Начало UNIMARC Manual: bibliographic format
  следва: Блок за взаимосвързани заглавия
4-- БЛОК ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ

СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ

Структурата се отнася за всички полета за връзка между записите от блок 4-

410 Серия
411 Подсерия
421 Приложение
422 Приложение към ...
423 Издадено с ...
430 Продължение на ...
436 Образувано след сливане на ... с ...
440 Продължено от ...
446 Разделено на ..., ... и...
447 Слято с ... в ...
448 Възстановено под предишното заглавие
451 Друго издание на същия носител
452 Друго издание на друг носител
453 Преведено като
454 Превод на
455 Възпроизведено от
456 Възпроизведено като ...
461 Комплект
462 Част от по-голям комплект
463 Отделна физическа единица
464 Аналитично представяне на част от по-голяма единица
470 Рецензиран документ
481 Подвързани в същия том
482 Подвързано с ...
488 Друго произведение, свързано с ...

Определение и обхват на полетата

"Основното предназначение на UNIMARC е да улеснява международния обмен на библиографски данни в машинночетима форма между националните библиографски агенции. Той може да се използва и като модел за разработване на нови машинночетими библиографски формати" - следователно, ако форматът UNIMARC не е съвместим с останалите формати MARC, конверсията към и от него е трудна и дори невъзможна.

Затова технологията на въведените полета е допълнена с възможност за използване на стандартни подполета. Структурата на записите на библиографската агенция определя коя система от полета за връзки между записите да се използва.

При избор на система, библиографската агенция трябва да прецени предимствата на системата, която осигурява връзки между записите и дава възможност за по-пълни, но по-сложни библиографски описания и предимствата на системата със стандартни подполета, която се прилага по-лесно.

При обмен на записи към съпроводителната документация трябва да се включи сведение за наличието на полета за връзка между записите с обяснение за вида и съдържанието на тези полета. За подробности Вж Приложение К.

В частта за полетата за връзка между записите са описани и двете технологии в следната последователност:

Всички примери илюстрират и двете технологии.

Всяко поле за връзка между записите в един запис съдържа подполета, чрез които се идентифицира библиографската единица, към която се прави връзка. В това поле трябва да има достатъчно данни, за да се идентифицира записа за библиографската единица, към която се прави връзка или, ако няма такъв запис, да се идентифицира самата библиографска единица.

В списъка по-долу полетата са означени чрез вида на записа, към който се прави връзката, напр.: 410 СЕРИЯ се използва, за да се свърже запис за подсерия към запис за серията, към която тя принадлежи.

Дефинирани са следните полета:

Серии, приложения и др.

Предишни заглавия

Други издания

Нива

Променени заглавия

Други

Приложение

Незадължително. В записа могат да се включат неограничен брой полета за връзка между записите.

Видовете връзки, които могат да се осъществяват с някои категории полета за връзки между записите (по-точно 46- Нива) са ограничени. Подробности за това са дадени в Бележки за съдържанието на полето към съответните полета.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: Индикатор за забележка

(А) Подполета: Технология на въведени полета

$1    Данни за връзка


Индикатори Идентификатор на подполе Данни в подполето Идентификатор на подполе Данни в подполето   F/T (знак за край на полето)
#0 или #1 $1 Въведени етикет, индикатори и подполета $1 $1 Въведени етикет, индикатори и подполета ...  


Препоръчва се във всяко поле въведените полета да се попълват във възходящ ред на номерата на етикетите им. Когато въведеното поле е 001, данните се състоят само от етикет и номера, тъй като в него не са дефинирани индикатори и идентификатори (Пример 1).

Когато полето за връзка между записите съдържа контролен номер на запис, с който се предвижда връзка, при обмен на библиографски записи последният се включва в същия файл.

