Начало UNIMARC Manual: bibliographic format
  следва: Блок за интелектуална отговорност
6-- БЛОК ЗА АНАЛИЗ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Определение и обхват на полетата

Блокът съдържа данни за съдържанието на библиографската единица, изразени чрез индексиране според различни системи за търсене на информация. Дефинирани са следните полета:

Предметни рубрики

600 Име на лице, използвано като предмет
601 Име на колективен орган, използвано като предмет
602 Име на фамилия, използвано като предмет
604 Име и заглавие, използвани като предмет
605 Заглавие, използвано като предмет
606 Тематична рубрика, използвана като предмет
607 Географско наименование, използвано като предмет
608 Понятие за форма, жанр или физическа характеристика, използвани като предмет
610 Неконтролирани предметни термини
615 Категория, към която се отнася съдържанието (Условно)
620 Мястото на издаване като точка за достъп
626 Технически характеристики като елемент на търсене (електронни ресурси) (не се използва)

Анализ на съдържанието

660 Географски код (GAC)
661 Хронологичен код
670 PRECIS

Класификация

675 Универсална десетична класификация (УДК)
676 Десетична класификация на Дюи (ДКД)
680 Класификация на библиотеката на Конгреса на САЩ
686 Други класификации

Приложение

Полетата в блок 6-- не са задължителни. Когато се прехвърлят данни от изходен формат във формат UNIMARC, препоръчва се да се въвеждат всички данни за съдържанието, които отговарят на изискванията за международен обмен.

Бележки за съдържанието на полето

Пунктуацията се въвежда така, както е дадена в изходния формат.

Начало на документа

600 ИМЕ НА ЛИЦЕ, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ

Определение на полето

Полето съдържа името на лице, което е един от предметите на библиографската единица във формата на точка за достъп . По желание може да се прибави и допълнителна информация за съдържанието.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: Индикатор за формата на името

Подполета

$a    Редна дума

$b    Част от името, различна от редната дума

$c    Пояснения към името, различни от години

$d    Римски цифри

$f    Години

$g    Развити инициали на лично име

$j    Подрубрика за форма

$p    Принадлежност/адрес

$t    Заглавие

$j    Подрубрика за форма

$x    Тематична подрубрика

$y    Географска подрубрика

$z    Хронологична подрубрика

$2    Код на системата за предметизация

$3    Номер на контролния запис

Бележки за съдържанието на полето

Полето е предназначено за отбелязване на персонални рубрики, когато имена на лица са използвани като предмети. Тези персонални рубрики се изграждат по същия начин като рубриките за лица с интелектуална отговорност за съдържанието на библиографската единица. Подполетата $a, $b, $c, $d и $f се оформят по същия начин както подполетата на поле 700. Вж там за по-подробно обяснение на обхвата и съдържанието им.

За разлика от поле 700, в това поле се допуска вписване не само на име на лице и пояснения към него. Към предметната рубрика могат да се добавят термини, които да определят по-точно формата, темата, мястото или времето. Тези термини, както и последователността на всички подполета се съобразяват с правилата на системата за предметизация или тезауруса, ползван от библиографската агенция, който създава записа.

Свързани полета

601    ИМЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ
Поле 601 се използва, когато предмет на библиографската единица не е лице, а колективен орган.

602    ИМЕ НА ФАМИЛИЯ, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ
Поле 602 се използва, когато предмет на библиографската единица не е лице, а фамилия.

604    ИМЕ И ЗАГЛАВИЕ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ПРЕДМЕТ
Поле 604 се използва, когато предмет на библиографската единица е конкретно произведение на конкретен автор.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Начало на документа

601 ИМЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ

Определение на полето

Полето съдържа името на колективен орган, който е един от предметите на библиографската единица във формата на точка за достъп. По желание може да се прибави и допълнителна информация за предмета.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1 : Индикатор за конференция

Индикатор 2 : Индикатор за формата на наименованието

Подполета

$a    Редна дума

$b    Подразделение (или наименование, ако редната дума е място)

$c    Допълнение или пояснение към името

$d    Поредност на конференцията и/или поредност на конференция в рамките на основната

