Начало UNIMARC Manual: bibliographic format
  следва: Блок за международно използване
7-- БЛОК ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Определение и обхват на блока

Блокът съдържа имена на лица и наименования на колективни органи, които носят определена интелектуална отговорност за създаването на описваната библиографска единица. Интелектуалната отговорност е дефинирана най-общо, за да включи всички лица, колективни органи или фамилии, свързани с библиографската единица, включително и издатели, когато техните имена са предвидени като точка за достъп. Дефинирани са следните полета:

Лични имена

700 Лично име - Първична интелектуална отговорност
701 Лично име - Алтернативна интелектуална отговорност
702 Лично име - Вторична интелектуална отговорност

Наименования на колективен орган и на конференция

710 Наименование на колективен орган - Първична интелектуална отговорност
711 Наименование на колективен орган - Алтернативна интелектуална отговорност
712 Наименование на колективен орган - Вторична интелектуална отговорност

Имена на фамилии

720 Име на фамилия - Първична интелектуална отговорност
721 Име на фамилия - Алтернативна интелектуална отговорност
722 Име на фамилия - Вторична интелектуална отговорност
730 Име - Интелектуална отговорност

Бележки за съдържанието на полето

Лице, колективен орган или фамилия могат да бъдат избрани за носители на първична интелектуална отговорност. В някои правила за каталогизация това се нарича редна дума. Всички други лица, колективни органи и фамилии, които имат равностойна отговорност се разглеждат като носители на алтернативна интелектуална отговорност. Когато понятието за редна дума не се съдържа в определени правила за каталогизация, всички лица, колективни органи и фамилии, които имат равностойна отговорност, могат да бъдат кодирани като носители на алтернативна отговорност. Лица, колективни органи или фамилии, които имат косвена отговорност (напр. издатели, преводачи, илюстратори и др.) могат да бъдат кодирани като носители на вторична интелектуална отговорност. Ако не е възможно да се определи нивото на отговорност, всички имена трябва да се кодират като алтернативни.

Заглавна редна дума

Когато в записи, каталогизирани според правила, съдържащи понятието редна дума, нямат наименование на лице или колективен орган, определени като носители на първична интелектуална отговорност за библиографската единица, за редна дума може да се приеме заглавна редна дума. Точките за достъп за лица или колективи, свързани с библиографската единица, се дават в съответстващите им полета за алтернативна или вторична интелектуална отговорност. Така например, когато авторите са няколко и правилата за каталогизация не допускат авторска редна дума, приема се, че за всеки от тях ще бъде определена алтернативна отговорност, а за редактора на сборник (който според същите правила за каталогизация е въведен под заглавие) се определя вторична интелектуална отговорност. Когато редната дума е заглавна редна дума, тя ще бъде намерена в поле 500, ако присъства, в противен случай - в поле 200. Начало на документа

700 ИНДИВИДУАЛЕН АВТОР - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Определение на полето

Полето съдържа името на лицето, с първична интелектуална отговорност за произведението във форма на точка за достъп, когато записът е съставен според правила за каталогизация, които съдържат понятието редна дума.

Приложение

Неповтарящо се.Тъй като записът може да има само една точка за достъп с първична интелектуална отговорност, в един и същи запис не може да се попълва това поле и поле 710 НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ или поле 720 - ИМЕ НА ФАМИЛИЯ - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: Индикатор за формата на името

Подполета

$a    Първи елемент от редната дума

$b    Част от име, различно от първия елемент на редната дума

$c    Допълнения към имената, освен години

$d    Римски цифри

$f    Дати

$g    Развиване на инициали на лично име

$p    Принадлежност към институция/адрес

$3    Номер на контролния запис

$4    Код за ролята на лицето по отношение на библиографската единица

Бележки за съдържанието на полето

Форма:

Формата на името, която се посочва в полето, се определя от съответните правила за каталогизация и/или контролните записи, използвани от агенцията, отговорна за създаване на записа. Годините могат да се въвеждат според различни календари.