Полетата за връзка между записите, съставени от пълен запис, трябва да съдържат следните данни, ако те са представени в изходния запис:

Следните полета се включват по желание:

010    ISBN
011    ISSN
040    CODEN
101    ЕЗИК НА ДОКУМЕНТА
102    СТРАНА НА ПУБЛИКУВАНЕ ИЛИ НА ПРОИЗВОДСТВО
123    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ: МАЩАБ И КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ
130    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: МИКРОФОРМИ: ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
200    $a Основно заглавие [ако не е вече включено]
200    $f първо сведение за интелектуална отговорност
200    $h Номер на част
200    $i Наименование на част
200    $v Означение за том
205    СВЕДЕНИЯ ЗА ИЗДАНИЕТО
210    ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ, СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ДP.
215    ФИЗИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
225    СЕРИЯ
510    ПАРАЛЕЛНО ОСНОВНО ЗАГЛАВИЕ
530    КЛЮЧОВО ЗАГЛАВИЕ
856    $u URL (Унифициран локатор на ресурси)

Понякога тези незадължителни полета са необходими за идентифицирането на библиографската единица, напр.: 210 ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ, СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ДP. за 45- ДРУГИ ИЗДАНИЯ.

Не се препоръчва да се въвеждат допълнителни полета, извън изброените по-горе.

Полетата за връзка между записите, които са съставени от пълни записи трябва да съдържат колкото е възможно повече от тези данни в съответствие с практиката на библиографската агенция, която съставя изходния запис. В тях трябва да фигурират поне задължителните полета, посочени по-горе. Включването на идентификатора на записа не е необходимо. .

(Б) Подполета: Технология на стандартни подполета.

$a    Автор

$c    Местоиздаване

$d    Година на издаване

$e    Поредност на изданието

$h    Номер на част

$i    Наименование на част

$p    Физическа характеристика

$t    Заглавие

$u    URL (Унифициран локатор на ресурси )

$v    Означение на тома

$x    Международен стандартен номер на продължаващото издание (ISSN)

$y    Международен стандартен номер на книгата (ISBN)/ Международен стандартен номер за нотно издание (ISMN)

$z    CODEN

$0    Идентификатор на библиографския запис

$3    Номер на контролния запис

$5    Институция, за която се отнася информацията в полето

Когато в базата данни няма запис за библиографската единица, с която се осъществява връзка, данните в това поле се съставят като се приема, че тя е каталогизирана.

Когато полето за връзка между записите съдържа контролен номер на запис, с който се предвижда връзка, последният се включва в същия файл при обмен на библиографски записи. .

Последователността на подполетата е без значение, но се препоръчва подполе $0 да се поставя на първо място и в цялата база данни да се спазва една и съща последователност.

Свързани полета

311    ЗАБЕЛЕЖКИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ АВТОМАТИЧНО ОТ СВЪРЗАНИТЕ ПОЛЕТА
Поле 311 може да се използва, за да се изрази посочената в този блок връзка, когато текстът на забележката не може да се получи автоматично от поле на блок 4--. Когато се използва поле 311, индикатор 2 на съответното поле от блок 4-получава стойност 0.

Примери

Пример 1

A: Технология на въведени полета

Б: Технология на стандартни подполета.

Пример 2

A: Технология на въведени полета

Б: Технология на стандартни подполета.

Пример 3

A: Технология на въведени полета

Б: Технология на стандартни подполета

Пример 4

A: Технология на въведени полета

Б: Технология на стандартни подполета

Пример 5

A: Технология на въведени полета

Б: Технология на стандартни подполета

Пример 6

A: Технология на въведени полета

Б: Технология на стандартни подполета

Начало на документа

410 СЕРИЯ

Указанията по-долу допълват обясненията под блок 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва за осъществяване на връзка между каталогизираната библиографска единица и серията, към която тя принадлежи.

Бележки за съдържанието на полето

Поле 410 съдържа възходяща връзка към серията, когато каталогизираната библиографска единица е серия или монография. Когато се предвижда възходяща връзка към серия и подсерия, поле 410 се повтаря за всяка от тях, като по-високото ниво предхожда по-ниското. Като алтернатива, когато в структурата на записа се набляга върху свързването на отделни записи в определена йерархия, серията може да се свърже чрез поле 461 КОМПЛЕКТ, а подсериите чрез поле 462 КОМПЛЕКТ, ЧАСТ ОТ ПО-ГОЛЯМ КОМПЛЕКТ.

Стойността на индикатора за това поле посочва дали от информацията в него автоматично се генерира забележка. Тя не съдържа информация за наличие или автоматично генериране на сведение за серията (поле 225).

