Начало UNIMARC Manual: bibliographic format
  следва: Блок за анализ на съдържанието
5-- БЛОК ЗА ВЗАИМОСВЪРЗАНИ ЗАГЛАВИЯ

Определение и обхват на полетата

Блокът съдържа заглавията, освен основното, които се отнасят до каталогизираната библиографска единица и обикновено се срещат в нея. Засега са дефинирани следните полета:

Унифицирани заглавия

500 Унифицирано заглавие
501 Унифицирано общо заглавие
503 Условна редна дума

Варианти на заглавието

510 Паралелно основно заглавие
512 Корично заглавие
513 Заглавие на допълнителна заглавна страница
514 Надтекстно заглавие
515 Колонтитул
516 Заглавие на гърба на книгата
517 Други варианти на заглавието
518 Заглавие на съвременен правопис

Други заглавия, свързани с основното

520 Предишно заглавие (Продължаващи издания)
530 Ключово заглавие (Продължаващи издания)
531 Съкратено заглавие (Продължаващи издания)
532 Развито заглавие
540 Допълнително заглавие, добавено от каталогизатора
541 Преведено заглавие, добавено от каталогизатора
545 Заглавие на част

Индикатори

В повечето от полетата за взаимосвързани заглавия чрез Индикатор 1 могат да се отличат значимите заглавия. Този индикатор посочва заглавията, които каталогизаторите от библиографската агенция са взели решение да използват като независими точки за достъп в базата данни или като форма, от която се прави препратка към основното заглавие (в традиционен каталог). Позиция 1 на индикатора получава стойност 1, когато е преценено, че от поле на блок 5-- трябва да се получи автоматично независима точка за достъп в базата данни. Когато е решено, че такава точка не е необходима, стойността на позиция 1 на индикатора е 0. Индикаторът няма връзка с намерението от данните в полето да се осигури търсенето чрез формата автор/заглавие или автоматично да се генерират забележки. Независимо от това, дали стойността на Индикатор 1 е 0 или 1, агенцията, която получава записа, решава дали да оползотвори възможността данните да се използват по този начин.

Подполета

Сведения за използването на отделните полета са дадени към всяко от тях. Към полетата 510 - 545 могат да се прилагат подполетата на поле 510.

Бележки за съдържанието на полето

Точки за достъп и забележки:

Заглавията в блок 5-- се използват за автоматично получаване на точка за достъп автор/заглавие в допълнение към заглавието в поле 200 $a. Заглавието, въведено в първото подполе 200 $a, може да бъде кодирано като точка за достъп, като се използва позицията на индикатор 1 в поле 200. В такъв случай тази форма на заглавието не се повтаря в блок 5--.

Съдържанието на поле за взаимосвързано заглавие може да се използва за точки за достъп и за автоматично създаване на забележки, като на основата на етикета на полето се генерира определен постоянен текст.

Препратки към основното заглавие:

Заглавията в блок 5-не са предназначени за връзка с други записи, а са алтернативни форми на заглавието на каталогизираната библиографска единица. Независимо от това в блок 4-може да се въведе поле от блок 5-като допълнение или вместо основното заглавие (200) на библиографската единица, към която се прави връзка. Вж Пример 3 от въведението към блок 4-БЛОК ЗА ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ за въведено ключово заглавие.

Пунктуация:

В полетата на блок 5-пунктуацията се въвежда според практиката на библиографската агенция.

Символи за изключване при сортиране:

При прехвърляне на информацията върху носител за обмен могат да се пропуснат всички символи в началото на заглавието, които се изключват при сортиране. Като алтернатива могат да се използват позиции 08/08 и 08/09 от набора от символи за библиографски контрол, установен от ISO 6630. Както беше посочено в т. 4.6, в примерите вместо тези символи са използвани съкращенията NSB и NSE.

Паралелни варианти на заглавието:

Паралелните вариантни форми на заглавието се вписват като се повтори полето за съответното заглавие. Езикът на заглавието в това поле може да се означи в подполе $z на полетата 510-541.

Други варианти на заглавието:

Когато в изходния формат заглавията, предназначени за въвеждане в полетата 510-516 не са достатъчно конкретно определени, те може да се въведат в поле 517.

