Начало UNIMARC Manual: bibliographic format
  следва: Блок за забележки
2-- Блок за описателна информация

Описание и обхват на полетата

Блокът съдържа тези области, които са обхванати от ISBD с изключение на забележките и на стандартните номера. Определения и допълнителна информация за използването на елементите от данни в ISBD се намират в съответните документи. Дефинирани са следните полета:

200 Заглавие и сведение за интелектуалната отговорност
205 Сведения за изданието
206 Специфична област на вида на материала: Картографски материали - Математически данни
207 Специфична област за продължаващи издания: Номерация
208 Специфична област за нотни издания
210 Издателски данни, сведения за разпространение и др.
211 Планирана дата на издаване
215 Физическа характеристика
225 Серия
230 Специфични характеристики на електронен ресурс

Бележки за съдържанието на блока

Пунктуацията, предвидена в ISBD, не се въвежда в границите на подполето или в края на полето, освен ако няма специална уговорка. Прави изключение знакът за равенство, '=',който се използва за означаване на паралелни данни. Тъй като за отделните подполета не винаги със сигурност предварително се знае дали знакът за равенство е необходим, той се въвежда там, където фигурира в библиографското описание.

В някои полета в блок 2-- има указание, че предвидената в ISBD пунктуация се генерира автоматично с помощта на идентификатора за подполе. Тази насока е най-обща и за всички отделни случаи меродавен е стандартът за описание на съответните материали.

Когато в този блок липсват някои елементи от данни, те не се генерират автоматично от елементи от данни от други части на изходния запис. Например ако изходният запис не съдържа елемента от данни "сведения за интелектуалната отговорност, така както са дадени в изданието", той не трябва да се генерира автоматично от полетата, в които интелектуалната отговорност е посочена във форма на точка за достъп в библиографската база данни (блок 7-- на UNIMARC), защото данните в генерираното поле с нищо няма да обогатят описателната част на записа. Заглавието на серията (поле 225) също не трябва да се генерира автоматично от поле 410, където то се посочва във форма на точка за достъп в библиографската база данни. Въпреки това, тъй като подполе 200 $a е задължително, в него се въвежда заглавие от изходния запис, независимо от това дали то отговаря на изискванията на стандарта за библиографско описание.

Когато не е възможно да се използват всички предвидени полета (например, когато записът е конвертиран от различен формат), подробностите се вземат от от придружаващата документация.

205 ##$a3rd ed., 2nd (corrected) impression [трябва да бъде 3rd ed.$b2nd ...]

Свързани полета

ЕТИКЕТ НА ЗАПИСА - библиографско описание (позиция на символа 18)

Ако по някакви причини данните в записа във формат UNIMARC не са въведени според изискванията на ISBD, символната позиция 18 от ЕТИКЕТ НА ЗАПИСА - библиографско описание, в зависимост от разликата в обема на информацията, трябва да съдържа код 'n' за запис, несъобразен с ISBD или 'i' за запис частично или ненапълно съобразен с ISBD.

200 ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Определение на полето

Полето съдържа заглавието, друга информация за него и сведения за интелектуалната отговорност, отнасящи се до заглавието. В него се включват и всички споменати сведения, повторени на други езици (паралелни заглавия, паралелни сведения за интелектуалната отговорност и др.) обикновено във формата и последователността, в която те се появяват в библиографската единица, която се каталогизира. То съответства на Областта на заглавието и сведението за интелектуалната отговорност в ISBD.