Свързани полета

225    СЕРИЯ
Поле 225 се използва за записване на информацията от Областта на серията в ISBD, във вида, в който е дадена в библиографската единица. За въвеждане на точка за достъп на серията се използва поле 410. Когато библиографската агенция, която съставя записа прецени, че точката за достъп за заглавието на серията е идентична с формата от поле 225, тя отбелязва това чрез Индикатор 1 на поле 225. Независимо от това данните за серията се включват в поле 410 (Пример 2).

461    КОМПЛЕКТ
Когато се прилагат йерархичните връзки на полетата 46-, чрез поле 461 може да се посочи възходяща връзка към серия.

462    КОМПЛЕКТ, ЧАСТ ОТ ПО-ГОЛЯМ КОМПЛЕКТ
Когато се прилагат йерархичните връзки на полетата 46-, чрез поле 462 може да се посочи възходяща връзка към подсерия.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни полета

Пример 2

Технология на въведени полета

Технология на стандартни полета

Начало на документа

411 ПОДСЕРИЯ

Указанията по-долу допълват обясненията под 4-- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва за осъществяване на връзка между каталогизираното продължаващо издание (серия) и подсерия, която се съдържа в него.

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва само при записи за продължаващи издания (серии), за да се посочи низходяща връзка с подсерия, която е част от заглавието на продължаващото издание, записано в поле 200.

Свързани полета

410    СЕРИЯ
Поле 411 посочва низходяща връзка от серия към подсерия. Поле 410 се използва, когато каталогизираната библиографска единица е подсерия и се предвижда възходяща връзка към серията.

462    КОМПЛЕКТ, ЧАСТ ОТ ПО-ГОЛЯМ КОМПЛЕКТ
Когато се използват йерархичните връзки от полетата 46-, подсерията може да се свърже със каталогизираната серия с помощта на поле 462.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

421 ПРИЛОЖЕНИЕ

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва за осъществяване на връзка между каталогизираната библиографска единица и друга библиографска единица, която е нейно приложение.

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва за връзки към приложенията на продължаващи издания и монографии.

Свързани полета

422    ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ...
Поле 422 се използва за обратна връзка на посочената чрез поле 421.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

422 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ...

Указанията по-долу допълват обясненията под 4-- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва за осъществяване на връзка от каталогизираното приложение към изданието, към което то принадлежи.

Свързани полета

421    ПРИЛОЖЕНИЕ Поле 421 се използва за обратна връзка на посочената чрез поле 422.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Илюстрация за ползването на това поле е Пример 2 към 4-- БЛОК ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Начало на документа

423 ИЗДАДЕНО С ...

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва за осъществяване на връзка между каталогизираната библиографска единица и друга библиографска единица, която е издадена в едно книжно тяло с нея като например библиографска единица, подвързана с друга.

Бележки за съдържанието на полето

Издаването на две библиографски единици в едно книжно тяло не означава непременно, че едната допълва другата, каквато е връзката между приложение и основно издание.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 2

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 3

Вж поле 200, Пример 12.

Пример 4 към 4-- БЛОК ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ също илюстрира ползването на това поле.

Начало на документа

430 ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ...

431 ЧАСТИЧНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ...

432 ЗАМЕНЯ ...

433 ЧАСТИЧНО ЗАМЕНЯ ...

434 ПОГЛЪЩА ...

435 ЧАСТИЧНО ПОГЛЪЩА ...

437 ОТДЕЛЕНО ОТ ...

Указанията по-долу допълват обясненията под 4-- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полетата се използват за осъществяване на връзка от каталогизираното продължаващо издание към предишното му заглавие. Приложението на полетата 431-437 се предпочита пред поле 430, когато се налага да се уточни характера на тази връзка. При употребата на горните полета от библиографската агенция, те трябва да се разграничават както следва:

Продължение на ... : ново заглавие заменя предишно заглавие без промяна в номерацията;

Заменя ... : ново заглавие заменя предишно заглавие без продължение на предишната номерация;

Поглъща ... : продължаващото издание е съществувало преди поглъщането на друго, по-старо от него продължаващо издание и след това продължава да излиза със собствената си номерация.

Отделено от ... : новото заглавие някога е било част от все още съществуващо заглавие.

Бележки за съдържанието на полетата

Представеното чрез тези полета разграничение, с изключение на ОТДЕЛЕНО ОТ ... е разработено първоначално от ISDS. ЗАМЕНЯ ... и ЧАСТИЧНО ЗАМЕНЯ ... вече не се препоръчват от ISDS и са включени към категориите ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ... и ЧАСТИЧНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ... Вместо ОТДЕЛЕНО ОТ ..., ISDS използва ЧАСТИЧНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ...

