Начало UNIMARC Manual: bibliographic format
  следва: Блок за връзкиу между записите
3-- БЛОК ЗА ЗАБЕЛЕЖКИ

Определение и обхват на полетата

Блокът съдържа забележки - сведения в свободен текст, които определят или разширяват (допълват) библиографското описание или точките за достъп. Забележките се отнасят до физическата характеристика на библиографската единица или до нейното съдържание. Дефинирани са следните полета

300 Общи забележки
301 Забележки, отнасящи се до идентификационните номера
302 Забележки, отнасящи се до кодираната информация
303 Общи забележки, отнасящи се до библиографската информация
304 Забележки, отнасящи се до заглавието и сведенията за авторската отговорност
305 Забележки, отнасящи се до изданието и до библиографската му история
306 Забележки, отнасящи се до издаването, разпространението и т.н.
307 Забележки, отнасящи се до физическата характеристика
308 Забележки, отнасящи се до серията
310 Забележки, отнасящи се до подвързията и начина на доставяне
311 Забележки, които не могат да се получат автоматично от свързаните полета
312 Забележки, отнасящи се до други заглавия
313 Забележки, отнасящи се до начина на разкриване на съдържанието
314 Забележки, отнасящи се до интелектуалната отговорност
315 Забележки, отнасящи се до специфична информация за вида на документите (или вида на публикацията)
316 Забележки, отнасящи се до конкретния екземпляр
317 Забележка за произход
318 Забележка за действия, предприети с цел опазване на екземпляра
320 Забележка за наличие на библиографии и показалци
321 Забележка за библиографии, реферативни издания и справочници, в които е отразена описваната библиографска единица
322 Забележки за личности и организации, които участват в художественото и техническо създаване на библиографската единица (видеоматериали)
323 Забележки за изпълнителите (видеоматериали)
324 Забележка за оригинала
325 Забележка за репродуцирано издание
326 Забележка за периодичност (Продължаващи издания)
327 Забележка за съдържанието
328 Забележка за дисертация (теза)
330 Резюме
332 Предпочитано цитиране на описваните материали
333 Забележка за читателско предназначение
336 Забележка за вида на електронния ресурс
337 Забележка за изискванията на системата (Електронни ресурси)
345 Забележка за информация, свързана с комплектуването

Бележки за съдържанието на полето

Пунктуация:

За някои видове забележки могат да се прилагат правилата за съдържание, форма и пунктуация, заложени в ISBD. Въпреки че те не се съдържат в UNIMARC, препоръчва се правилата в ISBD да се спазват, където това е възможно.

Общи бележки:

Поле 300 се използва в два случая: за общи забележки, които не могат да се причислят към нито една от типичните категории забележки и за забележки, които принадлежат към други категории, но в изходния формат те не са определени като такива или кодът който ги определя не съществува в UNIMARC. Когато забележката се отнася до повече от една от категориите, представени в полетата от 301 до 315, като общо правило се използва етикета с по-малка цифрова стойност, без поле 300 Забележки, отнасящи се до полета 320 и по-нататък се въвеждат в специфичните за тях полета, а не в предходни полета. Ако има две забележки от един вид, те се въвеждат последователно в подходящото поле

Забележки, генерирани от свързани полета:

От запис във формат UNIMARC може да се генерира забележка от данни съдържащи се в други полета, напр. от блок 4-- (Полета за връзка между записите) или блок 5-- (Полета за взаимосвързани заглавия). Когато не се налага да се генерира такава забележка, тя не се въвежда в полетата на блок 3.

300 ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Определение на полето

Полето съдържа забележка, отнасяща се до който и да е аспект на библиографската единица или за библиографския запис, създаден за нея.

Приложение i

Незадължително. Повтарящо се. То може да се използва вместо полетата от 301 до 315 или, когато видовете на забележките в изходните формати не съвпадат с тези, предвидени в UNIMARC.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Данните в това поле могат да бъдат в различна форма. За подробности виж примерите. Когато трябва да се запишат повече от една забележки, всяка от тях се въвежда като се повтаря поле 300.

Свързани полета

Виж другите полета за забележки.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Начало на документа

301 ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИДЕНТИФИКАЦИОННИТЕ НОМЕРА

Определение на полето

Полето съдържа забележка за идентификационен номер, посочен в библиографската единица или записа.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Полето може да се използва за забележки, отнасящи се до идентификационен номер, когато е посочен в документа или когато е известно, че такъв е определен. То може да се използва за посочване на самия номер, ако той не е записан в никое от полетата от 010 до 040, които са определени за идентификационните номера или за забележка, отнасяща се до конкретен номер. Когато трябва да се въведат забележки за повече от един номер, всяка от тях се въвежда като се повтаря поле 301.