Приложение

Задължително. Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за заглавие, което е предвидено за точка за достъп

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Основно заглавие

$b    Вид на документа

$c    Основно заглавие от друг автор

$d    Паралелно основно заглавие

$e    Подзаглавни данни

$f    Първо сведение за интелектуална отговорност

$g    Следващо сведение за интелектуална отговорност

$h    Номер на част

$i    Наименование на част

$v    Означение на том

$z    Език на паралелно основно заглавие

$5    Институция, за която се отнася полето

Бележки за съдържанието на полето

Иформация, свързана с ISBD :


Подполе в UNIMARC Наименование на елемента Раздел в ISBD (G) Предхождаща пунктуация
$a Основно заглавие 1.1 Нова област
$a (повторено) Основно заглавие от същия автор 1.6 ;
$b Вид на материала 1.2 [ ]
$c Основно заглавие от друг автор 1.6 .
$d Паралелно основно заглавие 1.3 =
$e Подзаглавни данни 1.4 :
$f Първо сведение за интелектуална отговорност 1.5 /
$g Следващо сведение за интелектуална отговорност 1.5 ;
$h Номер на част 1.1.4 ISBD (S) ,
$i Наименование на част 1.1.4 ISBD (S) Когато е след $h - , а когато не е след $h - .

Таблицата по-горе илюстрира предхождащата елементите пунктуация, която се среща в повечето случаи, но не непременно, когато има паралелни данни. Допълнителна информация се намира в съответните ISBD.

Когато в изходния запис липсват някои от елементите от данни от ISBD, не трябва да се прави опит те да се създадат от други елементи от данни в записа. Например, ако изходният запис не съдържа елемента "сведение за интелектуалната отговорност така, както е дадено в библиографската единица", той не трябва да се генерира автоматично от данните в точката за достъп, които се намират в изходния запис.

Когато заглавието на библиографската единица се състои от свързани със съюз заглавия на отделни произведения, включени в нея, съюзите се вписват в подполето на заглавието, което предхождат. (Пример 5)

Паралелни данни:

Паралелни данни в библиографската единица, т.е. данни, повторени на други езици или азбука, се означават в ISBD със знак за равенство, последван от разстояние '= ', който се поставя в началото на всеки блок от паралелни данни. В UNIMARC знакът за равенство ('= ') се въвежда в началото на подполето, в което се въвеждат данни навсякъде, където това е предвидено в ISBD.

Заглавие, преведено от каталогизатора се записва в поле 541, освен когато то е единственото заглавие, получено от изходния запис.

Заглавие, предвидено за точка за достъп:

За създаване на точка за достъп за заглавие обикновено се използват данните от поле 200 $a. .Стойността на индикатора за заглавие (индикатор 1) е 1. Няма друго поле във формата UNIMARC, от което да може да се направи препратка от основното заглавие, когато записът се използва за получаване на каталожна картичка.

Вид на материала:

Видът на материала се въвежда на езика на библиографската агенция, изготвяща записа. В отделните ISBD могат да се намерят списъци на видове материали с техните определения За монографии и продължаващи издания в традиционната печатна форма, по желание може да се използва определението "Печатен текст".

Когато библиографската единица има общо заглавие и обхваща повече от една взаимосвързани съставни части, които принадлежат към различни категории вид на материала, в поле 200 се включва подполе $b за всеки отделен вид на материала.

Когато записът се визуализира, видът на материала е заграден в прави скоби [ ]. Тъй като тази пунктуация е предвидена в ISBD, тя не се включва в записа.

Свързани полета

101    ЕЗИК НА БИБЛИОГРАФСКАТА ЕДИНИЦА
Езикът на основното заглавие в подполе 200 $a може да се отбележи в $g на поле 101. Когато обаче в подполе 101 $g няма въведен език, може да се приеме, че езикът на основното заглавие е същият като първия език на текста, въведен в първото подполе $a на поле 101. Езикът на паралелните заглавия се съдържа в 200 $z.

304    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЗАГЛАВИЕТО И СВЕДЕНИЯТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Използва се за забележки, свързани със съдържанието на поле 200.

312    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДРУГИ ЗАГЛАВИЯ
Използва се за забележки, съдържащи текста на други заглавия, свързани с основното и/или коментарии за тях.

423    ИЗДАДЕНО С...
Използва се за препратки за заглавията, съдържащи се в повторените подполета 200 $a, за подполетата 200 $c и за заглавията, свързани с тях (Пример 12).