Свързани полета

44- Полета за променени заглавия
Полетата 440-445 се използват за осъществяване на връзки, реципрочни на връзките определени от полетата 430-435.

520    ПРЕДИШНО ЗАГЛАВИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ)
Използва се, когато е възприета практиката продължаващите издания да се описват под последното им заглавие и да се правят препратки от предишни заглавия. Не се употребява, когато се прилагат полета 430-448.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 2

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 3

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 4

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 5

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 3 към блок 4-- БЛОК ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ също илюстрира ползването на това поле.

Начало на документа

436 ОБРАЗУВАНО СЛЕД СЛИВАНЕ НА ..., ... И ...

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва за осъществяване на връзка на каталогизираното продължаващо издание с две или повече други продължаващи издания, които го предхождат и са обединени, за да го образуват.

Приложение

Незадължително. Повтаря се винаги за всяко от продължаващите издания, които са обединени.

Свързани полета

434    ПОГЛЪЩА ...
Когато две или повече продължаващи издания се обединяват, но продължават да излизат под името на едно от тях, се използва поле 434 от записа за изданието, което е запазило името си, за да се свърже с изданието, което е обединено с него и заглавието му повече не съществува.

447    СЛЯТО С ... В ...
Поле 447 се използва в записа за едно от предишните продължаващи издания, за да се свърже с изданията, с които то се слива в ново заглавие.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

440 ПРОДЪЛЖЕНО ОТ ...

441 ЧАСТИЧНО ПРОДЪЛЖЕНО ОТ ...

442 ЗАМЕНЕНО ОТ ...

443 ЧАСТИЧНО ЗАМЕНЕНО ОТ ...

444 ПОГЪЛНАТО ОТ ...

445 ЧАСТИЧНО ПОГЪЛНАТО ОТ ...

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полетата се използват за осъществяване на връзка от каталогираното продължаващо издание към предишното му заглавие. Приложението на полетата 441-445 се предпочита пред поле 440, когато се налага да се уточни характера на тази връзка. При употребата на горните полета от библиографската агенция, те трябва да се разграничават както следва:

Продължено от: ново заглавие заменя предишно заглавие без промяна в номерацията;

Заменено от: ново заглавие заменя предишно заглавие без продължение на предишната номерация;

Погълнато от: каталогизираното продължаващо издание престава да съществува, но е продължено от изданието, споменато в полета 444 или 445, което не променя номерацията си.

Бележки за съдържанието на полетата

Представеното чрез тези полета разграничение е разработено първоначално от ISDS. ЗАМЕНЕНО ОТ ... и ЧАСТИЧНО ЗАМЕНЕНО ОТ ... вече не се препоръчват от ISDS и са включени към категориите ПРОДЪЛЖЕНО ОТ ... и ЧАСТИЧНО ПРОДЪЛЖЕНО ОТ ...

Свързани полета

43- Предишни заглавия
Полетата 430-435 се използват за осъществяване на реципрочни връзки на връзките определени от полетата 440-445.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 2

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

446 РАЗДЕЛЕНО НА ..., ... И ...

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва за осъществяване на връзка между каталогизираното продължаващо издание и две или повече други продължаващи издания, които произлизат от него и са започнали да излизат след неговото спиране.

Приложение

Незадължително. Повтаря се за всяко ново продължаващо издание.

Свързани полета

434    ПОГЛЪЩА ...
Когато едно продължаващо издание се разделя на две или повече, но едно от тях запазва първоначалното заглавие, поле 434 на записа се използва за него, за да се осъществи връзка с изданието, което е погълнато и заглавието му повече не съществува.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

447 СЛЯТО С ... В ...

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва, за да се осъществи връзка на каталогизираното продължаващо издание с другите издания, с които се е обединило и с библиографската единица, която е резултат от сливането.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се. Последното повторение на полето се отнася до резултата от сливането. Останалите попълнени полета отразяват библиографските единици, с които каталогизираната библиографска единица се е обединила.