Свързани полета

0-- БЛОК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Предпочита се използването на Блока за идентификация, когато данните от полето за забележки в изходния формат могат да се представят във форма, подходяща за попълване от блок 0--.

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

302 ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО КОДИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Определение на полето

Забележка, отнасяща се до елементите от данни, кодирани в полетата на блок 1--.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Данните в това поле могат да бъдат в произволна форма. Когато трябва да се запише повече от една забележка, всяка от тях се въвежда като се повтаря поле 302.

В повечето случаи е възможно да бъде използвана повече от една конкретна забележка. Тогава се избира най-подходящото поле, напр. поле 307 вместо 302 за забележки за вида на илюстрациите в библиографската единица, независимо от това, че тази информация е представена в кодирана форма в поле 105.

Свързани полета

1-- БЛОК ЗА КОДИРАНА ИНФОРМАЦИЯ
Данните в кодирана форма, записани в БЛОК ЗА КОДИРАНА ИНФОРМАЦИЯ могат да бъдат предадени в свободен текст в поле 302 с или без преработка.

Начало на документа

303 ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО БИБЛИОГРАФСКАТА ИНФОРМАЦИЯ

Определение на полето

Забележка, отнасяща се до библиографското описание на единицата.

Приложение

Незадължително. Повтарящо сеe.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Данните в това поле могат да бъдат в произволна форма. Когато трябва да се запише повече от една забележка, всяка от тях се въвежда като се повтаря поле 303.

Когато друго поле за забележки е свързано по-тясно със забележката, която трябва да се направи, избира се по-подходящото поле.

Свързани полета

304    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЗАГЛАВИЕТО И СВЕДЕНИЯТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ

305    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗДАНИЕТО И БИБЛИОГРАФСКАТА МУ ИСТОРИЯ

306    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗДАВАНЕТО, РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И Т.Н.

308    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СЕРИЯТА

310    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПОДВЪРЗИЯТА И НАЧИНА НА ДОСТАВЯНЕ

Във всяко от тези полета се въвеждат по-конкретни забележки за описанието и те се използват вместо поле 303, когато това е възможно.

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

304 ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЗАГЛАВИЕТО И СВЕДЕНИЯТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ

Определение на полето

Забележка, отнасяща се до заглавието и/или сведението за интелектуалната отговорност във вида, в който те са въведени в поле 200 на записа.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа забележки за заглавието или сведението/та за интелектуалната отговорност. Може да се посочи източника, от който е взето заглавието или допълнителни думи в заглавието, които са били пропуснати в описанието. Може също да се коментира или разшири сведението за интелектуалната отговорност. Например, ако правилата за каталогизация предвиждат съкращаване на сведенията за интелектуалната отговорност в поле 200, когато тя се състои от повече от три имена, пропуснатите имена могат да се посочат в забележка в това поле (Пример 7). Тук могат да се посочат и пропуснатите паралелни заглавия (Пример 5). Когато трябва да се запише повече от една забележка, всяка от тях се въвежда като се повтаря поле 304

За пунктуацията в това поле няма специални правила. Препоръчва се, където е подходящо, да се прилага пунктуацията, предвидена в ISBD (Пример 6).

Свързани полета

305    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗДАНИЕТО И ДО БИБЛИОГРАФСКАТА МУ ИСТОРИЯ
Поле 305 се използва за подробности за предходни или по-късни заглавия, свързани със заглавието, въведено в поле 200.

312    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДРУГИ ЗАГЛАВИЯ (НА СЪЩОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ)
Поле 312 се използва за подробности за свързани заглавия като например друго заглавие, съдържащо се в произведението или унифицирано заглавие, свързано с него.

314    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ
В поле 314 се въвежда забележка, отнасяща се до сведения за интелектуалната отговорност, които не са посочени в поле 200.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Начало на документа

305 ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗДАНИЕТО И ДО БИБЛИОГРАФСКАТА МУ ИСТОРИЯ

Определение на полето

Полето съдържа забележка, отнасяща се до изданието на библиографската единица или до нейната библиографска история.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа забележки за това издание на библиографската единица или за произведенията, свързани с нея, когато няма съответстващо свързано поле. Това включва предишни заглавия на монографии и продължаващи издания. Може да включва забележка, взета от самата библиографска единица. Когато трябва да се запише повече от една забележка, всяка от тях се въвежда като се повтаря поле 305.