$e    Място на провеждане на конференцията

$f    Година на провеждане на конференцията

$g    Инвертиран елемент

$h    Част от наименованието, различна от редната дума и от инвертирания елемент

$j    Подрубрика за форма

$t    Заглавие

$j    Подрубрика за форма

$x    Тематична подрубрика

$y    Географска подрубрика

$z    Хронологична подрубрика

$2    Код на системата за предметизация

$3    Номер на контролния запис

Бележки за съдържанието на полето

Полето е предназначено за отбелязване на предметни рубрики когато като предмети са използвани имена на колективни органи. Данните за тези предметни рубрики се изграждат по същия начин като данните за колективни органи с интелектуална отговорност за съдържанието на библиографската единица. Подполетата $a, $b, $c, $d и $f, $g и $h се оформят по същия начин както подполетата на поле 710. Вж там за по-подробно обяснение на обхвата и съдържанието им.

За разлика от поле 710, в това поле се допуска вписване не само на наименование на колективен орган и пояснения към него. Към предметната рубрика могат да се добавят термини, които да определят по-точно формата, темата, мястото или времето.

В това поле се въвеждат органи на политическо управление, чиито подразделения имат различни наименования. (Пример 9). Когато такъв орган няма подразделения или е подразделен само тематично, названието му се въвежда в поле 607

Свързани полета

600    ИМЕ НА ЛИЦЕ, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ
Поле 600 се използва когато предмет на библиографската единица не е колективен орган, а лице

602    ИМЕ НА ФАМИЛИЯ, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ
Поле 602 се използва когато предмет на библиографската единица не е колективен орган, а фамилия.

604    ИМЕ И ЗАГЛАВИЕ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ПРЕДМЕТ
Поле 604 се използва когато предмет на библиографската единица е конкретно произведение на конкретен автор.

607    ГЕОГРАФСКО НАИМЕНОВАНИЕ, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ
Органи на политическо управление се представени с географски наименования се въвеждат в поле 607 когато нямат подразделения или са подразделени само тематично.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Приммер 5

Приимер 6

Пример 7

Пример 8

Пример 9

Пример 10

Начало на документа

602 ИМЕ НА ФАМИЛИЯ, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ

Определение на полето

Полето съдържа името на фамилия, която е един от предметите на библиографската единица във формата на точка за достъп. По желание може да се прибави и допълнителна информация за фамилията.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Редна дума

$f    Години

$j    Подрубрика за форма

$t    Заглавие

$j    Подрубрика за форма

$x    Тематична подрубрика

$y    Географска подрубрика

$z    Хронологична подрубрика

$2    Код на системата за предметизация

$3    Номер на контролния запис

Бележки за съдържанието на полето

Полето е предназначено за отбелязване на предметни рубрики когато като предмети са използвани имена на фамилии. Данните за тези предметни рубрики се изграждат по същия начин като данните за фамилии с интелектуална отговорност за съдържанието на библиографската единица. В подполе $a се въвежда името на фамилията и пояснения като “фамилия”, “клан”, “род” и т.н. Пунктуацията на поясненията се запазва.

В това поле се допуска вписване на повече данни за фамилията отколкото са посочени в подполе $a. Към предметната рубрика могат да се добавят термини, които да определят по-точно формата, темата, мястото или времето. Тези данни се съобразяват с правилата на системата за предметизация, ползвана от библиографската агенция, който създава записа.

Свързани полета

600    ИМЕ НА ЛИЦЕ, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ
Поле 600 се използва, когато предмет на библиографската единица не е колективен орган, а лице.

601    ИМЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ
Поле 601 се използва, когато предмет на библиографската единица не е лице, а колективен орган.

604    ИМЕ И ЗАГЛАВИЕ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ПРЕДМЕТ
Поле 604 се използва, когато предмет на библиографската единица е конкретно произведение на конкретен автор.

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

604 ИМЕ И ЗАГЛАВИЕ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ПРЕДМЕТ

Определение на полето

Полето съдържа автора и заглавието на произведение, което е един от предметите на библиографската единица. То е структурирано с помощта на метода на въведените полета от блока за връзка между записите (4--).