5--БЛОК ЗА ВЗАИМОСВЪРЗАНИ ЗАГЛАВИЯ
Използва се за препратки за паралелни заглавия, съдържащи се в 200$d ( Пример 4) и за варианти на заглавието като корично заглавие.

530    КЛЮЧОВО ЗАГЛАВИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩО ИЗДАНИЕ)
Когато изходният формат съдържа ключово заглавие, което може да бъде или да не бъде същото като основното заглавие, то се въвежда в поле 530.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Пример 8

Пример 9

Пример 10

Пример 11

Пример 12

Пример 13

Пример 14

Пример 15

Пример 16

Пример 17

Начало на документа

205 СВЕДЕНИЯ ЗА ИЗДАНИЕТО

Определение на полето

Полето съдържа сведение за изданието на библиографската единица заедно с всяко сведение за допълнителен тираж и сведение за интелектуалната отговорност на изданието. То отговаря на Областта на изданието в ISBD.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Поредност и характеристика на изданието

$b    Сведение за допълнителен тираж или разновидност на изданието

$d    Паралелни сведения за изданието

$f    Сведения за интелектуалната отговорност, отнасящи се до поредността на изданието

$g    Следващо сведение за интелектуалната отговорност

Бележки за съдържанието на полетата

Информация, свързана с ISBD:

Данните в полето се въвеждат както са определени в ISBD, на езика, на който се появяват в библиографската единица. Когато данните се добавят от каталогизатора, те се поставят в прави скоби [ ]. Съответствието между подполетата на поле 201 и елементите от данни в ISBD е показана по-долу:


Подполе в UNIMARC Наименование на елемента Раздел в ISBD (G) Предхождаща пунктуация
$a Сведение за изданието 2.1 Нова област
$d Паралелно сведение за изданието 2.2 =
$f Сведение за интелектуална отговорност на изданието 2.3, 2.5 /
$g Следващо сведение за интелектуална отговорност на изданието 2.3, 2.5 ;
$b Допълнителен тираж или разновидност на изданието 2.4 .

Съдържание на подполето:

Сведенията за интелектуалната отговорност се въвеждат веднага след сведението за изданието/допълнителния тираж или разновидността на изданието, към които принадлежи. Ко гато сведението за интелектуалната отговорност се отнася до произведението като цяло, а не само до едно отделно издание или допълнителен тираж, то се въвежда в подполетата на поле 200 $f или $g. Понякога сведението за интелектуалната отговорност може да съдържа повече от едно име (Пример 8).

Когато сведението, отнасящо се до допълнителен тираж или препечатка е посочено в библиографската единица и няма сведение за издание, сведението за допълнителния тираж се въвежда в подполе $a (Пример 4). Много правила за каталогизация не посочват сведение за първо издание.

Паралелни данни:

Паралелни данни в библиографската единица, т.е. данни, повторени на друг език или азбука, се означават в ISBD със знак за равенство "=" в началото на всеки блок от паралелни данни. В UNIMARC знакът за равенство '= ' се въвежда в данните, където това е предвидено според ISBD, в началото на същото подполе, в което се въвеждат данните, към които се отнася (Пример 9).

Свързани полета

200    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ
Сведения за интелектуалната отговорност, отнасящи се до заглавието като цяло се въвеждат в поле 200.

305    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗДАНИЕТО И ДО БИБЛИОГРАФСКАТА МУ ИСТОРИЯ
Използва се за забележки за съдържанието в поле 205.

7--БЛОК ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Всички имена в сведението за изданието, за които е предвидена точка за достъп, се въвеждат в полетата на блок 7--.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Пример 8

Пример 9

Начало на документа

206 СПЕЦИФИЧНА ОБЛАСТ НА ВИДА НА МАТЕРИАЛА: КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ - МАТЕМАТИЧЕСКИ ДАННИ

Определение на полето

Сведения за мащаб, проекции, координатни системи и равноденствие в картографска единица.