Въпреки че за пунктуацията в това поле няма специални правила, препоръчва се, при всяко позоваване на други произведения да се прилага пунктуацията, предвидена в ISBD (Примери 1,3), освен когато се цитира текст от самия документ. Цитатите на текстове се заграждат с кавички (Пример 6).

Свързани полета

300    ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА
Въпреки че поле 300 може да бъде използвано като алтернативно на 305, препоръчва се когато е възможно, забележката за библиографската история на документа да се въвежда в поле 305.

311    ЗАБЕЛЕЖКИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ АВТОМАТИЧНО ОТ СВЪРЗАНИТЕ ПОЛЕТА
Поле 311 се използва за забележки за библиографската история на документа, отнасящи се до свързаните полета.

4-- БЛОК ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ
Някои забележки за библиографската история на документа могат да се генерират от полетата в блок 4--.


Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Начало на документа

306 ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗДАВАНЕТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И Т.Н.

Определение на полето

Полето съдържа забележка за издаването, разпространението и т.н. на библиографската единица.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа данни, отнасящи се до издаването и разпространението, които не са въведени в поле 210 ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ, СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И Т.Н. Когато трябва да се запише повече от една забележка, всяка от тях се въвежда като се повтаря поле 306.

Свързани полета

210    ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ, СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И Т.Н.
Някои правила за каталогизация предвиждат разпространителят и печетарят да се посочват в забележка. В такива случаи може да се използва поле 306 (Пример 1).

620    МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ КАТО ТОЧКА ЗА ДОСТЪП
В поле 620 може да се въведе мястото на издаване, разпространение и т.н. във форма на точка за достъп.

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

307 ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ФИЗИЧЕСКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА

Определение на полето

Полето съдържа забележка за физическата характеристика на библиографската единица.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа данни, отнасящи се до физическата характеристика на библиографската единица, когато те не са въведени в поле 215 ФИЗИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА. Когато трябва да се запише повече от една забележка, всяка от тях се въвежда като се повтаря поле 307.

Свързани полета

215    ФИЗИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Физическата характеристика се въвежда в стандартизирана форма в поле 215.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Начало на документа

308 ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СЕРИЯТА

Определение на полето

Полето съдържа забележка, отнасяща се до серия, от която библиографската единица е част или серия, в която библиографската единица е била издавана преди това.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа данни, отнасящи се до серията, от която библиографската единица е част. Когато трябва да се запише повече от една забележка, всяка от тях се въвежда като се повтаря поле 308.

Свързани полета

225    СЕРИЯ
Самото заглавие на серията се въвежда в поле 225. Всички забележки свързани с него, се въвеждат в поле 308.

410    СЕРИЯ
Забележка може да бъде създадена като се използва поле 410.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Начало на документа

310 ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПОДВЪРЗИЯТА И НАЧИНА НА ДОСТАВЯНЕ

Определение на полето

Полето съдържа забележка за подвързията и начина на доставяне.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа забележки за подвързията и начина на доставяне на библиографската единица. Когато трябва да се запише повече от една забележка, всяка от тях се въвежда като се повтаря поле 310.

Свързани полета

010    МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР НА КНИГАТА (ISBN)
В подполетата на полето за ISBN $b Уточнение и $d Начин на разпространение и/или цена се въвеждат подробности съответно за подвързията и за начина на разпространение. Препоръчва се тези данни да се въвеждат в гореспоменатите подполета, когато записът съдържа един или повече ISBN. Тъй като често ISBN е свързан с определена подвързия или начин на разпространение, когато няма ISBN в библиографската единица, тази информация се въвежда в поле 310.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

311 ЗАБЕЛЕЖКИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ АВТОМАТИЧНО ОТ СВЪРЗАНИТЕ ПОЛЕТА

Определение на полето

Полето съдържа забележка, получена автоматично от някое от свързаните полета.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа забележки, които са свързани с данните, намиращи се в блок 4-БЛОК ЗА ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ. Данните в полетата на блок 4-могат да бъдат използвани за отпечатване на забележка. Ако забележката, която трябва да бъде отпечатана от блок 4-не изразява по подходящ начин връзката и свързаната с нея библиографска единица, забележката може да се въведе в поле 311 (индикаторът на съответстващото/те поле/та в блок 4-получава стойност 0, така че забележката да не се генерира от тези полета автоматично). В частност, тук могат да се въведат характерни връзки между каталогизираната единица и друг документ, който е посочен в поле 488. Когато трябва да се запише повече от една забележка, всяка от тях се въвежда като се повтаря поле 310.