Свързани полета

434    ПОГЛЪЩА ...
Когато каталогизираното продължаващо издание се е обединило с едно или повече други издания и в резултат излиза ново продължаващо издание със същото заглавие като това на каталогираното, в поле 434 на записа се попълва всяко от погълнатите заглавия, а поле 447 не се използва.

444    ПОГЪЛНАТО ОТ ...
Когато каталогизираното продължаващо издание се е обединило с едно или повече други издания и в резултат излиза ново продължаващо издание със заглавието на едно от другите издания, в поле 444 на записа се попълва заглавието на новото издание, а поле 447 не се използва.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 2

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

448 ВЪЗСТАНОВЕНО ПОД ПРЕДИШНОТО ЗАГЛАВИЕ

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва, за да се осъществи връзка между каталогизираното продължаващо издание и издание и съществувало преди него издание, на което то е станало приемник. Това се отнася за случай, при който продължаващо издание променя заглавието си и след време приема отново старото заглавие. Полето се попълва в записа за изданието с променено заглавие.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

451 ДРУГО ИЗДАНИЕ НА СЪЩИЯ НОСИТЕЛ

Указанията по-долу допълват обясненията под 4 -- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва, за да се осъществи връзка между каталогизираната библиографска единица и друго нейно издание или версия, например друго печатно издание на различен език.

Бележки за съдържанието на полето

Полето може да се използва за връзка между други издания на продължаващи издания (Пример 1) и монографии (Пример 2).

Свързани полета

452    ДРУГО ИЗДАНИЕ НА ДРУГ НОСИТЕЛ
Чрез поле 452 също се изразява връзка с други нейни издания или версии, но на различен носител. Например, когато каталогизираната библиографска единица е печатна книга, а другото издание е микроформа.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 2

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

452 ДРУГО ИЗДАНИЕ НА ДРУГ НОСИТЕЛ

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва, за да се осъществи връзка между каталогизираната библиографска единица и друго издание или версия на тази библиографска единица на друг носител, например издание на печатна книга на микроформа.

Свързани полета

Поле 451 също изразява връзки с други издания или версии на каталогизираната библиографска единица, но техният носител е един и същ с нейния.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 2

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

453 ПРЕВЕДЕНО КАТО ...

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва за осъществяване на връзка между каталогизираната библиографска единица и нейния превод.

Свързани полета

454    ПРЕВОД НА ...
Поле 454 се използва за осъществяване на връзка, реципрочна на посочената в поле 453. То се попълва в записа за превода, за да осъществи връзка между него и оригинала.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

454 ПРЕВОД НА ...

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва за осъществяване на връзка между каталогизираната библиографска единица, която е превод, с оригинала.

Свързани полета

453    ПРЕВЕДЕНО КАТО ...
Поле 453 се използва за осъществяване на връзка, реципрочна на посочената в поле 454. То се попълва в записа за оригинала, за да осъществи връзка между него и превода.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

455 ВЪЗПРОИЗВЕДЕНО ОТ ...

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето съдържа описание на оригинал или връзка към запис, в който е описан оригинал.

Приложение

Незадължително. Неповтарящо се.

Свързани полета

324    ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ОРИГИНАЛА
Забележка, в която се дават подробности за оригинала, когато каталогизираната библиографска единица е репродукция.

452    ИЗДАНИЕ НА ДРУГ НОСИТЕЛ
Поле 452 се използва най-често, когато се правят записи за издания, излезли едновременно на различни носители.

456    ВЪЗПРОИЗВЕДЕНО КАТО ...
Поле 456 се използва за осъществяване на връзка, реципрочна на посочената в поле 455.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

456 ВЪЗПРОИЗВЕДЕНО КАТО ...

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето съдържа описание на репродуцирано издание или връзка със запис за репродуцирано издание.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се за всяко репродуцирано издание.

Свързани полета

325    ЗАБЕЛЕЖКА ЗА РЕПРОДУЦИРАНО ИЗДАНИЕ
Забележка, която дава подробности за репродуцирано издание. Може да се използва вместо поле 456, когато полетата от блок 4-не се прилагат.

452    ИЗДАНИЕ НА РАЗЛИЧЕН НОСИТЕЛ
Поле 452 се използва най-често, когато се правят записи за издания, излезли едновременно на различни носители.