Приложение

Задължително за картографски единици. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Сведения за математически данни

Бележки за съдържанието на полето

Полето отговаря на Областта на математически данни ISBD(CM). Полето не е разделено на подполета, тъй като данните от него обикновено не се използват, когато се търси по съдържанието на записа. Полето се използва главно за показване, а за информационно търсене служат полетата за кодирани данни за картографски материали 120, 122, 123 и 131. Трябва да се подчертае, че специфичната пунктуация, предвидена в ISBD за сведенията в това поле се запазва при въвеждането, дори когато тя е на границите между две подполета.

Свързани полета

120    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ
Полето съдържа код за проекцията на картата.

122    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ВРЕМЕВИ ПЕРИОД НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕДИНИЦАТА
Полето съдържа в кодирана форма датата, към която библиографската единица се отнася. При записи, отнасящи се до небесни карти в него се включват сведенията за равноденствие

123    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ - МАЩАБ И КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ

131    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ - ГЕОДЕЗИЧНО, КООРДИНАТНО И ВЕРТИКАЛНО ИЗМЕРВАНЕ

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Начало на документа

207 СПЕЦИФИЧНА ОБЛАСТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ: НОМЕРАЦИЯ

Определение на полето

Полето съдържа номерация и/или дати на обхвата на първия и последния брой на продължаващо издание, когато те са известни. То отговаря на Областта на номерация в ISBD(S).

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: Индикатор за номерацията на броевете в изданието

Подполета

$a    Номерация: Сведения за години на издаване и означение на томове

$z    Източник на сведения за номерацията

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа номерация и/или дати на обхват. Датите на обхват, посочени в това поле не винаги съвпадат непременно с данните на публикуване в записа.

Препоръки за оформянето на това поле се съдържат в ISBD(S).

Свързани полета

210    ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ, СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ДР.
Подполе $d съдържа дата на публикуване на библиографската единица, която се въвежда в поле 200 в определена форма, независимо от това дали съвпада или не с някоя от датите в поле 207.

225    СЕРИЯ
Когато една библиографска единица е част от серия и има номер в серията (например т.7 от монографична серия), номерът в серията се въвежда в поле 225.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Начало на документа

208 СПЕЦИФИЧНА ОБЛАСТ ЗА НОТНИ ИЗДАНИЯ

Определение на полето

Полето съдържа сведение, което се отнася до определена форма на печатна или ръкописна нотна единица, когато това сведение се съдържа в тях. Това поле съоответства на Специфичната област за нотни издания в ISBD(PM).

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Сведение за нотно издание

$d    Паралелно сведение/я за нотно издание

Бележки за съдържанието на полето

Паралелни данни:

Паралелни данни в библиографската единица, т.е. данни, повторени на друг език или азбука, се означават в ISBD със знак за равенство, последван от разстояние "=", който се поставя в началото на всеки блок от паралелни данни. В UNIMARC знакът за равенство '= ' се въвежда в данните, навсякъде, където това е предвидено в ISBD, в началото на подполето, в което се въвеждат паралелни данни (Пример 2).

Свързани полета

125    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ЗВУКОЗАПИСИ И НОТНИ ИЗДАНИЯ

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

210 ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ, СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ДР.

Определение на полето

Полето съдържа информация за публикуването, разпространението и производството на библиографската единица, включително свързаните с тях години. То съответства на Областта на издаването, разпространението и т.н. в ISBD.

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Място на издаване, разпространение и др.

$b    Адрес на издателя, разпространителя и др.

$c    Наименование на издателя, разпространителя и др.

$d    Година на публикуване, разпространение и др.

$e    Място на производство

$f    Адрес на производителя

$g    Наименование на производителя

$h    Година на производство

Бележки за съдържанието на полето

Съдържание на подполетата:

Препоръчително е всеки запис да съдържа поле 210. Когато мястото или наименованието на издателя са неизвестни, в подполета $a и съответно $c (Пример 9) се въвеждат означенията [S.l.] (sine loco) и [s.n.] (sine nomine) или техните съответствия на нелатински азбуки (на български - Б.м. и Б.и). Когато е посочен повече от един издател/разпространител, всеки от тях е предхождан от съответното място в отделни повтарящи се полета (Примери 5, 8). Правилата за пропускане на наименования на места или на издатели, зависят от практиката на агенцията.