Свързани полета

300    ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА
Въпреки че поле 300 може да се използва вместо поле 311, препоръчва се в 311 да бъдат въвеждани забележки, отнасящи се до данни в свързаните полета или забележки, отнасящи се до библиографска единица, за която е направена връзка в свързано поле.

305    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗДАНИЕТО И ДО БИБЛИОГРАФСКАТА МУ ИСТОРИЯ.
Полето се използва за забележки за библиографската история, които не се отнасят до свързани полета.

327    ЗАБЕЛЕЖКА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ
Полето се използва за забележки за съдържание, които не се генерират от свързани полета.

4-- БЛОК ЗА ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ

Примери

Пример 1

Начало на документа

312 ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДРУГИ ЗАГЛАВИЯ

Определение на полето

Полето съдържа забележка, отнасяща се до заглавие на произведение, различно от основното или паралелното заглавие.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа забележки за всяко заглавие от библиографската единица, което е различно от основното и от паралелното заглавие (виж поле 304) или за заглавие, под което то е широко известно. Тук може да се въведе текста на корично заглавие, заглавие от допълнителна заглавна страница, заглавие на глава, надтекстно заглавие, заглавие от гръб. Полето не се използва за въвеждане на заглавия на произведения, свързани с каталогизираната библиографска единица. Когато трябва да се запише повече от една забележка, всяка от тях се въвежда като се повтаря поле 312.

Свързани полета

304    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЗАГЛАВИЕТО И СВЕДЕНИЯТА ЗА АВТОРСКАТА ОТГОВОРНОСТ
Поле 304 се използва за забележки отнасящи се до основното заглавие на произведението. То може да се използва за забележка за паралелното заглавие, когато то е част от заглавието и сведенията за интелектуалната отговорност.

305    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗДАНИЕТО И ДО БИБЛИОГРАФСКАТА МУ ИСТОРИЯ
Поле 305 се използва за забележки за заглавия на взаимосвързани произведения, които не могат да бъдат въведени в поле 312.

5-- БЛОК ЗА ВЗАИМОСВЪРЗАНИ ЗАГЛАВИЯ
Този блок се използва за въвеждане на свързано заглавие във форма, подходяща за точка за достъп. Когато за такова заглавие трябва да се въведе забележка, тя се въвежда в поле 312. Забележки за паралелни заглавия могат да се въведат в поле 304 или в поле 312 в зависимост от това, дали те са включени или не в Областта на заглавието и сведенията за интелектуалната отговорност.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Начало на документа

313 ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НАЧИНА НА РАЗКРИВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Описание на полето

Полето съдържа забележка, отнасяща се до предмета като точка за достъп до описаната в записа библиографска единица.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Полето може да включва указание за наличието на предметни показалци или за класификацията, използвана за библиографската единица както и за други начини, по които се осъществява контрол върху съдържанието на информацията. Когато трябва да се запише повече от една забележка, всяка от тях се въвежда като се повтаря поле 313.

Свързани полета

321    ЗАБЕЛЕЖКА ЗА БИБЛИОГРАФИИ, РЕФЕРАТИВНИ ИЗДАНИЯ И СПРАВОЧНИЦИ, В КОИТО Е ОТРАЗЕНА ОПИСВАНАТА БИБЛИОГРАФСКА ЕДИНИЦА
Полето може да се използва, за да се посочат показалци към произведението като някои от тях могат да бъдат предметни. Когато обаче забележката се отнася само до разкриването на съдържанието, трябва да се използва поле 313.

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

314 ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ

Определение на полето

Полето съдържа забележка, отнасяща се до интелектуалната отговорност на произведението.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се..

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Забележки, отнасящи се до интелектуална отговорност за библиографската единица, различна от сведенията за отговорност (виж поле 304). Това включва забележки за лица или колективи (включително конференции), които носят интелектуална отговорност за библиографската единица и които не са отбелязани никъде в записа. Когато трябва да се запише повече от една забележка, всяка от тях се въвежда като се повтаря поле 314.

Свързани полета

304    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЗАГЛАВИЕТО И СВЕДЕНИЯТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ
Всяка забележка, отнасяща се до данни от сведението за интелектуалната отговорност се въвежда в поле 304 а не в поле 314.