Библиографски единици с повече от едно основно заглавие:

Когато основните заглавия са повече от едно, напр.: документът се състои от няколко произведения без общо заглавие, вариантите на отделните заглавия (напр.:паралелно основно заглавие) се посочват във въведени подполета 200$a на поле 423, които съдържат данни за заглавието, с което са свързани. Виж 423 ИЗДАДЕНО С ... (Пример 2)

Свързани полета

312    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДРУГИ ЗАГЛАВИЯ
За забележка, отнасяща се до вариант на заглавието, може да се използва и направо поле 312 (или 300).

423    ИЗДАДЕНО С ...
Използва се за заглавия, които се съдържат в повторени подполета 200$a, в подполета 200$с и за заглавията, свързани с тях.

Начало на документа

500 УНИФИЦИРАНО ЗАГЛАВИЕ

Определение на полето

Полето съдържа възприетото от библиографската агенция заглавие, което при каталогизацията служи за идентифициране на произведение, излизало под различни заглавия. Към заглавието може да се прибавят елементи, които осигуряват неговата уникалност. Унифицираното заглавие може да бъде редна дума в библиографското описание, но може да се използва и когато редната дума е име на лице или колектив.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за отразяване на заглавието

Индикатор 2: Индикатор за заглавие редна дума

Подполета

$a    Унифицирано заглавие

$b    Вид на документа

$h    Номер на частта

$i    Наименование на частта

$j    Подрубрика за форма

$k    Година на издаване

$l    Пояснение към редната дума

$m    Език (като част от редната дума)

$n    Друга информация

$q    Версия (или година на версията)

$r    Средство за изпълнение (за музикални издания)

$s    Номерация (за музикални издания)

$u    Ключ (за музикални издания)

$v    Означение на тома

$w    Сведение за аранжимент (за музикални издания)

$j    Подрубрика за форма към унифицираното заглавие, когато то се използва като предмет

$x    Тематична подрубрика към унифицираното заглавие, когато то се използва като предмет

$y    Географска подрубрика към унифицирано заглавие, когато то се използва като предмет

$z    Хронологична подрубрика към унифицирано заглавие, когато то се използва като предмет

$2    Код на използваната система за предметизация

$3    Номер на контролния запис

Бележки за съдържанието на полето

Унифицираното заглавие се въвежда според правилата на библиографската агенция, която създава записа. При употребата на унифицирани заглавия практиките на отделните агенции се различават значително, дори когато те използват едни и същи правила за каталогизация. Онези унифицирани заглавия, които представляват редна дума за основното библиографско описание (използвани първоначално за анонимни класически произведения) са съществена част от записа и трябва да бъдат включени при обмен, тъй като те могат да се окажат единствена точка за достъп до записа. Другите унифицирани заглавия, които никога не се използват за редна дума на основното библиографско описание не са от толкова голямо значение, но все пак се препоръчва включването им в записи за обмен.

Обикновено в различните правила за каталогизация, в зависимост от традициите и езика на каталогизиране се предпочитат различни форми на редните думи. Въпреки че няма международни стандарти, стъпка в тази посока са публикуваните от Международната служба за Универсален библиографски контрол при ИФЛА документи:

Anonymous classics : a list of uniform headings for European literatures. London : IFLA/UBC,1978. ISBN: 0-903043-15-7

List of uniform titles for liturgical works of the Latin rites of the Catholic Church. 2nd ed. rev. London : IFLA/UBC, 1981. ISBN: 0-903043-35-1

Някои правила за каталогизация препоръчват унифицирани редни думи за договори, закони, протоколи и т.н. В UNIMARC те също се въвеждат в поле 500 и се разглеждат като унифицирани заглавия. Всички места или дати, свързани с договорите се въвеждат в $n Друга информация (Примери 6, 9).

Свързани полета

501    УНИФИЦИРАНО ОСНОВНО ЗАГЛАВИЕ
Унифицираното основно заглавие се използва само за да се групират произведения на плодовит писател като например събрани произведения.