Години:

Годината е винаги в подполе $d. Ако годината на публикуване е неизвестна, може да се посочи годината на получаване на авторското право или приблизителна година. В такъв случай се посочва изрично, че годината е свързана с авторското право (Пример 7) или с производството. Годината на получаване на авторското право може да бъде въведена в допълнение към годината на публикуване. Двете се въвеждат в едно и също подполе $d. Когато към годината от подполе $d в допълнение се въвежда годината на производство, тя се въвежда в подполе $h (Пример 13).

Във всяко подполе, предназначено за въвеждане на години, може да се въвеждат начална и крайна година (Пример 10). Когато е въведена само началната година (Пример 6), тя се въвежда без разсто яние след нея. Ако е нужно, такива разстояния се поставят автоматично при извеждането на информацията.

Паралелни данни:

В това поле могат да се въвеждат паралелни данни. В такъв случай те се въвеждат в повтарящо се подполе, предхождани от знак за равенство и разстояние '= '' (Пример 14).

Информация, свързана с ISBD:

ISBD препоръчва всеки пълен адрес в $b или $f, когато е добавен от каталогизатора да бъде въведен в прави скоби, а когато е взет от библиографската единица - в кръгли. Тъй като това не е препоръчителна пунктуация тя трябва да се поставяq ако е нужно за записа, дори когато тя е на границата между две полета. Когато се посочва наименование на разпространител, термини като "distributor" или негови еквиваленти се въвеждат в прави скоби. (Примери 5, 12). Въпреки че тези скоби са препоръчителна пунктуация в ISBD, те не се изпускат в запис във формат UNIMARC на границите на подполето.

Допълнителна информация за съдържанието на данните в това поле може да се получи от съответните ISBD. Съответствието между това поле и ISBD е илюстрирано по-долу.


Подполе в UNIMARC Наименование на елемента Раздел в ISBD (G) Предхождаща пунктуация
$a Място на издаване,разпространение и др 4.1 Нова област
$a (повторено) Следващо място на издаване, разпростанение и др. 4.1 ;
$b Адрес на издателя, разпространителя и др. 4.2  
$c Наименование на издателя, разпространителя и др. 4.3 :
$b Година на публикуване, разпространение и др. 4.4 ,
$e Място на производство 4.5 (ако го има)
$e (повторено) Следващо място на производство   ;
$f Адрес на производителя    
$g Наименование на производителя   :
$h Година на производство 4.7 .


Цялата информация за производство се поставя в кръгли скоби.

Свързани полета

100    ОБЩИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТКАТА (Позиции на символите 9-16)
Годините на публикуване се въвеждат в поле 100, както и в 210 $d. Трябва да бъдат попълнени и двете.

102    СТРАНА НА ПУБЛИКУВАНЕ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО
Полето съдържа код за страна или страни на издаване или производство и код за място. Препоръчва се поле 102 да се използва в допълнение към поле 210.

205    СВЕДЕНИЯ ЗА ИЗДАНИЕТО
Годината на отпечатване за препечатка и др. може да бъде включена в сведението за допълнителен тираж или разновидност на изданието.

345    ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ИНФОРМАЦИЯ , СВЪРЗАНА С КОМПЛЕКТУВАНЕТО
Това поле съдържа пълния пощенски адрес на издателя, разпространителя и др.

620    МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ КАТО ТОЧКА ЗА ДОСТЪП
В това поле се въвежда мястото на издаване, производство и др., ако се прецени, че то трябва да е точка за достъп.

7--БЛОК ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Наименованието на лице или колектив се въвежда в поле от блок 7-- , ако се прецени, че те трябва да са точка за достъп.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Пример 8

Пример 9

Пример 10

Пример 11

Пример 12

Пример 13

Пример 14

Пример 15

Начало на документа

211 ПЛАНИРАНА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ

Определение на полето

Полето съдържа планирана дата на издаване на една библиографска единица. То се използва за записи за CIP (Каталогизация в публикацията) и за подобни предварителни записи, създадени на основата на информация, осигурена от издателя.