7-- БЛОК ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Забележка, отнасяща се до данните в полетата на този блок се въвежда в поле 314. Много правила за каталогизация предвиждат всяка точка на достъп за библиографската единица да бъде обяснена със забележка, ако тя не присъства на друго място в библиографското описание на документа. Поле 314 може да се използва за такива забележки.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Начало на документа

315 ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИДА НА ДОКУМЕНТИТЕ (ИЛИ ВИДА НА ПУБЛИКАЦИЯТА)

Определение на полето

Полето съдържа забележка, отнасяща се до специфична информация за вида на документите, т.е. данни, свързани само с един или с повече видове докуметни.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Тук могат да се въвеждат забележки за спецификата на материала (напр. забележки за мащаб на карти, номерация на продължаващо издание). Когато трябва да се запише повече от една забележка, всяка от тях се въвежда като се повтаря поле 315.

Свързани полета

206, 207, 208, 230 СПЕЦИФИЧНИ ОБЛАСТИ ЗА ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ
Трябва да се внимава в поле 315 да не се въвежда информация, за която има по-подходящо място. Например сведенията за мащаб на карта и за номерацията на продължаващо издание се въвеждат в полета 206 и 207.

Примери

Пример l

Пример 2

Начало на документа

316 ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО КОНКРЕТНИЯ ЕКЗЕМПЛЯР

Определение на полето

Полето съдържа забележка, отнасяща се до конкретния екземпляр за старопечатни монографии. То съответства на елемента Забележка от Областта на забележките в ISBD(A).

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

$5    Институция, за която се отнася полето

Бележки за съдържанието на полето

Приема се, че записът се прави за идеалното копие. В това поле за забележка, обаче, се описват характеристиките на конкретния екземпляр, например липсващи страници, характеристика на екземпляра, подвързия, номерирани екземпляри в издание, ръкописни бележки на заглавната страница или на полетата, подвързани заедно отделни части от книги или библиографски единици и др. За много от по-старите издания не може да се каже със сигурност дали особеностите на отделния екземпляр се отнасят до други или до всички екземпляри. Кодът за институцията, за която се отнася забележката, се въвежда в $5.

Свързани полета

317    ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПРОИЗХОД
Полето съдържа забележка, отнасяща се до произхода на библиографската единица, напр. екслибриси, автографи на автор и/или собственик, печати и др.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Пример 8

Начало на документа

317 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПРОИЗХОД

Определение на полето

Полето съдържа забележка, отнасяща се до произхода на библиографската единица. Това се отнася главно за старопечатните издания. Съответства на елемента Забележка, отнасяща се до конкретен екземпляр от Областта на забележките в ISBD(A).

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

$5    Институция, за която се отнася полето

Бележки за съдържанието на полето

Приема се, че записът се прави за идеалното копие. В това поле,обаче, се описва произходът на екземпляра във формата, в която се намира в книгата, например екслибриси, автографи на автор и/или на собствениците и др. Кодът за институцията, за която се отнася забележката, се въвежда в $5.

Свързани полета

316    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО КОНКРЕТНИЯ ЕКЗЕМПЛЯР
Полето съдържа забележка, отнасяща се до особеностите на конкретния екземпляр за старопечатни издания, като например липсващи страници, особености на екземпляра, подвързия, номерирани екземпляри от едно издание и др.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Начало на документа

318 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ЕКЗЕМПЛЯРА

Определение на полето

Полето се използва за вписване на информация за мерки, свързани с опазването и с извършена реставрационна или консервационна намеса. Използва се главно за старопечатни издания.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Консервационна и/или реставрационна намеса. Неповтарящо се.

$b    Идентификация на намесата

$c    Време на намесата

$d    Интервал на намесата

$e    Намеса при непредвидени обстоятелства

$f    Методика на намесата

$h    Отговорен орган или лице

$i    Метод на намесата

$j    Място на намесата

$k    Изпълнител на намесата

$l    Статус

$n    Обхват на намесата

$o    Вид на частта, която е подложена на намеса

$p    Служебна бележка

$r    Бележка, предназначена за ползвателя.

$5    Институция, за която се отнася информацията в това поле

Бележки за съдържанието на полето

Приема се, че записът се прави за идеалното копие. В това поле за забележка, обаче, се дава информация за опазването на конкретния екземпляр и извършената реставрационна или консервационна намеса. Кодът за институцията, за която се отнася забележката, се въвежда в $5.

Свързани полета

141    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: СТАРОПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ - СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕКЗЕМПЛЯРА
Това поле съдържа кодирани данни с фиксирана дължина, отнасящи се до специфичните характеристики на екземпляр от старопечатно монографично издание.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Пример 8

Начало на документа

320 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА НАЛИЧИЕ НА БИБЛИОГРАФИИ И ПОКАЗАЛЦИ

Опредление на полето

Полето съдържа забележка за библиография или показалец, които са част от библиографската единица. Може да се посочат и страниците, на които те се намират.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Забележката може да се въведе в свободна форма.