455    ВЪЗПРОИЗВЕДЕНО ОТ ...
Поле 455 се използва за осъществяване на връзка, реципрочна на посочената в поле 456.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

461 КОМПЛЕКТ

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва за определяне на йерархично свързани библиографски единици, които са част от серия, продължаващо издание, изкуствено определена колекция или многотомна монография. Библиографската единица, с която се осъществява връзка е ниво на комплект, а това поле се попълва в записа, който съдържа описание на отделна съставна част или комплект на по-ниско ниво в рамките на комплекта.

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва само, когато в структурата на записа е отразено свързването на отделни записи, които съдържат данни за различни нива и е предвидена връзка с библиографска единица на ниво комплект.

Комплект означава съвкупност от физически разделени библиографски единици с общо заглавие. Комплектът може да представлява серия, продължаващо издание, изкуствено създадена колекция и многотомна монография.

Връзката между отделната съставна част или комплекта на по-ниско ниво в рамките на друг комплект и самия друг комплект винаги е възходяща.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 1 към 4-- БЛОК ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ също илюстрира ползването на това поле.

Начало на документа

462 КОМПЛЕКТ, ЧАСТ ОТ ПО-ГОЛЯМ КОМПЛЕКТ

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва за определяне на йерархични връзки към библиографски единици, които представляват комплект в рамките на по-голям комплект (подсерии на монографични серии и продължаващи издания, подтомове на многотомни монографии). Записът, към който се осъществява връзка, е на ниво комплект, част от по-голям комплект, а полето се попълва в запис на ниво отделна физическа единица, комплект, част от по-голям комплект или комплект.

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва само, когато в структурата на записа се отразява свързването на отделни записи, които съдържат данни за различни нива и е предвидена връзка с библиографска единица на ниво комплект, част от по-голям комплект

"Комплект, част от по-голям комплект" означава съвкупност от физически разделени библиографски единици с общо заглавие, които представляват обособена част от комплект.

Връзката между отделната физическа единица или комплекта, част от по-голям комплект и самия комплект винаги е възходяща.

Обикновено поле 462 се използва в запис за отделна физическа единица или за комплект, част от по-голям комплект за осъществяване на възходяща връзка към комплект на по-високо ниво. Когато комплектът е на най-високото ниво в йерархията, връзката може да бъде низходяща.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 2

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

463 ОТДЕЛНА ФИЗИЧЕСКА ЕДИНИЦА

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва за определяне на йерархични връзки към библиографски единици на ниво отделна физическа единица. Записът, към който е осъществена връзка е на ниво отделна физическа единица, а полето се попълва в запис, който представя аналитично част от библиографска единица, комплект - част от по-голям комплект или комплект.

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва само, когато структурата на записа отразява свързването на отделни записи, които съдържат данни за различни нива и е предвидена връзка с библиографска единица на ниво отделна физическа единица.

Отделната физическа единица представлява обособена физически библиографска единица.

Обикновено поле 463 се използва за осъществяване на възходяща връзка от запис за аналитично представена част от библиографската единица към отделната физическа единица, в която се съдържа тази част. Низходяща връзка от комплект (на най-високото йерархично ниво) към отделна физическа единица може да се осъществи като се използва поле 463.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

464 АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЕНА ЧАСТ ОТ ОТДЕЛНА ФИЗИЧЕСКА ЕДИНИЦА

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва за определяне на йерархични връзки към библиографски единици, които представят част от отделна физическа единица. Записът, към който се осъществява връзката е на ниво аналитично представена част от отделна физическа единица, а полето се попълва в запис за съдържащата тази част физическа единица.

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва само когато структурата на записа отразява свързването на отделни записи, които съдържат данни за различни нива и е предвидена връзка с библиографска единица на ниво аналитично представена част от отделна физическа единица.

"Част от отделна физическа единица" представлява съставна част, която не е физически отделена от библиографската единица, към която принадлежи.

Тъй като връзката към аналитично представена част от физическа единица по принцип е низходяща, тя се използва само, когато отделната физическа единица е на най-високо ниво в йерархията. За осъществяване на възходящи връзки към отделната физическа единица от аналитично представена нейна част се използва поле 463 от записа.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

470 РЕЦЕНЗИРАНА БИБЛИОГРАФСКА ЕДИНИЦА

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва за осъществяване на връзка между каталогизираната библиографска единица (рецензия) и записа за рецензираната библиографска единица.