Избор на подполета:

Когато представените с изходния формат данни се конвертират в UNIMARC, не винаги може да е очевидно кои елементи на името в изходния формат на кои подполета в UNIMARC отговарят. Тези бележки имат за цел да дадат основни, но не изчерпателни насоки. Трябва да се приеме, че имената, образувани по едни и същи правила за каталогизация или взети от различни контролни файлове, дори и при спазване на едни и същи правила, не винаги се обединяват в един и същи файл безпроблемно. Докато се установят стандарти, UNIMARC може да даде само рамката за идентифициране на отделните елементи от данни.

Разликите между Елемент от редната дума ($a), Част от име, различна от първия елемент на редната дума ($b) и Допълнения към имената, освен години ($c) стават ясни, ако бъдат обяснени с тяхното използване. Първият елемент, елементът от редната дума е дума, под която се извършва подреждането в списъци. Вторият елемент подразделя списъка, подреден по първия елемент. Допълнения към имената (освен години), могат да бъдат използвани като трети елемент на подреждане, но в повечето случаи (особено ако предхождат частта от името, различна от първия елемент от редната дума) те не се използват за тази цел.

Когато фамилните имена започват с частица като например предлог, те се въвеждат в началото на подполе $a. Ако името не се подрежда по частицата, с която започва, тя обикновено се поставя в края на името. Препоръчва се тези частици да се въвеждат в подполе $b Част от име, различно от първия елемент на редната дума (Пример 9-11).

Титли, звания, прякори или определения, добавени от каталогизатора, се въвеждат в подполе $c. Допълнения към имената (освен години).

Пунктуация:

В това поле няма стандарти за пунктуация. Препоръчва се, обаче, когато в изходния формат има пунктуация тя да бъде запазвана. При изходните формати, в които пунктуацията не е въведена, а се получава автоматично чрез алгоритъм,извлечен от определенията на подполетата, се препоръчва в записа във формат UNIMARC да се включи пунктуацията от визуалното представяне на записа. Тъй като няма стандарти за пунктуацията в това поле, получателите на записи във формат UNIMARC трябва да бъдат осведомени за практиката, възприета от агенцията, създаваща записите. Агенциите, разпространяващи записи, трябва да се опитат да бъдат последователни в своите записи. Тези подробности трябва да бъдат включени в документацията, придружаваща изпратените за обмен записи (вж Приложение K) .

Свързани полета

200    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, Първо сведение за интелектуалната отговорност и Следващо сведение за интелектуалната отговорност.
Данните в поле 200 се въвеждат така, както са посочени в библиографската единица. Името на лицето, което е посочено в $f, или по-рядко в $g, се въвежда в поле 700 във форма, подходяща за точка за достъп.

701    ЛИЧНО ИМЕ - АЛТЕРНАТИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Ако има други лица с еднаква или алтернативна отговорност спрямо лицето, споменато в поле 700, поле 701 се използва за записване на необходимите точки за достъп за тях. Такива са случаите, когато документът е написан от трима автори (напр. Glenn L. Jenkins, Adelbert M. Knevel, Frank E. Di Gangi), или според някои правила за каталогизация, когато допълнителен текст или илюстрации са направени от различни лица. Едно от лицата с еднаква отговорност се въвежда в поле 700, останалите - в 701, без от това да се подразбира, че въведените в поле 701 имат по-малка отговорност от лицето, чието име е въведено в поле 700. Поле 700 не се използва, когато правилата за каталогизация не допускат употребата на авторска редна дума за лицата с първична интелектуална отговорност. Имената се въвеждат в поле 701.

702    ЛИЧНО ИМЕ - ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Ако има лица с вторична интелектуална отговорност, те се въвеждат в поле 702.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Пример 8

Пример 9

Пример 10

Пример 11

Пример 12

Пример 13

Пример 14

Пример 15

Пример 16

Пример 17

Пример 18

Начало на документа

701 ЛИЧНО ИМЕ - АЛТЕРНАТИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Определение на полето

Полето съдържа името на лице с алтернативна интелектуална отговорност за произведението, във форма на точка за достъп. Ако записът е създаден според правила за каталогизация, които не съдържат понятието редна дума или изходният формат не идентифицира отделно редната дума, всички лични имена, които се използват като точка за достъп, се въвеждат в поле 701.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Прилагат се индикаторите от поле 700.

