или размери

$a/8    Форма, в която филмът или проgекциите на образи са пуснати за разпространение

$a/9    Техника на видеозапис и филм

$a/10    Формат за показване - филм

$a/11-14    Придружаващ материал

$a/15    Форма за разпространение - видеозапис

$a/16    Формат на представяне - видеозапис

$a/17    Основа на емулсията - прожекции на образи

$a/18    Вторична основа - прожекции на образи

$a/19    Стандарт за предаване - видеозапис

$b    Кодирани данни за кинофилм - Архивен

$b/0    Поколение

$b/1    Елементи при производството

$b/2    Категории за детайлизация на цвета на кинофилмите

$b/3    Емулсия на филма

$b/4    Основа на филма

$b/5     Вид на звука при движещи се образи

$b/6    Вид на оцветяването

$b/7    Физическо състояние

$b/8    Комплектност

$b/9-14    Дата на проверка на състоянието на филма

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

116 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ

Определение на полето

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до непроекционни графични материали според определенията за тях в ISBD(NBM) (напр. отпечатъци и фотографии), необходими при каталогизиране в библиотеки и музеи.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се, когато каталожният запис съдържа повече от един вид графичен материал.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Кодирани данни за графични материали

Наименование на елемента от данни Брой на символите Позиции на символите
Означение за конкретния материал 1 0
Първична материална основа 1 1
Вторична материална основа 1 2
Цвят 1 3
Техника (рисунки, живопис) 6 4-9
Техника (отпечатъци) 6 10-15
Предназначение 2 16-17

Бележки за съдържанието на полето

Когато някой от елементите от данни не се кодира, трябва позициите на символите, определени за него, се попълват със запълващи символи. Ако и седемте елемента от данни не се кодират, полето не се включва.

$a/0    Означение за конкретния материал

$a/1    Първична материална основа

$a/2    Вторична материална основа

$a/3    Цвят

$a/4-9    Техникa (рисунки, живопис)

$a/10-15i    Техникa (отпечатъци)

$a/16-17    Предназначение

Начало на документа

117 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: ТРИИЗМЕРНИ АРТЕФАКТИ И УЧЕБНИ ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ

Определение на полето

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до триизмерни артефакти и учебни помощни материали според определенията за тях в ISBD(NBM), необходими при каталогизиране в библиотеки и музеи.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се, когато каталожният запис обхваща повече от един вид триизмерни артефакти и учебни помощни материали.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Кодирани данни за триизмерни артефакти и учебни помощни материали

Наименование на елемента от данни Брой на символите Позиции на символите
Означение за конкретния материал 2 0-1
Материал 6 2-7
Цвят 1 8


Бележки за съдържанието на полето

Когато някой от елементите от данни не се кодира, позициите на символите, определени за него, се попълват със запълващи имволи. Ако и трите елемента от данни не се кодират, полето не се включва.

$a/0-1    Означение на конкретния материал

$a/2-p;   Вид на материала

$a/8    Цвят

Начало на документа

120 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ - ОБЩО

Определенне на полето

Полето съдържа кодирани данни с фиксирана дължина, които се прилагат при картографски материали.

Приложение

Задължително за картографски материали. Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Кодирани данни за картографски материали (Общо)

Наименование на елемента от данни Брой на символите Позиции на символите
Индикатор за цвят 1 0
Индикатор за показалец 1 1
Индикатор за текст 1 2
Кодове за релеф 4 3-6
Картографска проекция 2 7-8
Нулев меридиан 4 9-12


Бележки за съдържанието на полето

$a/0    Индикатор за цвят

$a/1    Индикатор за показалец

$a/2    Индикатор за обяснителен текст

$a/3-6    Кодове за релеф

$a/7-8     Картографска проекция

$a/9-12     Нулев меридиан

Свързани полета

131    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ - ГЕОДЕЗИЧНО, КОРДИНАТНО И ВЕРТИКАЛНО ИЗМЕРВАНЕ
В това поле се описват други физически характеристики

206    КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ: МАТЕМАТИЧЕСКИ ДАННИ
Съдържа сведения за проекцията във форма, съобразена с ISBD(CM).