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$1 (единица)    Данни, с които се прави връзка

Бележки за съдаржанието на полето

Полето се използва, за да се впише произведение, което е предмет на библиографската единица. Предметната рубрика представлява името на автора и заглавието на произведението. Заглавието се попълва с въвеждане на поле 500 Унифицирано заглавие. Кодът на системата за предметизация ($2), номерът на контролния запис ($3) и необходимите подрубрики ($j, $x, $y, $z) също се въвеждат в поле 500. Името на автора се представя във въведено поле от 7-- Блок за интелектуална отговорност.

Свързани полета

4-- БЛОК ЗА ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ

600    ИМЕ НА ЛИЦЕ, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ

601    ИМЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ

602    ИМЕ НА ФАМИЛИЯ, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ

605    ЗАГЛАВИЕ, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ

Посочените по-горе полета се използват когато предметът е име на лице, име на колективен орган или само заглавие.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

605 ЗАГЛАВИЕ, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ

Определение на полето

Полето съдържа заглавие, което е един от предметите на описваната библиографска единица. Заглавието може да бъде на произведение на какъвто и да е носител, напр.: театрални пиеси, радиопрограми и т.н.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Редна дума

$h    Номер на част

$i    Наименование на частта

$j    Подрубрика за форма

$k    Година на публикуване

$l    Подрубрика за форма

$m    Език (когато е част от предметната рубрика)

$n    Друга информация

$q    Версия (или година на версията)

$r    Начин на изпълнение (за музика)

$s    Номерация (за музика)

$u    Ключ (за музика)

$w    Сведение за аранжимент (за музика)

$j    Подрубрика за форма

$x    Тематична подрубрика

$y    Географска подрубрика

$z    Хронологична подрубрика

$2    Код на системата за предметизация

$3    Номер на контролния запис

Бележки за съдържанието на полето

Обикновено полето съдържа унифицирано заглавие, защото при повечето други заглавия, които се използват като предмет се използва поле 604 ИМЕ И ЗАГЛАВИЕ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ПРЕДМЕТ. Тук се въвеждат всички заглавиято на анонимните произведения, когато са използвани като предмет. За повече информация и примери за съдържанието на подполетата при унифицирани заглавия Вж поле 500. Когато в това поле се въвежда основно заглавие, то се въвежда в подполе $a като в него се включва и друга необходима информация, свързана със заглавието.

Свързани полета

604    ИМЕ И ЗАГЛАВИЕ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ПРЕДМЕТ
Поле 604 се използва когато предмет на библиографската единица е конкретно произведение на конкретен автор.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Начало на документа

606 ТЕМАТИЧНА РУБРИКА, ИЗПОЛЗВАНА КАТО ПРЕДМЕТ

Определение на полето

Полето съдържа съществително или израз, съставен от съществително и съгласувано с него прилагателно, използвани като предмет

Приложение

Незадържително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Ниво на рубриката

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Редна дума

$j    Подрубрика за форма

$x    Тематична подрубрика

$y    Географска подрубрика

$z    Хронологична подрубрика

$2    Код на системата за предметизация

$3    Номер на контролния запис

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа данни, дъведени според изискванията на използваната система на предметизация.

Свързани полета

607    ГЕОГРАФСКО НАИМЕНОВАНИЕ, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ
Когато предметната рубрика е географско наименование, вместо поле 606 се използва поле 607.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Пример 8

Начало на документа

607 ГЕОГРАФСКО НАИМЕНОВАНИЕ, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ

Определение на полето

Полето съдържа географско наименование, използвано като предметна рубрика.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: #(недефинирана)
Индикатор 2: #(недефинирана)

Подполета

$a    Редна дума

$j    Подрубрика за форма

$x    Тематична подрубрика

$y    Географска подрубрика

$z    Хронологична подрубрика

$2    Код на системата за предметизация

$3    Номер на контролния запис

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа данни, въведени според изискванията на използваната система за предметизация. Географските наименования на държави се въвеждат в това поле само когато са самостоятелни или заедно с тематична предметна подрубрика (Примери 2, 4). Географските наименования на държави, подразделени с органи на политическо управление се въвеждат в поле 601.

Свързани полета

601    ИМЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ
В поле 601 се въвеждат географските наименования на държави, подразделени с органи на политическо управление.