Подполета

Прилагат се подполетата от поле 700.

Бележки за съдържанието на полето

Прилагат се същите препоръки както за поле 700.

Свързани полета

200 $f    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, Първо сведение за авторската отговорност
В поле 200 данните се записват така, както са посочени в библиографската единица. Когато има две или три имена с първична интелектуална отговорност, имената след първото често са имена на лица с алтернативна интелектуална отговорност и се въвеждат в поле 701 във форма на точка за достъп.

700    ЛИЧНО ИМЕ - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Когото поле 701 се използва само за имена на лица с алтернативна интелектуална отговорност, трябва да се попълва и поле 700 (или по-рядко 710). Когато поле 701 е използвано, защото правилата за каталогизация не съдържат понятието редна дума, поле 700 не се използва.

702    ЛИЧНО ИМЕ - ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Когато има лица, за които се преценява, че имат по-малка отговорност от тези, посочени в полета 700 и 701, техните имена трябва да се въведат в поле 702.

Примери

Тук се използва същата форма на данните, както в примерите към поле 700.

Пример 1

Начало на документа

702 ЛИЧНО ИМЕ - ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Определение на полето

Полето съдържа името на лицето, за което се смята, че има вторична интелектуална отговорност за произведението във форма на точка за достъп.

Приложение

Повтарящо се. В повечето правила за каталогизация наличието на лице с вторична интелектуална отговорност, не означава задължително, че в записа съществува лице с първична авторска отговорност. Затова поле 702 може да съдържа данни без да са попълнени полетата 700, 710 или 720.

Индикатори

Прилагат се индикаторите от поле 700.

Подполета

Прилагат се подполетата от поле 700 със следните изключения:

$5    Институция, за която се отнася това поле

Бележки за съдържанието на полето

Прилагат се същите препоръки както за поле 700.

Където е подходящо, полето се използва за печатари, издатели, предишни собственици и други лица, свързани с производството или с историята на определени томове. Подполе $5, Код за Институция, за която се отнася това поле се използва само, когато конкретен екземпляр има особени физически характеристики. То се използва най-вече за старопечатни монографични публикации.

Свързани полета

200 $f, $g    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, Първо сведение за авторската отговорност
В поле 200 данните се записват така, както са посочени в библиографската единица. Името на лицето, посочено в $f или в $g , за което е преценено, че има вторична отговорност за библиографската единица се въвежда в поле 702 във форма на точка за достъп.

700    ЛИЧНО ИМЕ - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
В поле 700 се въвежда името на първото лице с първична интелектуална отговорност, посочено на заглавната страница Имената на лица с вторична интелектуална отговорност се въвеждат в поле 702.

701    ЛИЧНО ИМЕ - АЛТЕРНАТИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Алтернативна отговорност означава второ или следващо име на автор с първична отговорност. Ако записът е направен според правила за каталогизация, които не съдържат понятието редна дума или изходният формат не идентифицира отделно редната дума, всички лични имена на лица с първична интелектуална отговорност, които се използват като точка за достъп, се въвеждат в поле 701.

Примери

Тук се използва същата форма на данните, както в примерите към поле 700.

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа

710 НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Определение на полето

Полето съдържа наименованието на колективен орган, който има първична интелектуална отговорност за произведението, когато записът е съставен според правила за каталогизация, съдържащи понятието редна дума и изходният формат идентифицира отделно редната дума.

Приложение

Неповтарящо се. Когато в записа е попълнено поле 700 ЛИЧНО ИМЕ - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ или поле 720 ИМЕ НА ФАМИЛИЯ - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ, това поле не се попълва, защото в един запис може да има само една точка за достъп за първична интелектуална отговорност. Ако правилата за каталогизация не съдържат понятието редна дума или изходният формат не идентифицира отделно редната дума, това поле не се попълва, а всички наименования на колективни органи се попълват в поле 711 (Вж Свързани полета) .