215    ФИЗИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Това поле също съдържа данни за цвета на библиографската единица.

Пример

Начало на документа

121 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ: ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Определение на полето

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до физическите характеристики на картографските материали.

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Кодирани данни за картографските материали: Физически характеристики (Общи)

Наименование на елемента от данни Брой на символите Позиции на символите
Физически характеристики 1 0
Първично картографско изображение 2 1-2
Физически носител 2 3-4
Техника на създаване 1 5
Форма на репродукция 1 6
Изравнение с геодезична мрежа 1 7
Физическа форма на изданието 1 8

$b    Кодирани данни, свързани с аерофотографиране и дистанционно измерване: Физически характеристики.

Наименование на елемента от данни Брой на символите Позиции на символите
Височина на датчика 1 0
Разположение на датчика 1 1
Спектрален диапазон 2 2-3
Качество на образа 1 4
Облачно покритие 1 5
Средна стойност на яснота на изображението на земната повърхност 2 6-8


Бележки за съдържанието на полето

$a    Кодирани данни за картографски материали: Физически характеристики (Общи)

$a/0    Физически размери

$a/1-2    Първично картографско изображение

Примери:

$a/3-4    Физически носител

$a/5    Техника на създаване

Примери:

Отпечатана фотокарта, в която са включени елементи на карта с хоризонтали: b Фотокарта върху фотографска хартия: с

$a/6    Форма на репродукция

$a/7    Изравнение с геодезична мрежа

$a/8    Физическа форма на изданието

$b    Кодирани данни, свързани с аерофотографиране и дистанционно измерване: Физически характеристики

$b/0    Височина на датчика

$b/1    Положение на датчика

$b/2-3    Спектрален диапазон

$b/4    Качество на образа

$b/5    Облачно покритие

$b/6-7    Средна стойност на яснотата на изображението на земната повърхност

$b/6    Стойности на яснотата на изображението на земната повърхност

$b/7    Кодове за метрични единици

Примери:

Средна яснота на изображението от 5 сантиметра: 5с
Средна яснота на изображението от 80 метра: 8d
Средна яснота на изображението от 10 километра: +k
Не е получено чрез дистанционно измерване:хх

Свързани полета

120    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ - КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ - ОБЩО

131    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ - ГЕОДЕЗИЧНО, КООРДИНАТНО И ВЕРТИКАЛНО ИЗМЕРВАНЕ

Тези полета се използват за кодиране на други атрибути в картографските материали.

Начало на документа

122 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ВРЕМЕВИ ПЕРИОД НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕДИНИЦАТА

Определение на полето

Полето съдържа формализирано означение за периода, обхванат от библиографската единица.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се, само когато е необходимо да се направи разграничение между много отделни дати и поредица от дати (Пример 1).

Индикатори

Индикатор 1:    Индикатор за броя на годините

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Хронологичен период от 9999 г. Пр.н.е.до днес (Пример 2,3). Повтарящо се (Пример 1)

Бележки за съдържанието на полето

Подполе $a се състои най-малко от 5 символа и най-много от 11. Съставено е от:

$a/0    Идентификатор за епоха

$a/1-4    Година

$a/5-6    Месец

$a/7-8    Ден

$a/9-10    Час

Свързани полета

100    ОБЩИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТКАТА.Година на публикуване (позиция на символа 8-16)
Полето се използва едновременно с или вместо поле 122, когато датата на издаване е същата като времевия период на съдържанието на единицата.

661    ХРОНОЛОГИЧЕН КОД
Полето съдържа хронологичен код, който означава само десетилетията, обхванати от съдържанието. То може да се използва едновременно с или вместо поле 122.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Начало на документа

123 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ - МАЩАБ И КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ

Определение на полето

Полето съдържа данните за мащаб и координатни системи, които са въведени в поле 206, но в кодирана форма.

Приложение

Задължително. Повтарящо се, когато библиографската единица съдържа материал в различни мащаби и с различни координатни системи.