Свързани полета

105    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: МОНОГРАФИИ

110    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ
Полето съдържа кодове, които посочват дали библиографската единица съдържа библиографии и показалци и описва наличието на кумулативен показалец за цялото издание, доставян от издателя.

321    ЗАБЕЛЕЖКА ЗА БИБЛИОГРАФИИ, РЕФЕРАТИВНИ ИЗДАНИЯ И СПРАВОЧНИЦИ, В КОИТО Е ОТРАЗЕНА ОПИСВАНАТА БИБЛИОГРАФСКА ЕДИНИЦА
Тук се въвежда забележка, отнасяща се за библиографии и/или показалци, разпространявани отделно от библиографската единица.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Начало на документа

321 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА БИБЛИОГРАФИИ, РЕФЕРАТИВНИ ИЗДАНИЯ И СПРАВОЧНИЦИ, В КОИТО Е ОТРАЗЕНА ОПИСВАНАТА БИБЛИОГРАФСКА ЕДИНИЦА

Определение на полето

Полето съдържа забележка, показваща наличието в други документи на показалци или резюмета за описаната в записа библиографска единица. За старопечатните книги тя може да съдържа кратка справка за библиография, каталог и др., където единицата е цитирана или описана.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се, когато се посочва повече от един източник.

Индикатори

Индикатор 1: Начин на отразяване

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Забележка за библиографии, реферативни издания, справочници

$b    Години на обхват

$x    Международен стандартен номер на периодичното издание (ISSN)

Бележки за съдържанието на полето

Забележките в това поле могат да бъдат стандартизирани (Примери 2, 3, 4) или в свободен текст (Пример 1). ISSN трябва да се въведе в подполе $x без изписването на "ISSN".

Свързани полета

313    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НАЧИНА НА РАЗКРИВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО
Общи забележки, отнасящи се до достъпа до съдържанието на документа трябва да се въвеждат в поле 313.

320    ЗАБЕЛЕЖКА ЗА НАЛИЧИЕ НА БИБЛИОГРАФИИ И ПОКАЗАЛЦИ
Тук се въвеждат забележки за библиографии и/или показалци, които са част от библиографската единица.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

322 ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ДРУГИ УЧАСТНИЦИ (ВИДЕОМАТЕРИАЛИ И ЗВУКОЗАПИСИ)

Определение на полето

Полето съдържа имената на лица или организации, които не са изпълнители, но са участвали в художественото или техническото създаване на произведението.

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Не е необходимо да се въвежда изразът "С участието на ..." или негов еквивалент, защото при визуализиране на забележката той може да се генерира автоматично. Когато в изходните формати не се прави разграничение между забележки за изпълнителите и забележки за другите участници, това поле се използва за въвеждане на имена и от двете категории.

Свързани полета

200    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Когато лицата или организациите, които са участвали в художественото или техническото създаване на произведението, са дадени в поле 200, не е необходимо да се попълва поле 322 (виж бележката към блок 7-- по-долу).

323     ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ (ВИДЕОМАТЕРИАЛИ И ЗВУКОЗАПИСИ)
В това поле се попълват подробности за изпълнители, групи от изпълнители и т.н.

7-- БЛОК ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Според много правила за каталогизация, когато точката за достъп не се съдържа в описанието на библиографската единица, тя трябва да се отбележи в забележка. За подобни забележки може да се използва поле 322.

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

323 ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ (ВИДЕОМАТЕРИАЛИ И ЗВУКОЗАПИСИ)

Определение на полето

В полето се записват имената на участващите артисти, изпълнители, участници, и др. във видеоматериали и имената на участници, изпълнители и изпълнителски състави и средството за изпълнение за звуковите записи.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се за всяка категория участници, изпълнители и др. (Пример 4).

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Когато в изходните формати, за разлика от UNIMARC, забележките за личности и организации, които участват в художественото и техническото създаване на библиографската единица не са разграничени от забележките за изпълнителите, по-добре е и за двата вида забележки да се предпочита поле 322 ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ДРУГИ УЧАСТНИЦИ (ВИДЕОМАТЕРИАЛИ И ЗВУКОЗАПИСИ) отколкото поле 300 ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА

Свързани полета

200    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ
Ако изпълняващите лица или организации са посочени в поле 200, не се използва поле 323 (вж бележката по-долу за блок 7--)

322     ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ДРУГИ УЧАСТНИЦИ(ФИЛМИ, ВИДЕОМАТЕРИАЛИ И ЗВУКОЗАПИСИ
В полето се отбелязват подробности за лица и организации, които не са артисти или изпълнители, състави и др.