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за вида на колективния орган

Индикатор 2: Индикатор за формата на наименованието

Подполета

$a    Редна дума

$b    Подразделение

$c    Допълнение или пояснение към името

$d    Поредност на конференцията и/или поредност на конференция в рамките на основната

$e    Място на провеждане на конференцията

$f    Година на провеждане на конференцията.

$g    Инвертиран елемент

$h    Част от наименованието, различна от редната дума и от инвертирания елемент

$p    Принадлежност към институция/адрес

$3    Номер на контролния запис

$4    Код за ролята на колективния орган по отношение на библиографската единица

Бележки за съдържанието на полето

Форма:

Формата на името в това поле, се определя от правилата за каталогизация и/или възприетата форма в контролния файл, използвани от агенцията, отговорна за създаване на записа.

Когато представените в изходния формат елементи се конвертират в UNIMARC, не винаги е очевидно кои от тях на кои подполета в UNIMARC отговарят. Тези бележки имат за цел да дадат основни, но не изчерпателни насоки. Трябва да се приеме, че имената, образувани по различни правила за каталогизация или взети от различни контролни файлове, дори при спазване на едни и същи правила, не винаги се обединяват в един файл безпроблемно. Докато се установят стандарти, UNIMARC може да даде само рамка за идентифицирането на отделните елементи от данни.

Наименованията на колективните органи са проблематични, тъй като много от тях нямат точна, постоянна форма. Освен това различните правила за каталогизация формализират имената по различни начини и следователно използват различни видове елементи от данни.

Инвертирани данни:

Трудност при представянето в библиографското описание представляват наименованията на колективни органи, които са образувани от лично име, напр. W. H. Smith & Sons Ltd, J. F. Kennedy Center, Winston Churchill Memorial Centre. Някои правила за каталогизация предвиждат те да се въвеждат в прав ред в подполе $a. В други правила подобни наименования се разглеждат като лични имена и се представят в инвертирана форма, като се попълват съответно подполетата $g и $h. UNIMARC дава възможност за представяне на наименованията и по двата начина (Примери 9, 10, 14).

Условна редна дума:

Наименованията на държави и на структурни единици в държавата на всички нива, напр. национално, регионално и локално, са стандартизирани по различен начин. Много от тях имат дълги официални наименования, но практиката на правилата за каталогизация обикновено е да се вземе по-кратката форма, напр. France, Australia вместо официалното наименование (Republic of France, Commonwealth of Australia) (Пример 7). Подчинените държавни органи често са предшествани от наименованието на държавата (Примери 5,6). Правилата за каталогизация разглеждат както държавно контролирани, но без правна и изпълнителна власт органи така и институции като национални музеи. Те се въвеждат или под наименованието на държавата или под своите собствени наименования. Когато институциите са въведени под тяхното собствено име, напр. Civic Museum, те могат да се нуждаят от определения, за да бъдат разграничавани от други организации със същото име, но на друго място. В някои правила за каталогизация в тази категория попадат и организации като университети, образователни дружества и др., които се въвеждат под наименованието на мястото, което става част от редната дума.Те могат да се стандартизират по същия начин както в горните случаи (Пример 15). Свързващите предлози към останалата част от наименованието може да се пропуснат.

Пояснения

Определянето на елементите, към които се предвиждат пояснения и съответно се въвеждат в подполе $c, може да бъде предмет на упътване. Може да бъде добавено името на мястото, за да се разграничи един колективен орган от друг със същото наименование, напр. Liberal Party (Австралия). Може да бъде пояснение за статута на колективен орган, за да се разграничи от друг със същото име, напр. Гибралтар (епархия), за да се разграничи от колонията и Ню Йорк (щат), за да се разграничи от града. Трети вид допълнения представлява понятие, добавено към името, за да се разбере, че това е колективен орган, напр. Eagles (ръгби клуб), Ecologica (фирма), HVJ (радиостанция) (Пример 16).

Стандартизирани допълнения към наименования на конгреси:

Няма универсални стандарти за елементите от данни "Номер", "Място" и "Година на конгреса". Номерът може да бъде с арабски или римски цифри, наименованието на мястото може да бъде въведено на езика на записа или на езика на оригинала (Примери 11-14). Датата може да бъде въведена в всякаква форма, въпреки че за обменен формат, ако месецът и денят се включват в редната дума, препоръчва се датата да е в международен стандартен формат, за да бъде лесно прехвърлянето на всеки език (напр. '19831101', за 1 ноември 1983).