Индикатори

Индикатор 1:    Индикатор за код на вида на мащаба

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Вид на мащаба (Задължителен)

Неповтарящо се

$b    Постоянен линеен хоризонтален мащаб

$c    Постоянен линеен вертикален мащаб

$d Координати - западна географска дължина

$e Координати - източна географска дължина

$f Координати - северна географска ширина

$g Координати - южна географска ширина

Координати за планетарни или земни библиографски единици. Всяко подполе съдържа 8 символа и не е повтарящо се. Всяко поле съдържа следните данни:

$h    Ъглов мащаб

$i Деклинация - северна граница - северно небесно полукълбо

$j Деклинация - южна граница - южно небесно полукълбо

$k Ректасцензия - източна точка

$m Ректасцензия - южна точка

Координати за небесни библиографски картографски единици. Подполетата са неповтарящи се. Подполета $i и $j имат дължина от по 8 символа и съдържат същите елементи като подполета $f и $g (вж по-горе) с изключение на това, че позицията на символ 0 съдържа знака плюс (за северното небесно полукълбо) или знака минус (за южното небесно полукълбо). Подполе $k и $m са с дължина от по 6 символа и съдържат следните данни:

$n    Равноденствие

$o    Епоха

Бележки за съдържанието на полето

Когато не е възможно да се определи мащабът, полето съдържа само подполе $a и координати, ако те са посочени.

Когато библиографската единица се състои от много части и има повече хоризонтални и/или вертикални мащаби, всички мащаби се повтарят като полето се повтаря. В подполетата $b или $c обаче могат да бъдат посочвани поредица от три и повече мащаби. Тогава, най-малкият знаменател се вписва, когато съответното подполе се попълва за първи път, а най-големият знаменател се вписва при повторението му.

Когато координатите за карта или план са посочени с ъглови величини спрямо екватора и нулев меридиан, дължината и ширината, по отношение на централните оси, се записват два пъти в подполета $d и $e (дължина) и подполета $f и $g (ширина). По същия начин, когато деклинацията и ректасцензията са посочени по отношение на центъра на картата, а не по отношение на нейните граници, всеки от тях се записва два пъти в подполета $i и $j (деклинация) и подполета $k и $m ( ректасцензия).

Свързани полета

206    КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ - МАТЕМАТИЧЕСКИ ДАННИ
Мащабът и координатите се въвеждат в подполе 206 във форма, определена от ISBD (CM).

Примери

Равнинни карти и глобуси:

Пример 1

Пример 2

Релефни карти

Пример 3

Пример 4

Небесна карта

Пример 5

Начало на документа

124 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ-АНАЛИЗ НА ВИДА НА МАТЕРИАЛА

Определение на полето

Полето съдържа кодирани данни с фиксирана дължина, отнасящи се до видовете изображения в картографските материали, получени по фотографски, нефотографски път и чрез дистанционно измерване.

Приложение

Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Характеристика на изображението

$b    Форма на картографската единица

$c    Техника на представяне на фотографското и нефотографското изображения

$di    Позиция на платформата при изображенията, получени по фотографски начин или чрез дистанционно измерване

$e    Вид на спътника при изображенията, получени чрез дистанционно измерване

$f    Име на спътника при изображенията, получени чрез дистанционно измерване

$g    Техника на записа при дистанционното измерване

Начало на документа

125 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ЗВУКОЗАПИСИ И НОТНИ ИЗДАНИЯ

Определение на полето

В полето се описва формата на нотните издания, отбелязва се дали има партии и се кодира вида на литературния текст за немузикални изпълнения.

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Формат на нотните издания

Наименование на елемента от данни Брой на символите Позиции на символите
Вид на партитурата 1 0
Индикатор за партии 1 1


$b    Индикатор за литературен текст (немузикално изпълнение)

Бележки за съдържанието на полето

$a    Формат на нотните издания

$a/0    Вид на партитурата

$a/1    Индикатор за партии (Позиция на символа 1)

$b    Индикатор за литературен текст

Свързани полета

208    СПЕЦИФИЧНА ОБЛАСТ ЗА НОТНИ ИЗДАНИЯ

Начало на документа

126 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ЗВУКОЗАПИСИ - ФИЗИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Определение на полето

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до физическите качества на звукозаписите.