660    ГЕОГРАФСКИ КОД
В поле 660 се въвежда код за географския регион, свързан с произведението.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Начало на документа

608 ПОНЯТИЕ ЗА ФОРМА, ЖАНР ИЛИ ФИЗИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ПРЕДМЕТ

Определение на полето

Полето съдържа термин или термини, с които се означават формата, жанра и/или физическата характеристика на описваната библиографска единица.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Редна дума

$j    Подрубрика за форма

$x    Тематична подрубрика

$y    Географска подрубрика

$z    Хронологична подрубрика

$2    Код на системата за предметизация

$3    Номер на контролния запис

$5    Институция, която ползва информацията, попълнена в полето

Бележки за съдържанието на полето

Данните се въвеждат в полето според изискванията на използваната система за определяне на формата, жанра и/или физическата характеристика.

Според българската каталогизационна практика такива предметни рубрики не се прилагат. Формата, жанрът и/или физическата характеристика се изразяват с типови подрубрики за форма.

Свързани полета

606    ТЕМАТИЧНА РУБРИКА, ИЗПОЛЗВАНА КАТО ПРЕДМЕТ
Поле 606 съдържа тематична рубрика, използвана като предмет.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример7

Начало на документа

610 НЕКОНТРОЛИРАНИ ПРЕДМЕТНИ ТЕРМИНИ

Определение на полето

Полето се използва за въвеждане на предметни термини, които не са извлечени от контролирани речници на предметни рубрики.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Ниво на предметния термин

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Предметен термин

Бележки за съдържанието на полето

Когато термините са взети от структурирани предметни тезауруси, в подполе $2 Код на системата на предметизация в полетата 600 и 607 се въвеждат съответните кодове.

Свързани полета

600-607    полета за предметни рубрики

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

615 КАТЕГОРИЯ, КЪМ КОЯТО СЕ ОТНАСЯ СЪДЪРЖАНИЕТО (УСЛОВНО)

Определение на полето

Полето съдържа кодирана и/или текстова форма на отразяване на съдържанието чрез по-общи категории.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Категория за съдържанието - текст

$x    Подрубрика на категорията за съдържанието - текст

$n    Категория за съдържанието - код

$m    Подрубрика на категорията за съдържанието - код

$2    Код на системата за отразяване на съдържанието

$3    Номер на контролния запис

Бележки за съдържанието на полето

Полето може да съдържа данни, въведени според изискванията на използваната система от категории за отразяване на съдържанието. Категориите могат да се въвеждат в текстова форма, в кодирана форма или и в двете форми.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

620 МЯСТОТО НА ИЗДАВАНЕ КАТО ТОЧКА ЗА ДОСТЪП

Определение на полето

Полето съдържа наименованието на мястото на издаване, производство и т.н. във форма на точка за достъп. То може да включва име на страна, щат или провинция, област и/или град.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Страна. Неповтарящо се.

$b    Щат или провинция и т.н. Неповтарящо се

$c    Област. Неповтарящо се.

$d    Град. Неповтарящо се.

$3    Номер на контролния запис

Бележки за съдържанието на полето

В зависимост от практиката на институцията, съдържанието на полето може да бъде в йерархична форма, напр.: страна, провинция и град или без употреба на йерархия, напр.: само град.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Начало на документа

626 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ТЪРСЕНЕ (ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ) (не се използва)

ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПОЛЕ 337 С КОНТРОЛИРАН РЕЧНИК

Определение на полето

Полето съдържа точки за достъп до компютри, операционни системи и езици за програмиране, които се използват при електронните ресурси. Тези данни могат да се използват при осигуряването на он-лайн достъп или при подбора и подреждането на записи за съставяне на печатни библиографски указатели.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефиниран)
Индикатор 2: # (недефиниран)

Подполета

$a    Марка и модел на машините

$b    Езици за програмиране

$c    Операционна система

Примери

Пример1

Пример2

Начало на документа

660 ГЕОГРАФСКИ КОД

Определение на полето

Полето съдържа кодирано според географската кодова таблица на Библиотеката на Конгреса на САЩ означение за областта, свързана с произведението.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се при всяко означаване на област.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполе

$a    Код

Бележки за съдържанието на полето

Географският код е създаден в Библиотеката на Конгреса на САЩ с цел да се улесни търсенето на записи на географски принцип. Той се прилага към библиографски единици с географска насоченост.

Когато на библиографската единица е определен повече от един географски код, всеки код се въвежда в отделно поле.