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Дата

Бележки за съдържанието на полето

Това е временно поле, когато записът се допълни, то се изтрива.

Свързани полета

ЕТИКЕТ НА ЗАПИСА, Статус на записа (позиция на символа 5)

210    ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ, СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ДР., подполе $d

Примери

В следните примери в Етикет на записа е показана само позицията на символ 5 (Статус на записа).

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

215 ФИЗИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Определение на полето

Полето съдържа информация за физическата характеристика на библиографската единица. Това поле съответства на Областта на физическата характеристика в ISBD.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се за всяка физическа характеристика на отделна съставна част на мултимедия (Пример 15).

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Вид и специфична характеристика на документа

$c    Други физически характеристики

$d    Размери

$e    Придружителен материал

Бележки за съдържанието на полето

Отношението към придружителния материал е различно в зависимост от преценката на каталогизатора за неговото значение (сравни Примери 4, 8, 15). Пунктуацията, която разграничава отделните подполета не се въвежда, но в рамките на подполтата се въвежда всяка пунктуация, отделяща отделните елементи (вж специално Пример 4). Допълнителна информация за съдържанието на данните в това поле се съдържа в съответния ISBD. По-долу е показано съответствието между поле 215 и сведенията от данни в ISBD:


Подполе в UNIMARC Наименование на елемента Раздел в ISBD (G) Предхождаща пунктуация
$a Вид и специфична характеристика на документа 5.1 Нова област
$c Други физически характеристики 5.2 :
$d Размери 5.3 ;
$e Придружителен материал 5.4 +

Свързани полета

105    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: КНИГИ, Кодове за илюстрации (позиции на символите 0-3)
Тези позиции на символи съдържат кодове за илюстрации, които отговарят на данните за илюстрации в подполе 215$c.

126    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ЗВУКОЗАПИСИ: ФИЗИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

130    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: МИКРОФОРМИ: ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

307    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ФИЗИЧЕСКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА
Всички подробности, които се отнасят до физическата характеристика и не могат да бъдат въведени в поле 215, се въвеждат в поле 307 като забележка.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Пример 8

Пример 9

Пример 10

Пример 11

Пример 12

Пример 13

Пример 14

Пример 15

Пример 16

Начало на документа

225 СЕРИЯ

Определение на полето

Полето съдържа заглавието на серията заедно с подзаглавните данни и сведението за интелектуалната отговорност, отнасяща се до заглавието, включително и когато те са повторени на други езици във форма и ред, в който се появяват на каталогизираната библиографска единица. То съответства на Областта на серията в ISBD.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се, когато библиографската единица има повече от една серия

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за формата на заглавието

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Заглавие на серията

$d    Паралелно заглавие на серията

$e    Подзаглавни данни

$f    Сведение за интелектуалната отговорност

$h    Номер на подсерия

$i    Наименование на подсерия

$v    Означение на тома в серията

$x    ISSN на серията

$z    Език на паралелното заглавие

Бележки за съдържанието на полето

Информация, свързана с ISBD:

Данните в полето се въвеждат във формата и последователността, в които са представени в библиографската единица в съответствие с Областта на серията в ISBD. Подполе $z не е елемент от ISBD. Съответствието между това поле и ISBD е илюстрирано по-долу. Текстът в областта на серията в ISBD се загражда в кръгли скоби '( )', които не се въвеждат в запис в UNIMARC.


Подполе в UNIMARC Наименование на елемента Раздел в ISBD (G) Предхождаща пунктуация
$a Заглавие на серията 6.1 Нова област
$d Паралелно заглавие 6.2 =
$e Подзаглавни данни 6.3 :
$f Сведение за интелектуалната отговорност 6.4 /
$g Номер на подсерия 6.7 .
$i Наименование на подсерия 6.7 Когато е след $h - ,а когато не е след $h - .
$v Означение на том 6.6 ;
$x ISSN на серията 6.5 ,

Паралелни данни:

Паралелни данни в библиографската единица, т.е. данни, повторени на друг език или азбука, се означават в ISBD със знак за равенство "=" в началото на всеки блок от паралелни данни. В UNIMARC знакът за равенство '= ' се въвежда в данните, където това е предвидено според ISBD, в началото на същото поле, в което се въвеждат данните, към които се отнася (Примери 3, 6).