503    УСЛОВНА РЕДНА ДУМА
Условната редна дума се използва винаги за основните библиографски описания за произведения без автори с първична авторска отговорност според правила за каталогизация, които определят форми на редната дума за конференции, изложби, юбилейни издания и т.н., в случаите, когато те не са разгледани като колективни автори.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Пример 8

Пример 9

Пример 10

Пример 11

Пример 12

Пример 13

Пример 14

Пример 15

Пример 16

Пример 17

Пример 18

Начало на документа

501 УНИФИЦИРАНО ОБЩО ЗАГЛАВИЕ

Определение на полето

Полето съдържа термин или термини, които се използват, за да се групират произведения на плодовит писател.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Вид на унифицираното общо заглавие

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Унифицирано общо заглавие

$b    Вид на документа

$e    Унифицирано подзаглавие

$j    Подрубрика за форма

$k    Година на издаване и т.н.

$m    Език (като част от редната дума)

$r    Средство за изпълнение (за музикални издания)

$s    Номерация (за музикални издания)

$u    Ключ (за музикални издания)

$w    Сведение за аранжимент (за музикални издания)

$j    Подрубрика за форма към унифицираното заглавие, когато то се използва като предмет

$x    Тематична подрубрика към унифицираното заглавие, когато то се използва като предмет

$y    Географска подрубрика към унифицирано заглавие, когато то се използва като предмет

$z    Хронологична подрубрика към унифицирано заглавие, когато то се използва като предмет

$2    Код на използваната система за предметизация

$3    Номер на контролния запис

Бележки за съдържанието на полето

Използването на унифицираните основни заглавия се съобразява с особеностите и изискванията на конкретна колекция. Независимо от това, те се включват в записа за обмен, когато са употребени. Съставят се според правилата за каталогизация и практиката на библиографската агенция, която съставя записа.

Свързани полета

500    УНИФИЦИРАНО ЗАГЛАВИЕ
Поле 500 се използва за характерни заглавия, които се посочват, за да се групират всички библиографски описания на определено произведение. Поле 501 се използва за групиране на подобни видове произведения или сборници.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

503 УСЛОВНА РЕДНА ДУМА

Определение на полето

Полето съдържа условна редна дума, която се използва при някои правила за каталогизация, за да се групират произведения с една и съща форма или от един и същ вид според определението в параграф 11.6 от Изложение на принципите, прието на Международната конференция за принципите на каталогизацията, Париж, октомври 1961.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за отразяване на заглавието

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Форма на възприетата редна дума

$b    Пояснение към редната дума

$d    Месец и ден

$e    Фамилно име на лице

$f    Собствено име

$h    Пояснение към името

$i    Заглавие на част

$j    Година

$k    Номерация (арабска)

$l    Номерация (римска)

$m    Място

$n    Институция

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва за редни думи, които се създават, за да се групират еднотипни произведения, които според правилата за каталогизация не са разгледани като авторски. Подобни произведения се описват под названието на вида, а в рамките на вида се групират по предмет. Полето не се употребява за библиографски единици, за които правилата за каталогизация препоръчват използване на колективен автор за редна дума. Затова то не се използва за закони и договори, които се описват с редна дума наименование на страната.

Свързани полета

500    УНИФИЦИРАНО ЗАГЛАВИЕ
Унифицираните заглавия са свързани с условната редна дума, но докато редната дума на унифицираното заглавие представлява винаги заглавие на произведение, условната редна дума е по-скоро термин.

501    УНИФИЦИРАНО ОБЩО ЗАГЛАВИЕ
Унифицираните общи заглавия се използват за групиране на произведенията на плодовит автор.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Начало на документа

510 ПАРАЛЕЛНО ОСНОВНО ЗАГЛАВИЕ

Определение на полето

Полето съдържа паралелно заглавие (т.е. основното заглавие на друг език или азбука), за което трябва да се направи забележка или да бъде включено като точка за достъп.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за отразяване на заглавието

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Паралелно заглавие

$e    Подзаглавие

$h    Номер на част

$i    Наименование на част

$j    Том или период, свързани със заглавието

$n    Допълнителна информация

$z    Език на заглавието

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва за паралелно заглавие, за което се генерира автоматично забележка или от което се прави препратка. Ако за индикатор 1 е определена стойност 1, данните трябва да се въведат във форма, подходяща за точка за достъп. В зависимост от езика на паралелното заглавие може да се наложи да се изолират предпоставени членове и да се променят представки или наставки. Когато е необходимо паралелното заглавие да се въведе като част от сведенията за интелектуалната отговорност, това става в 200 $d и в 200 $e, когато има паралелно подзаглавие. Автоматичното създаване на забележка предполага генерирането на стандартизиран текст "Паралелно заглавие" или неговия еквивалент на друг език.