Приложение

Неповтарящо се

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Кодирани данни за звукозаписи (Общо)

Наименование на елемента от данни Брой на символите Позиции на символите
Форма на разпространение 1 0
Скорост 1 1
Вид на звука 1 2
Ширина на браздата 1 3
Размери (звукозаписи) 1 4
Ширина на лентата 1 5
Конфигурация на лентата 1 6
Придружителен текстов материал 6 7-12
Техника на записа 1 13
Специални характеристики на възпроивеждането 1 14

$b    Кодирани данни за звукозаписи (Подробности)

Наименование на елемента от данни Брой на символите Позиции на символите
Вид на диска или цилиндъра 1 0
Вид на материала 1 1
Начин на нарязване 1 2

Бележки за съдържанието на полето

$a    Кодирани данни за звукозаписи (Общо)

$a/0    Форма на разпространение

$a/1    Скорост

$a/2    Вид на звука

$a/3 Широчина на браздата

$a/4    Размери (звукозаписи)

$a/5    Ширина на лентата

$a/6    Конфигурация на лентата

$a/7-12    Придружителен текстов материал

$a/13    Техника на записа

$a/14    Специални характеристики на възпроизвеждането

$b    Кодирани данни за звукозаписи (Подробности)

$b/0    Вид на диска, цилиндъра или лентата

$b/1    Вид на материала

$b/2 Начин на нарязване

Примери

Пример 1

Начало на документа

127 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗВУКОЗАПИСИ И НОТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Определение на полето

Полето съдържа едно или повече шестзначни числа, отнасящи се до продължителността на звукозаписа, на част от звукозапис или до приблизителната продължителност на композиция, посочена в партитурата.

Приложение

Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Продължителност p

Бележки за съдържанието на полето

В поле 127 се записва в кодирана форма продължителността на звукозаписите и на печатните и ръкописни нотни произведения. Продължителността може да бъде представена и в свободен текст като основна забележка (Пример 3) или като забележка за съдържанието (Пример 3)

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

128 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: МУЗИКАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ И ПАРТИТУРИ

Определение на полето

В полето се характеризира формата на композицията и се дават подробности за инструментите и/или гласовете, които съставят композицията.

Приложение

Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Форма на композицията

$b    Инструменти или гласове за ансамбли

$c    Инструменти или гласове за солисти

Бележки за съдържанието на полето

$a    Форма на композицията

$b    Инструменти или гласове за ансамбли

$c    Инструменти или гласове за солисти

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Начало на документа

130 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: МИКРОФОРМИ - ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Определение на полето

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до микроформите.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се, когато в един библиографски запис е описана повече от една микроформа.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Кодирани данни за микроформа - Физически характеристики

Наименование на елемента от данни Брой на символите Позиции на символите
Вид на документа 1 0
Емулсия на филма (полярност) 1 1
Размери 1 2
Коефициент на намаление 1 3
Специфичен коефициент на намаление 3 4-6
Цвят 1 7
Емулсия на филма 1 8
Поколение 1 9
Основа на филма 1 10

Бележки за съдържанието на полето

$a/0    Вид на документа

$a/1    Polarity - Полярност

$a/2    Размери

$a/3 Коефициент на намаление

$a/4-6    Специфичен коефициент на намаление

$a/7    Цвят

$a/8    Емулсия на филма

$a/9    Поколение на микроформата

$a/10    Основа на филма

Примери

Пример 1

Начало на документа

131 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ - ГЕОДЕЗИЧНО, КООРДИНАТНО И ВЕРТИКАЛНО ИЗМЕРВАНЕ

Определение на полето

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до подробности, свързани с геодезично, координатно и вертикално измерване в картографските материали.

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Сфероид

$b    Хоризонтално (планово) изходно ниво

$c    Координатна и референтна система

$d    Допълнителна и референтна система

$e    Вторична координатна и референтна системи.