Пунктуация

В това поле няма стандарти за пунктуация. Препоръчва се, обаче, когато в изходния формат има пунктуация тя да бъде запазвана. При изходните формати, в които пунктуацията не е въведена, а се получава автоматично чрез алгоритъм, извлечен от определенията на подполетата, се препоръчва в записа във формат UNIMARC да се включи пунктуацията от визуалното представяне на записа. Тъй като няма стандарти за пунктуацията в това поле, получателите на записи във формат UNIMARC трябва да бъдат осведомени за практиката, възприета от агенцията, създаваща записите. Агенциите, разпространяващи записи, трябва да се опитат да бъдат последователни в своите записи. Тези подробности трябва да бъдат включени в документацията, придружаваща изпратените за обмен записи (вж Приложение K).

Свързани полета

200 $f, $g    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, Първо сведение за интелектуална отговорност и Следващо сведение за интелектуална отговорност
Данните в поле 200 се въвеждат така, както са посочени в библиографската единица. Наименованието на колективния орган се посочва в $f или, по-рядко в $g, в поле 710 във форма, подходяща за точка за достъп.

711    НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН - АЛТЕРНАТИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Колективен орган може да има алтернативна интелектуална отговорност към лице, колектив или фамилия в полетата 700, 710 или 720. В този случай се използва поле 711, тъй като в полетата 700 и 720 може да се въведе само един колективен орган.

712    НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН - ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Колективният орган може да има вторична интелектуална отговорност и в този случай наименованието се въвежда в поле 712.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Пример 8

Пример 9

Пример 10

Пример 11

Пример 12

Пример 13

Пример 14

Пример 15

Пример 16

Пример 17

Начало на документа

711 НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН - АЛТЕРНАТИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Определение на полето

Полето съдържа наименованието на колективен орган, който има първична интелектуална отговорност за произведението във форма на точка за достъп. Когато записът е съставен според правила за каталогизация, които не съдържат понятието редна дума или изходният формат не идентифицира отделно редната дума, в поле 711 трябва да се съдържат всички наименования на колективни органи, които могат да се използват като точки за достъп.

Приложение

Повтарящо се.

Индикатори

Прилагат се индикаторите от поле 710.

Подполета

Прилагат се подполетата от поле 710.

Бележки за съдържанието на полето

Прилагат се същите препоръки като за поле 710.

Свързани полета

200 $f    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, Първо сведение за интелектуална отговорност
Данните в поле 200 се записват така, както са посочени в библиографската единица. Когато има две или три наименования на колективни органи с първична интелектуална отговорност, следващите след първото име много често се определят като колективи с алтернативна интелектуална отговорност и се въвеждат в поле 711 във форма на точка за достъп.

710    НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Ако поле 711 се използва само за наименования на колективни органи с алтернативна интелектуална отговорност, поле 710 (или 700) трябва да бъде попълнено. Поле 710 не се използва, ако се използва поле 711, когато правилата за каталогизация не използват понатието "редна дума" или изходният формат не я различава.

712    НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН - ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
В поле 712 се въвеждат колективни органи, които имат по-малка отговорност, отколкото тези, въведени в полетата 710 и 711.

Примери

Тук се използва същата форма на данните, както в примерите към поле 710.

Пример 1

Начало на документа

712 НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН - ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Определение на полето

Полето съдържа името на колективен орган с вторична интелектуална отговорност за произведението във форма на точка за достъп.

Приложение

Повтарящо се

Индикатори

Прилагат се индикаторите от поле 710

Подполета

Прилагат се подполетата от поле 710 със следното изключение:

$5    Институция, за която се отнася полето

Бележки за съдържанието на полето

Прилагат се същите препоръки както за поле 710.