Свързани полета

200    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, паралелно основно заглавие
Паралелното заглавие се попълва в поле 200, когато се записва в описателната част на записа заедно с основното заглавие, подзаглавието и сведенията за авторската отговорност в последователността, в която тези елементи са в библиографската единица. Изходна информация във формат ISBD не може да се получи чрез комбиниране на данните в поле 510 с основното заглавие в поле 200 $a.

304    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЗАГЛАВИЕТО И СВЕДЕНИЯТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ
В поле 304 може да се запише забележка за паралелното заглавие или забележка, съдържаща текста на паралелното заглавие, ако той не е въведен в поле 200.

541    ПРЕВОДНО ЗАГЛАВИЕ, ДОПЪЛНЕНО ОТ КАТАЛОГИЗАТОРА
Паралелните заглавия са заглавия на други езици, които са дадени в библиографската единица. Когато заглавието не присъства в библиографската единица, а е преведено от каталогизатора или е взето от друг източник, то се въвежда в поле 541.

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

512 КОРИЧНО ЗАГЛАВИЕ

Определение на полето

Полето съдържа заглавието от корицата на библиографската единица, когато то е достатъчно различимо от основното заглавие в поле 200, за да се предвиди като точка за достъп или да бъде отразено в забележка.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за отразяване на заглавието

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

Могат да се използват подполетата на поле 510. Предполага се, че обикновено се прилагат само следните подполета:

$a    Корично заглавие

$e    Подзаглавни данни

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва само, когато коричното заглавие се различава значително от основното.

Свързани полета

312    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДРУГИ ЗАГЛАВИЯ (НА СЪЩОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ)
Забележка, която съдържа текста на коричното заглавие може да се въведе алтернативно и в поле 312.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Начало на документа

513 ЗАГЛАВИЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

Определение на полето

Полето съдържа заглавие от допълнителна заглавна страница, когато е необходимо да се осигури възможност то да бъде отразено в забележка или да се използва като точка за достъп.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за отразяване на заглавието

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

Могат да се използват подполетата на поле 510. Предполага се, че обикновено се прилагат само следните подполета:

$a    Заглавие от допълнителната заглавна страница

$e    Подзаглавни данни

$h    Номер на част

$i    Наименование на част

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва само, когато заглавието на допълнителната заглавна страница се различава съществено от основното заглавие.

Свързани полета

312    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДРУГИ ЗАГЛАВИЯ
Забележка, която съдържа текста на заглавието от допълнителната заглавна страница може да се въведе алтернативно и в поле 312.

Примери

Пример 1

Начало на документа

514 НАДТЕКСТНО ЗАГЛАВИЕ

Определение на полето

Полето съдържа заглавието, отпечатано в началото на първата страница от текста, когато то е достатъчно различимо от основното заглавие в поле 200, за да се осигури възможност то да бъде отразено в забележка или да се използва като точка за достъп.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за отразяване на заглавието

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

Могат да се използват подполетата на поле 510. Предполага се, че обикновено се прилагат само следните подполета:

$a    Надтекстно заглавие

$e    Подзаглавни данни

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва само, когато надтекстното заглавие се различава значително от основното.

Свързани полета

312    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДРУГИ ЗАГЛАВИЯ
Забележка, която съдържа текста на надтекстното заглавие може да се въведе алтернативно и в поле 312.

Примери

Пример 1

Начало на документа

515 КОЛОНТИТУЛ

Определение на полето

Полето съдържа заглавието, отпечатано на горната или долната част на страницата на библиографската единица, когато то е достатъчно различимо от основното заглавие в поле 200, за да се осигури възможност то да бъде отразено в забележка или да бъде точка за достъп.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за отразяване на заглавието

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

Могат да се използват подполетата на поле 510. Предполага се, че обикновено се прилагат само следните подполета:

$a    Колонтитул

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва само, когато колонтитулът се различава значително от основното заглавие.