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва за свързване на записи за аналитично представени части от отделна физическа единица (рецензия) с рецензираната библиографска единица.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

481 ПОДВЪРЗАНИ В СЪЩИЯ ТОМ

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето съдържа описание на библиографски единици, подвързани с друга библиографска единица в същия "изкуствено създаден" том, без да са издадени заедно. Използва се обикновено за старопечатни монографии.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа връзка от първата библиографска единица в изкуствено създаден том към всяка друга библиографска единица в тома.

Полето може да съдържа идентификатор на записа с пълното описание на другата библиографска единица от изкуствено създадения том и/или библиографските данни на тази единица.

Стойността на индикатор 2 за това поле показва дали се предвижда от него да се генерира автоматично забележка в поле 316 Забележки, отнасящи се до конкретния екземпляр.

Свързани полета

316    ЗАБЕЛЕЖКА, ОТНАСЯЩА СЕ ДО КОНКРЕТНИЯ ЕКЗЕМПЛЯР
Полето съдържа забележка, отнасяща се до конкретен екземпляр на старопечатни монографични издания, напр.: липсващи листове, особени характеристики на екземпляра, подвързия, номериране на екземплярите на изданието, ръкописни бележки върху заглавната страница или полетата, допълнителни листове и други библиографски единици, подвързани в същия том и т.н.

482    ПОДВЪРЗАНО С ...
Полето съдържа описание на библиографската единица, която е в началото на изкуствено създадения том. Обикновено се използва за старопечатни издания.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 2

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

482 ПОДВЪРЗАНО С ...

Указанията по-долу допълват обясненията под 4-- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето съдържа описание на библиографската единица, която е подвързана в началото на изкуствено създадения том т.е. не е издадена заедно с другите библиографски единици от същия том. Използва се обикновено за старопечатни монографии.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се, когато екземпляри от описваната в записа библиографска единица са подвързани в повече от един изкуствено създаден том.

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа връзка от всяка библиографска единица след първата в изкуствено създаден том, към първата библиографска единица в този том.

Полето може да съдържа идентификатора на записа с пълното описание на първата библиографска единица в тома и/или нейните библиографски данни.

Стойността на индикатор 2 за това поле показва, дали се предвижда от него да се генерира автоматично забележка в поле 316 Забележки, отнасящи се до конкретния екземпляр.

Свързани полета

316    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО КОНКРЕТНИЯ ЕКЗЕМПЛЯР
Полето съдържа забележка, отнасяща се до конкретен екземпляр на старопечатни монографични издания, напр.: липсващи листове, особени характеристики на екземпляра, подвързия, номериране на екземплярите на изданието, ръкописни бележки върху заглавната страница или полетата, допълнителни листове и други библиографски единици, подвързани в същия том и т.н.

481    ПОДВЪРЗАНИ В СЪЩИЯ ТОМ
Полето съдържа описание на останалите библиографски единици, подвързани в изкуствено създаден том след първата. Използва се обикновено за старопечатни монографични издания.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 2

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 3

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа

488 ДРУГО ПРОИЗВЕДЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ...

Указанията по-долу допълват обясненията под 4- СТРУКТУРА НА ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ.

Определение на полето

Полето се използва за осъществяване на връзка между каталогизираната библиографска единица и друга библиографска единица, когато специфичните отношения между тях не са предвидени в някое от другите полета на блок 4-или не могат да бъдат определени от изходния формат.

Бележки за съдържанието на полето

Малко вероятно е поле 488 да се използва за автоматично генериране на забележка, защото характерът на отношенията между двете библиографски единици не е определен.

Свързани полета

311    ЗАБЕЛЕЖКИ, КОИТО НЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ АВТОМАТИЧНО ОТ СВЪРЗАНИТЕ ПОЛЕТА
Тъй като е малко вероятно поле 488 да се използва за автоматично създаване на забележка, всички забележки, които се отнасят до отношения на каталогираната библиографска единица с библиографската единица, за която се отнасят данните в поле 488 се попълват в поле 311.

Примери

Пример 1

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 2

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 3

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Пример 4

Технология на въведени полета

Технология на стандартни подполета

Начало на документа


Ръководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР
следва: Блок за взаимосвързани заглавия