$f    Вертикално (височинно) изходно(и) ниво(а)

$g    Единица за измерване на височина

$h    Височина на сечение на релефа

$i    Допълнителна височина на сечение на релефа

$j    Единица на измерване при батиметричните карти

$k    Височина на сечение на релефа при батиметричните карти

$l    Допълнителна височина на сечение на релефа при батиметричните карти

Свързани полета

120    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ:КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ - ОБЩО
121    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ:КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ: ФИЗИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Тези полета се използват, за да се кодират други подробности за картографските материали.

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

135 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

Определение на полето

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до електронни ресурси.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се, когато в един и същи запис се описват повече от един вид файл/софтуерна програма.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$p;   Кодирани данни за електронни ресурси

Наименование на елемента от данни Брой на символите Позиции на символите
Вид на електронния ресурс 1 0
Вид на материала 1 1
Цвят 1 2
Размери 1 3
Звук 1 4
Наситеност на двоичния образ 3 5-7
Брой на форматите на файла 1 8
Стандарт за качество 1 9
Оригинал/Източник 1 10
Степен на компресиране 1 11
Качество на реформатирането 1 12


Бележки за съдържанието на полето

Когато тези елементи от данни не се кодират, полето не се попълва.

$a/0    Вид на електронния ресурс

$a/1    Вид на материала

$a/2    Цвят

$a/3    Размери

$a/4    Звук

$a/5-7    Брой на битовете за представяне на всеки пиксел от образа

$a/8    Брой на форматите на файла

$a/9    Стандарт за качество

$a/10 Оригинал/Източник

$a/11    Ниво на компресиране

$a/12    Качество на реформатирането

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Начало на документа

140 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: СТАРОПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ - ОБЩО

Определение на полето

Полето съдържа кодирани данни с фиксирана дължина, отнасящи се до физическата форма на по-старите монографични публикации (старопечатни).

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Кодирани данни за старопечатни издания - Общо

Наименование на елемента от данни Брой на символите Позиции на символите
Код за илюстрации - Книга 4 0-3
Код за илюстрации - Отделни листове 4 4-7
Код за илюстрации - Техника 1 8
Код за форма на съдържанието 8 9-16
Код за жанр 2 17-18
Код за биография 1 19
Основен материал - Книга 1 20
Основен материал - Отделни листове 1 21
Код за воден знак 1 22
Код за типографски знак 1 23
Код за издателски знак 1 24
Код за украса 1 25
Неопределен 2 26-27

Бележки за съдържанието на полето

$a/0-3    Кодове за илюстрации - Книга

.

$a/4-7    Кодове за илюстрации - листове с големината на страница

$a/8    Код за илюстрация - Техника

$a/9-16    Код за формата на съдържанието

$a/17-18    Код на литературен жанр

$a/19    Код на биография

$a/20    Основен материал - Книга

$a/21    Код за материал - Отделни листове

$a/22    Код за воден знак

$a/23    Код за типографски знак на печатаря

$a/24    Код за издателски знак

$a/25    Код за орнамент

$a/26-27    Неопределен

Свързани полета

105    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ:КНИГИ
Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до книгите (т.е. монографични печатни материали), които не се смятат за старопечатни.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

141 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: СТАРОПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ - СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕКЗЕМПЛЯРА

Определение на полето

Полето съдържа данни с фиксирана дължина, които се отнасят до специфичните характеристики на екземпляр от старопечатни монографични издания.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се, когато записът съдържа подробности за повече от един екземпляр.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Кодирани данни за старопечатни издания - Специфични характеристики

Наименование на елемента от данни Брой на символите Позиции на символите
Код за материала на подвързията 3 0-2
Код за вида на подвързията 1 3
Код за "подвързано с" 1 4
Код за състоянието на подвързията 1 5
Код за състоянието на книжното тяло 2 6-7

$5    Институция, за която се отнасят данните в полето.

Бележки за съдържанието на полето

$a/0-2    Код за материала на подвързията

$a/3    Код за вида на подвързията

$a/4    Код за 'Подвързана с'

$a/5    Код за състоянието на подвързията

$a/6-7    Код за състоянието на книжното тяло

Свързани полета

318    ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ
Това поле се използва за записване на информация за действия, предпиети с цел опазване.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Начало на документа


Ръководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР
следва: Блок за описателна информация