Свързани полета

607    ГЕОГРАФСКО НАИМЕНОВАНИЕ, ИЗПОЛЗВАНО КАТО ПРЕДМЕТ
Географският код не замества географското наименование, използвано като предмет, но може да се включи в записа като допълнение към него.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Начало на документа

661 ХРОНОЛОГИЧЕН КОД

ление на полето

Означение за период от време, за който става дума в произведението, изразен чрез хронологичен код.

Приложение

Повтарящо се при всяко означаване на период от време, когато в библиографската единица са разгледани няколко периода.(Пример 1)

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Хронологичен код

Бележки за съдържанието на полето

Поради отсъствието на международно приета кодова таблица за хронологични периоди, използва се кодовата таблица на USMARC. За праисторически периоди, напр.: геологични ери, не се използва код.

Свързани полета

122    ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ВРЕМЕВИ ПЕРИОД НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕДИНИЦАТА
Полето съдържа форматирано означение за периода, обхванат от библиографската единица. В него се посочват повече подробности.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Начало на документа

670 PRECIS

Определение на полето

Полето съдържа данни за съдържанието на библиографската единица, изградени според системата за предметизация PRECIS.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$b    Индикатор за номера на предметната рубрика

$c    Верига

$e    Индикатор за справочен номер

$z    Език на термините

Бележки за съдържанието на полето

Съвкупността от данни за PRECIS е съставена от верига и индикатори за справочни номера(RIN), които се идентифицират от индикатора за номера на предметната рубрика (SIN). Използването на данните за създаване на печатни предметни показалци зависи от специален софтуер, който извършва обработката им в съответствие с определени правила.

Примери

Пример 1

Начало на документа

675 УНИВЕРСАЛНА ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ (УДК)

Определение на полето

Полето съдържа класификационен индекс определен за библиографската единица според схемата на Универсалната десетична класификация с означение на използваното издание на класификацията.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Класификационен индекс

$y    Издание

$z    Език на изданието

Бележки за съдържанието на полето

Индексът се взема от таблиците на УДК, които използва агенцията, която подготвя записа. УДК съществува във версии на различни езици и всяка от тях през известен период от време се осъвременява и се публикува като ново издание. Всяко издание на УДК се одобрява от Международната федерация по документация (ФИД) и се разпространява от националните агенции по стандартизация, а в страните, в които няма такава агенция от Международната организация по стандартизация (ISO).

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

676 ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДЮИ

Определение на полето

Полето съдържа класификационен индекс, определен за библиографската единица според Десетичната класификация на Дюи.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Класификационен индекс

$v    Издание на класификационните таблици

$z    Език на изданието

Бележки за съдържанието на полето

Индексът се взема от таблиците на УДК, които използва агенцията, която подготвя записа. Към индекса може да се използват знаците (/), които са международно договорени и служат за отбелязване на мястото, до което е разрешено да се маскира индекса. Индексът не трябва да съдържа онези части, които са предназначени за съставяне на сигнатура за библиографската единица при систематично подреждане на фондовете.

Подполе $z се използва само когато преводната версия на класификацията се различава от оригинала, напр.: когато части от таблиците са променени така, че да отразяват местни изисквания.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Начало на документа

680 КЛАСИФИКАЦИЯ НА БИБЛИОТЕКАТА НА КОНГРЕСА НА САЩ

Определение на полето

Полето съдържа класификационен индекс определен за библиографската единица според схемата на Библиотеката на Конгреса на САЩ. По желание може да се добави поредна сигнатура, която идентифицира екземпляра за фондовете на каталожната агенция.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Класификационен индекс

$b    Сигнатура

Бележки за съдържанието на полето

Класификационният индекс по схемата на Библиотеката на Конгреса на САЩ може да се определя от всяка агенция, която притежава класификационните таблици.

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

686 ДРУГИ КЛАСИФИКАЦИОННИ ИНДЕКСИ

Определение на полето

Полето съдържа класификационни индекси от системи, които нямат международна популярност, но са публикувани и широко известни.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Класификационен индекс

$b    Сигнатура

$c    Подделение на класификационния индекс

$2    Код за класификационната схема

Примери

Пример 1

Пример 2

Начало на документа


Ръководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР
следва: Блок за интелектуална отговорност