Полето се използва, когато е приложимо, за печатари, издатели, бивши собственици и други, свързани с производството или с историята на отделни томове. Подполе $5 се използва само, когато конкретното копие има особени физическите характеристики. Основно то се използва за старопечатни монографични публикации.

Свързани полета

200 $f, $g    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, Първосведение за интелектуалната отговорност и Следващо сведение за интелектуалната отговорност
В поле 200 данните се записват така, както са посочени в библиографската единица. Името на лицето, посочено в $f или в $g , за което е преценено, че има вторична отговорност за библиографската единица се въвежда в поле 702 във форма на точка за достъп..

710    НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
В поле 710 се въвежда наименованието на първия колективен орган с първична интелектуална отговорност, посочен на заглавната страница. Наименованията на колективните органи с вторична интелектуална отговорност се въвеждат в поле 712. Според повечето от правилата за каталогизация е възможно да съществува колективен орган с вторична интелектуална отговорност, без в записа да е посочен колективен орган с първична интелектуална отговорност. Затова поле 712 може да съдържа данни, без да са попълнени полетата 700, 710 и 720.

711    НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН - АЛТЕРНАТИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Алтернативна отговорност означава второ или следващо име на колективен орган с първична отговорност. Ако записът е направен според правила за каталогизация, които не съдържат понятието редна дума или изходният формат не идентифицира отделно редната дума, всички наименования на колективни органи с първична интелектуална отговорност, които се използват като точка за достъп, се въвеждат в поле 711.

Примери

Тук се използва същата форма на данните, както в примерите към поле 710. По-долу са посочени примери за колективни органи с вторична отговорност.

Пример 1

Пример 2

Начало на документа

720 ИМЕ НА ФАМИЛИЯ - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Определение на полето

Полето съдържа името на фамилия, за която се смята, че има първична интелектуална отговорност за произведението във форма на точка за достъп. Използва се, ако правилата за каталогизация съдържат понятието редна дума и изходният формат идентифицира отделно редната дума.

Приложение

Неповтарящо се. Когато в записа е попълнено поле 700 ЛИЧНО ИМЕ - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ или поле 710 НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ, това поле не се попълва, защото в един и същ запис може да има само една точка за достъп за първична интелектуална отговорност. Ако правилата за каталогизация не съдържат понятието редна дума или изходният формат не идентифицира отделно редната дума, това поле не се попълва, а всички имена на фамилии се попълват в поле 721 (Вж Свързани полета).

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Редна дума

$f    Години

$3    Номер на контролния запис

$4    Код за ролята на фамилията по отношение на библиографската единица

Бележки за съдържанието на полето

Формата на името в полето се определя от правилата за каталогизация и/или правилата за съставяне на контролни записи, използвани от агенцията, отговорна за създаването на записа.

Пунктуация:

В това поле няма стандарти за пунктуация. Препоръчва се, обаче, когато в изходния формат има пунктуация, тя да бъде запазвана. При изходните формати, в които пунктуацията не е въведена, а се получава автоматично чрез алгоритъм,извлечен от определенията на подполетата, се препоръчва в записа във формат UNIMARC да се включи пунктуацията от визуалното представяне на записа. Тъй като няма стандарти за пунктуацията в това поле, получателите на записи във формат UNIMARC трябва да бъдат осведомени за практиката, възприета от агенцията, създаваща записите. Агенциите, разпространяващи записи, трябва да се опитат да бъдат последователни в своите записи. Тези подробности трябва да бъдат включени в документацията, придружаваща изпратените за обмен записи (вж Приложение K).

Свързани полета:

200 $f, $g    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, Първо сведение за интелектуалната отговорност и Следващо сведение за интелектуалната отговорност
Данните в поле 200 се въвеждат така, както са посочени в библиографската единица. Името на фамилията с първична интелектуална отговорност за библиографската единица, което е посочено в $f, или по-рядко в $g, се въвежда в поле 720 във форма на точка за достъп.

721    ИМЕ НА ФАМИЛИЯ - АЛТЕРНАТИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Алтернативна интелектуална отговорност за име на фамилия се прилага при обстоятелства, подобни на тези, посочени за наименованията на колективни органи. Полето се използва винаги, когато изходният формат не разграничава първична и вторична интелектуална отговорност.