Свързани полета

312    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДРУГИ ЗАГЛАВИЯ
Забележка, която съдържа текста на колонтитула може да се въведе алтернативно и в поле 312.

Примери

Пример 1

Начало на документа

516 ЗАГЛАВИЕ НА ГЪРБА НА КНИГАТА

Определение на полето

Полето съдържа заглавието на гърба на библиографската единица, когато то е достатъчно различимо от основното заглавие в поле 200, за да се осигури възможност то да бъде отразено в забележка или да се използва като независима точка за достъп.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за отразяване на заглавието на гърба на книгата

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

Могат да се използват подполетата на поле 510. Предполага се, че обикновено се прилагат само следните подполета:

$a    Заглавие на гърба на книгата

$e    Подзаглавни данни

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва само, когато заглавието на гърба на книгата се различава значително от основното заглавие.

Свързани полета

312    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДРУГИ ЗАГЛАВИЯ
Забележка, която съдържа текста на заглавието на гърба на книгата може да се въведе алтернативно и в поле 312.

Примери

Пример 1

Начало на документа

517 ДРУГИ ВАРИАНТИ НА ЗАГЛАВИЕТО

Определение на полето

Полето съдържа всички други варианти на заглавието, които не са дефинирани в полета 510-516 или 518, т.е. заглавие на подвързията, заглавие на гърба на предзаглавния лист, заглавие на футляр, част от заглавието, заглавие на отделния том и т.н. Когато заглавията, които са въведени в полета 510-516 или 518 не са определени точно в изходния формат, те могат да се въвеждат тук.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за отразяване на заглавието

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

Могат да се използват подполетата на поле 510. Предполага се, че обикновено се прилагат само следните подполета:

$a    Вариант на заглавието

$e    Подзаглавни данни

Бележки за съдържанието на полето

Когато е необходимо да се създаде автоматично забележка за това заглавие, то се въвежда в полето за забележки 312. Поле 517 не се използва за генериране на забележка.

Свързани полета

510-516    КОНКРЕТНИ ВИДОВЕ ВАРИАНТИ НА ЗАГЛАВИЕТО
За предпочитане е да се използват тези полета, когато източникът предлага достатъчна информация за идентифициране на конкретните видове заглавия, за които те са предназначени.

312    ЗАБЕЛЕЖКИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДРУГИ ЗАГЛАВИЯ (НА СЪЩОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ)
В поле 312 може да се въведе забележка, която съдържа текста на варианта на заглавието.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Начало на документа

518 ЗАГЛАВИЕ НА СЪВРЕМЕНЕН ПРАВОПИС

Определение на полето

Полето съдържа заглавието, отделни думи от заглавието или вариант на заглавието на библиографската единица, повторени на стандартен съвременен правопис в случаите, когато правописът на библиографската единица е видимо остарял и се налага това да бъде отразено в забележка или заглавието на съвременен правопис да се използва като точка за достъп. Използва се обикновено за старопечатни издания.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за отразяване на заглавието

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

Могат да се използват подполетата на поле 510. Предполага се, че обикновено се прилагат само следните подполета:

$a    Основно заглавие, вариант на заглавието или унифицирано заглавие на съвременен правопис

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва само, когато правописът на заглавието(ята) на библиографската единица е видимо остарял и се налага това да бъде отразено в забележка или заглавието на съвременен правопис да се използва като независима точка за достъп.

Когато съдържанието на поле 518 е идентично със съдържанието на поле 500$a Унифицирано заглавие, поле 518 не се попълва.

Свързани полета

200    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ
Полето съдържа основното заглавие на остарял правопис.

500    УНИФИЦИРАНО ЗАГЛАВИЕ
Полето съдържа възприетото от библиографската агенция заглавие, което при каталогизацията служи за идентифициране на произведение, излизало под различни заглавия.