Съдържание на подполето:

Полето се използва само за серия, отнасяща се към библиографската единица, чието заглавие е въведено в поле 200.Когато се прави запис за продължаващо издание или серия, поле 225 се използва само, ако те самите принадлежат към серия. Заглавието на каталогизираното продължаващо издание или серия се въвежда в поле 200 (виж поле 200, Пример 3).

Когато изходният запис не съдържа заглавието на серията във формата, в която е дадено в библиографската единица, не трябва да се прави опит то да се генерира автоматично от установената за търсене форма на заглавието на серията. Установената форма може да бъде въведена в поле 410, както и да се направи забележка за заглавието на серията.

Когато не може да се установи дали определен елемент в записа е подзаглавие или заглавие на подсерията, за предпочитане е той да се въведе в подполе $e Подзаглавни данни. В ISBD номерът и

наименованието на част принадлежат към един и същ елемент от данни и затова в някои изходни формати между тях не се прави разграничение. Когато се конвертират данни от такива формати във формат UNIMARC, предпочита се за тези данни да се използва подполе $i а не $h.

Свързани полета

011    ISSN
ISSN на серията, чието заглавие е въведно в поле 200 се въвежда в поле 011. Поле 225 $x се отнася само до ISSN на продължаващо издание, чието заглавие е въведено в 225 $a или $i.

410    СЕРИЯ
Установената форма на заглавие на серия може да бъде въведена в поле 200 и в поле 410.

411    ПОДСЕРИЯ
Установената форма на подсерията може да бъде въведена в поле 200 и в поле 411.

461    КОМПЛЕКТ
Поле 461 се използва, когато библиографската агенция прилага структура на записа, с която се изтъкват връзките между отделни записи за данни от различни нива. Така може да се направи препратка към запис с основното описание на продължаващо издание от запис с описание на негова част.

530    КЛЮЧОВО ЗАГЛАВИЕ
Когато серията има ключово заглавие, то не се въвежда в поле 530, тъй като съдържа ключовото заглавие на произведението, чието заглавие е въведено в 200$a. Ключовото заглавие на серията трябва да бъде отбелязано в поле 308.

7--БЛОК ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Когато точката за достъп е име на лице или колектив, въведени в подполе $f, точката за достъп до името трябва да бъде въведена в поле от блок 7-- или в поле от блок 7-- и в полета 410 или 411.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Начало на документа

230 СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН РЕСУРС

Определение на полето

Полето съдържа информация за характеристики на файл, отнасящи се до вида и размера на електронен ресурс.

Приложение

Задължително за електронни ресурси. Повтарящо се, когато в един запис се описват характеристики на файлове на повече от един електронен ресурс.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Описание и размер на файла.

Бележки за съдържанието на полето

Полето съответства на Областта на вида и размера на ресурса в ISBD(ER). Всяко сведение за размер се поставя в кръгли скоби, след описанието на файла. Броят на файловете, съставящи съдържанието на данни или програма, се предават с арабски цифри. За файл от данни може да се посочи и броят на записите и/или байтовете, а за програма - броят на операторите. Когато се посочва брой на файлове, следващото сведение за размер се предхожда от двуеточие, разстояние. Когато файлът се състои от много части, могат да бъдат посочени броят на записите и/или байтовете или броят на операторите и/или байтовете за всеки файл. Броят на записите и/или байтовете или броят на операторите и/или байтовете може да бъде приблизителен (Пример 5).

Свързани полета

135    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ
Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до електронни ресурси.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Начало на документа


Ръководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР
следва: Блок за забележки