722    ИМЕ НА ФАМИЛИЯ - ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Вторичната интелектуална отговорност за фамилия се определя по същия начин както за колективен орган (вж Поле 712)

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Начало на документа

721 ИМЕ НА ФАМИЛИЯ - АЛТЕРНАТИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Определение на полето

Полето съдържа име на фамилия с алтернативна интелектуална отговорност за произведение във форма на точка за достъп. Ако записът е направен според правила за каталогизация, които не съдържат понятието редна дума или изходният формат не идентифицира отделно редната дума, в поле 721 се въвеждат всички имена на фамилии.

Приложение

Повтарящо се.

Индикатори

Прилагат се индикаторите от поле 720.

Подполета

Прилагат се подполетата от поле 720.

Бележки за съдържанието на полето

Прилагат се същите препоръки както за поле 720.

Свързани полета

200 $f    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, Първо сведение за интелектуалната отговорност
В поле 200 данните се записват така, както са посочени в библиографската единица. Когато има две или три имена с първична интелектуална отговорност, имената след първото често са имена на лица с алтернативна интелектуална отговорност.

720    ИМЕ НА ФАМИЛИЯ - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Ако поле 721 се използва за имена на фамилии с алтернативна интелектуална отговорност, поле 720 (или по-рядко 710 или 700) трябва да се попълва. Ако поле 721 е използвано, защото правилата за каталогизация не съдържат понятието редна дума или изходният формат не я разграничава, поле 720 не се използва.

722    ИМЕ НА ФАМИЛИЯ - ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Ако има имена на фамилии, за които се преценява, че имат по-малка отговорност от тези, чиито имена са въведени в полета 700,701,710,711,720, 721, те се въвеждат в поле 722.

Примери

Тук се използва същата форма на данните, както в примерите към поле 720.

Начало на документа

722 ИМЕ НА ФАМИЛИЯ - ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Определение на полето

Полето съдържа име на фамилия с вторична интелектуална отговорност за произведението във форма на точка за достъп.

Приложение

Повтарящо се.

Индикатори

Прилагат се индикаторите от поле 720.

Подполета

Прилагат се подполетата от поле 720 със следното изключение.

$5    Институция, за която се отнася полето

Бележки за съдържанието на полето

Прилагат се същите препоръки както за поле 720.

Подполе $5 се използва само, когато редната дума/думи е особена и се отнася за отделен екземпляр. Прилага се най-вече за старопечатни монографични публикации.

Свързани полета

200 $f, $g    ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ, Първо сведение за интелектуална отговорност и Следващо сведение за интелектуална отговорност
Данните в поле 200 се въвеждат така, както са посочени в библиографската единица. Името на фамилията с първична интелектуална отговорност за библиографската единица, което се посочва в $f, или по-рядко в $g, се въвежда в поле 720 във форма на точка за достъп.

720    ИМЕ НА ФАМИЛИЯ - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
В поле 720 се въвежда първото фамилно име с първична интелектуална отговорност, посочено на заглавната страница. Фамилните имена с вторична интелектуална отговорност се въвеждат в поле 722.

721    ИМЕ НА ФАМИЛИЯ - АЛТЕРНАТИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Алтернативна отговорност означава второ или следващо име на фамилия с първична отговорност. Ако записът е направен според правила за каталогизация, които не съдържат понятието редна дума или изходният формат не идентифицира отделно редната дума, всички имена на фамилии, които се използват като точка за достъп се въвеждат в поле 721.

Примери

Тук се използва същата форма на данните, както в примерите към поле 720.

Начало на документа

730 ИМЕ - ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Определение на полето

Полето съдържа неструктурирана форма на име, което има интелектуална отговорност за произведението. Името не е въведено според правила за каталогизация.

Приложение

Полето се използва само, когато останалите полета от блок 7-са неподходящи. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Индикатор за вида на името

Индикатор 2: # (недефиниранa)

Подполета

$a    Редна дума

$4    Код за ролята на името по отношение на библиографската единица

Примери:

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Начало на документа


Ръководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР
следва: Блок за международно използване