510-517    ВАРИАНТИ НА ЗАГЛАВИЕТО

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Начало на документа

520 ПРЕДИШНО ЗАГЛАВИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ)

Определение на полето

Полето съдържа предишно заглавие на продължаващо издание, каталогизирано под последното му заглавие. То се използва, когато се прецени, че продължаващото издание, излизало под различни заглавия представлява една цялостна библиографска единица и в базата данни за нея се поддържа само един запис като за основно се приема текущото заглавие. В този случай предишните заглавия се разглеждат като негови алтернативни заглавия.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за отразяване на заглавието

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Предишно основно заглавие

$e    Подзаглавни данни

$h    Номер на част

$i    Наименование на част

$j    Томове или години на предишното заглавие

$n    Допълнителна информация

$x    ISSN на предишното заглавие

Бележки за съдържанието на полето

Полето се повтаря за всяко предишно заглавие, от което се прави препратка. Подполетата $a, $e, $h и $I отговарят на същите подполета в поле 200, но $a (Предишно основно заглавие) по желание може да се замени с ключовото заглавие на предишното основно заглавие. Подполе $j е предназначено за автоматично създаване на забележки, свързани със заглавието. ISSN на всяко от предишните заглавия трябва да се въведат, ако са известни.

Свързани полета

43- Полета за предишни заглавия
Тези полета за връзка се използват за предишните заглавия на продължаващото издание, когато каталогизационната агенция приема, че частите на продължаващото издание, излезли под различно заглавие, са отделна цялостна библиографска единица и каталогизира всяко заглавие в отделен запис.

Примери

Пример 1

Начало на документа

530 КЛЮЧОВО ЗАГЛАВИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ)

Определение на полето

Полето съдържа ключовото заглавие - уникално заглавие, определяно за продължаващите издания от Международната система за данни за продължаващите издания (International Serials Data System (ISDS).

Приложение

Повтарящо се. Логично е във всеки запис да има само едно ключово заглавие, но различията в практиката на агенцията, която създава записа и ISDS дават възможност в един запис за продължаващо издание да има две (или повече) ключови заглавия.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за основното заглавие

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Ключово заглавие

$p    Пояснение

$j    Том или период, свързан с ключовото заглавие

$v    Означение на том

Бележки за съдържанието на полето

В подполетата $a, $b, и $j данните се въвеждат според изискванията на Ръководството на ISDS (1983). Ключовото заглавие се определя от Центъра за ISSN, отговорен за регистрацията на продължаващото издание и се взема от информацията за заглавието, която се е съдържала в изданието по времето на неговата регистрация. Тъй като само Център за ISSN има право да определя ключови заглавия, всяка друга агенция, която създава запис въвежда ключово заглавие само ако то се съдържа в документа или след справка със съответния център за ISSN. Всяко друго заглавие не се определя като ключово заглавие.

Повече информация за ключовите заглавия може да се получи от съответния Център за ISSN.

Свързани полета

011    ISSN
Според правилата на ISDS ключовото заглавие е неразделно свързано с ISSN на същото издание и когато данните за тях са известни, те трябва да се въведат в записа.

200    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ
В поле 200 се въвежда заглавието във формата, в която е дадено на библиографската единица. Когато ключово заглавие не е известно, заглавието на библиографската единица се въвежда в поле 200.

Примери

По-долу са дадени примери за ключови заглавия, въведени в поле 530 и представянето им в печатна форма. В примерите 2, 3 и 4 Индикатор 1 има стойност 1, тъй като ключовото заглавие се различава от основното.

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

531 СЪКРАТЕНО ЗАГЛАВИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ)

Определение на полето

Полето съдържа съкратената форма на ключовото заглавие, съставено според правилата на Международния център за ISSN на основата на ISO 4.

Приложение

Повтарящо се при условията, посочени за поле 530.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Съкратено заглавие

$b    Пояснение

$v    Означение за том

Бележки за съдържанието на полето

Съкратената форма на ключовото заглавие се съставя според правилата, подготвени от Международния център за ISSN. То се включва в "Списък на съкращенията на думи в заглавията на продължаващите издания" (Liste d'abreviations de mots des titres de publications en serie = List of serial title word abbreviations. Paris: ISDS International Centre, 1985. ISBN: 2-904938-02-8). Този списък съдържа съкратените форми на ключовите заглавия и се попълва само от Международния център за ISSN, обикновено по искане на местен център за ISSN. В това поле се въвеждат само ключови заглавия, съкратени според изискванията на ISDS.