7-- БЛОК ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Забележка, отнасяща се до данните в полетата на този блок се въвежда в поле 323. Много правила за каталогизация предвиждат всяка точка за достъп за библиографската единица да бъде обяснена със забележка, ако тя не присъства на друго място в библиографското описание на документа. Поле 323 може да се използва за такива забележки.

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

324 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ОРИГИНАЛА

Определение на полето

Полето съдържа забележка, посочваща, че описвания екземпляр е репродукция напр. факсимиле или микроформа, чрез включване на библиографска препратка към оригиналните библиографски единици. Останалата част от записа описва репродукцията.

Приложение

Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Забележката обикновено включва дума като факсимиле, микроформа и др. или техния еквивалент на друг език. Препоръчва се препращането към оригинала да се въвежда като се използва пунктуацията от ISBD (Пример 1).

Свързани полета

305    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗДАНИЕТО И ДО БИБЛИОГРАФСКАТА МУ ИСТОРИЯ
За предпочитане е забележките, посочващи оригинала на факсимилето да се въвеждат в поле 324 вместо в поле 305.

325    ЗАБЕЛЕЖКА ЗА РЕПРОДУЦИРАНО ИЗДАНИЕ
Забележка, даваща подробности за репродукцията, когато библиографската единица е каталогизирана като оригинал.

455    ВЪЗПРОИЗВЕДЕНО ОТ...
Полето съдържа описание на оригинал или препраща към запис, в който е описан оригинал.

456    ВЪЗПРОИЗВЕДЕНО КАТО...
Полето съдържа описание на репродукция или препраща към запис, в който е описана репродукция.

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

325 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА РЕПРОДУЦИРАНО ИЗДАНИЕ

Определение на полето

Полето съдържа забележка, посочваща че екземплярът е репродукция на библиографската единица, описана в основната част на записа. В останалата част на записа е описан оригинала.

Приложение

Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа подробности, които различават наличния екземпляр от оригинала. Препоръчва се препращането към оригинала да се въвежда като се използва пунктуацията от ISBD (Пример 1).

Свързани полета

305    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗДАНИЕТО И ДО БИБЛИОГРАФСКАТА МУ ИСТОРИЯ
За предпочитане е забележките, посочващи оригинала на факсимилето, да се въвеждат в поле 324 вместо в поле 305.

324    ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ОРИГИНАЛА
Забележка, посочваща подробности за оригиналната/ите библиографска/и единица/и, чиято репродукция е била каталогизирана в основната част на записа.

455    ВЪЗПРОИЗВЕДЕНО ОТ...
Полето съдържа описание на оригинал или препраща към запис, в който е описан оригинал.

456    ВЪЗПРОИЗВЕДЕНО КАТО...
Полето съдържа описание на репродукция или препраща към запис, в който е описана репродукция

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Начало на документа

326 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПЕРИОДИЧНОСТ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ)

Определение на полето

Полето съдържа забележка, посочваща периодичността, с която се издава продължаващато издание.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се. Полето трябва да се повтори, ако е необходимо да се отбележи периодичността в различни периоди на съществуването от продължаващото издание. Най-напред се записва периодичността от най-новия период (Пример 2).

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Периодичност

$b    Година/години на определена периодичност

Бележки за съдържанието на полето

Няма стандартизирана форма за данните в това поле. Данните се пропускат, когато могат да се генерират от код в поле 110, позиция на символа 1, както е в Пример 1.

Свързани полета

110    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ,
Честота на издаване (позиция на символа 1)
Позицията на символа съдържа код, посочващ периодичността на издаване на продължаващото издание. Ограничението от един символ не дава възможност да се отразят сложни случаи, които могат да се обяснят в поле 326.

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

327 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО

Определение на полето

Полето съдържа забележка за съдържанието на библиографската единица.

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се. Забележки за отделни библиографски единици, които са съставни части на по-голяма библиографска единица се въвеждат като се повтори поле $a.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за пълнота на забележката за съдържание

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Данните, отнасящи се до всяка съставна част се въвеждат в това поле поотделно като се повтаря подполе $a. Данните могат да са в свободен текст, но се препоръчва да се използват определенията на елементите от данни и пунктуацията, препоръчани в ISBD, ако заглавието е последвано от сведенията за интелектуалната отговорност (Пример 1). Когато обаче името на автора е поставено преди заглавието, то трябва да се въвежда във формата на точка за достъп и след него да се въведе заглавие (Пример 3). В границите на подполето се въвежда пунктуация (Примери 1,2,3). Думата "Съдържа" или нейния еквивалент не се въвежда, тъй като тя може да се генерира автоматично, когато данните в забележката за съдържание са изведени от друго поле на записа.