Свързани полета

530    КЛЮЧОВО ЗАГЛАВИЕ

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

532 РАЗВИТО ЗАГЛАВИЕ

Определение на полето

Полето съдържа развита форма на заглавието, от която трябва да се направи препратка или да се отрази в забележка. Това се налага, за да се избегнат проблемите при сортирането и неправилното възпроизвеждане на информационния изход на основни или ключови заглавия, които съдържат инициали, съкращения, цифри или символи или, за да стане по-ясно съдържанието на записа.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за отразяване на заглавието

Индикатор 2: Индикатор за вида на развитото заглавие

Подполета

$a    Развито заглавие

$z    Език на заглавието

Бележки за съдържанието на полето

В това поле може да се въведе всяко развито заглавие. То може да изразява основното заглавие или за продължаващите издания - ключовото заглавие. При някои обстоятелства ISSN налага развиването на ключово заглавие, в което има съкращения. То може да се въведе в поле 532 (Примери 2. 3. 4. 5, 6).

Свързани полета

200    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, Основно заглавие

530    КЛЮЧОВО ЗАГЛАВИЕ

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Начало на документа

540 ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАГЛАВИЕ, ДОБАВЕНО ОТ КАТАЛОГИЗАТОРА

Определение на полето

Полето съдържа значими части от заглавието и популярни заглавия, които не са дадени на библиографската единица и не са възприети за унифицирани заглавия. То може да се използва и за точка за достъп, извлечена от основното заглавие.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за отразяване на заглавието

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполе

$a    Допълнително заглавие

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа заглавие, което не е дадено в библиографската единица. То се съставя от каталогизатора, за да послужи за препратка. Това може да бъде заглавие, под което произведанието е широко известно, без да бъде унифицирано заглавие. Някои библиографски агенции използват такива заглавия по-скоро за препратки в система от контролни записи, отколкото като точки за достъп.

Свързани полета

500    УНИФИЦИРАНО ЗАГЛАВИЕ
Поле 500 се използва за стандартни унифицирани заглавия, които обикновено са определени от правилата за каталогизация. Те не трябва да се въвеждат в поле 540.

541    ПРЕВОДНО ЗАГЛАВИЕ, СЪСТАВЕНО ОТ КАТАЛОГИЗАТОРА
Поле 541 се използва за превод на заглавието на документа, когато този превод е съставен от каталогизатора.

Примери

Пример 1

Начало на документа

541 ПРЕВОДНО ЗАГЛАВИЕ, СЪСТАВЕНО ОТ КАТАЛОГИЗАТОРА

Определение на полето

Полето съдържа превод на каталогизатора на едно от заглавията, които са дадени в библиографската единица.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за отразяване на заглавието

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Преводно заглавие

$e    Подзаглавни данни

$h    Номер на част

$i    Наименование на част

$z    Език на преводното заглавие

Бележки за съдържанието на полето

Полето се използва само за заглавия, преведени от каталогизатора или в случаите, когато за превода не са използвани препоръките на правилата за каталогизация. Преводните заглавия, които са препоръчани от правилата за каталогизация, обикновено се разглеждат като унифицирани заглавия и се въвеждат в поле 500. Подполетата се третират аналогично на подполетата в поле 200.

Свързани полета

200    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ
Заглавието, от което е направен превода винаги трябва да бъде въведено в 200 $d, паралелно основно заглавие или в поле за забележка, когато не е взето от основния източник на информация.

500    УНИФИЦИРАНО ЗАГЛАВИЕ
Поле 500 съдържа преводните заглавия, които според използваните правила за каталогизация се разглеждат като унифицирани заглавия.

510    ПАРАЛЕЛНО ОСНОВНО ЗАГЛАВИЕ
Когато библиографската единица има заглавие на друг език, то се въвежда в поле 510, ако е необходимо то да бъде точка за достъп.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Начало на документа

545 ЗАГЛАВИЕ НА ЧАСТ

Определение на полето

Полето съдържа заглавието на основната част, в която се съдържа каталогизираната част при аналитично описание.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за отразяване на заглавието

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

Могат да се използват подполетата на поле 500. Предполага се, че обикновено се прилага само следното подполе:

$a    Заглавие на частта

Примери

Пример 1

Начало на документа


Ръководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР
следва: Блок за анализ на съдържанието