Свързани полета

464    НИВО НА АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧАСТ ОТ БИБЛИОГРАФСКА ЕДИНИЦА
Поле 464 може също да бъде използвано за аналитично описание на част. Забележката може да се получи директно от всяко поле 464.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

328 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ДИСЕРТАЦИЯ (ТЕЗА)

Определение на полето

Полето съдържа забележка, показваща че библиографската единица е теза или дисертация. Без да е задължително, в нея може да се включи научната степен, за която тя е представена и институцията, която присъжда тази научна степен.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Няма стандартизирана форма за съдържанието на това поле. Прилагат се практиките на отделните правила за каталогизация.

Свързани полета

105    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: МОНОГРАФИИ
Когато библиографската единица е дисертация или теза, полето съдържа стойност 'm' в една от позициите на символите на $a/4-7.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

330 РЕЗЮМЕ

Определение на полето

Полето съдържа резюме на съдържанието на библиографската единица.

Приложение

Незадължително. Може да бъде повторено, например когато се налага да се отбележат резюмета на повече от един език.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Полето може да съдържа всякакъв вид резюмета - информативни, насочващи, критични, оценъчни. Когато се въвежда повече от една забележка, поле 330 се повтаря за всяка една от тях.

Свързани полета

327    ЗАБЕЛЕЖКА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО
Когато вместо съдържание или резюме са дадени препратки към съставните части на библиографската единица, може да се използва полето за забележка за съдържание.

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

332 ПРЕДПОЧИТАНО ЦИТИРАНЕ НА ОПИСВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Определение на полето

Полето съдържа цитиране за материали, описани в записа в предпочитаната от уредника или създателя форма.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Предпочитано цитиране. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

При визуализация на записа в полето може да се използва постоянен израз като "Да се цитира като" или негов еквивалент на друг език.

Свързани полета

Няма

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

333 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ЧИТАТЕЛСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Определение на полето

Полето съдържа информация за ползвателите или за читателското предназначение на описвания материал.

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

При визуализация на записа в полето може да се използва постоянен израз като "Предназначено за"

Свързани полета

100    ОБЩИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТКАТА
Код за предназначение (позиция на символите 17-19)
Посочените позиции на символи съдържат кодове за определени видове читателско предназначение.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

336 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ВИДА НА ЕЛЕКТРОННИЯ РЕСУРС

Определение на полето

Полето съдържа информация, характеризираща вида на електронния ресурс. В допълнение към основния определител (напр. текст, компютърна програма, цифров файл) в полето може да се въведе специфична информация за форма или жанр на текстовия материал (напр. биография, речници, показалци). Полето отговаря на Областта на забележките, отнасящи се до вида и размера на ресурса в ISBD(ER).

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

При визуализация на записа в полето може да се използва постоянен израз като "Вид на файла"

Свързано поле

135    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

337 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА НА СИСТЕМАТА (ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ)

Определение на полето

Полето се използва за записване на техническа информация за електронния ресурс като наличие или отсъствие на някои видове кодове или физически характеристики на файла (напр. плътност на записа, паритет или блокиращи фактори). За софтуер могат да се запишат данни като програмен език на софтуера, брой на операторите в изходната програма, изисквания към компютъра (напр. производител и модел, операционна система, изисквания към паметта) и изисквания към периферните устройства (напр. брой на драйвъри, брой на дискове, брой на терминалите) или на други периферни устройства, поддържащ софтуер или други необходими инсталации. Полето съответства на Забележки за изискванията на системите в ISBD(ER)

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на забележката. Неповтарящо се.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Начало на документа

345 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С КОМПЛЕКТУВАНЕТО

Определение на полето

Полето може да съдържа наименованието и адреса на издателя, разпространителя или на друг източник за комплектуване. Може да включва търговски номер, физически носител и начин на набавяне на каталогизираната единица или за нейна версия на друг физически носител.

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Източник за комплектуване/Адрес за абонамент

$b    Номер (търговски)

$c    Носител

$d    Начин на доставяне

Бележки за съдържанието на полето

Когато адресът на издателя е посочен в поле 210 ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ДР., той не се повтаря в това поле.

Свързано поле

210    ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ, СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ДР.
Полето съдържа наименованието и в някои случаи адреса на издателя.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Начало на документа


Ръководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР
следва: Блок за връзкиу между записите