Начало UNIMARC Manual: bibliographic format
  следва: Блок за национално използване
8-- БЛОК ЗА МЕЖДУНАРОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Определение и обхват на полетата

Блокът съдържа договорени на международно ниво полета, които не са намерили място в предходните блокове, 0-- до 7--. Дефинирани са следните полета:


801 Първоначален източник
802 Център за ISSN
830 Работна бележка на каталогизатора
856 Електронен адрес и достъп
886 Данни, които не са конвертирани от изходния формат801 ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЗТОЧНИК

Определение на полето

Полето съдържа означение за произхода на записа и включва някои от следните данни:

Приложение

Задължително. Повтарящо се за всяка отбелязана функция на агенция.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)

Индикатор 2: Индикатор за функция

Подполета

$a    Страна

$b    Каталогизационна агенция

$c    Дата на съставяне и/или модифициране на записа

$g    Правила за библиографско описание

$2    Код на системата

Бележки за съдържанието на полето

В много от случаите някои или всички посочени функции се извършват от една и съща агенция. Полето се повтаря само, когато това е извършено на различни дати, променени са правилата за каталогизация или форматите. Когато няма такива промени, в него се включват само данните за най-ранното му приложение.

Свързани полета

ЕТИКЕТ НА ЗАПИСА позиция на символ 18

100    ОБЩИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТКАТА, Дата на въвеждане на записа (позиции на символите 0-7)
Независимо от това, че датата на модифицирането може да бъде една и съща с датата, посочена в поле 100, тя се повтаря в поле 801.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Начало на документа

802 ЦЕНТЪР ЗА ISSN

Определение на полето

Полето съдържа кода на центъра за ISSN, който е определил ISSN и ключово заглавие.

Приложение

Неповтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Код на центъра за ISSN

Бележки за съдържанието на полето

Полето съдържа два символа. Когато на центъра е определен едносимволен код, първият символ е 0 (Примери 1, 2).

Свързани полета

011    МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ИЗДАНИЕ (ISSN)

530    КЛЮЧОВО ЗАГЛАВИЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ)
В тези полета се попълва ISSN и ключово заглавие, определени от центъра за ISSN.

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Начало на документа

830 РАБОТНИ БЕЛЕЖКИ НА КАТАЛОГИЗАТОРА

Определение на полето

Полето се използва за записване на биографична, историческа или друга информация за записа.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: # (недефинирана)
Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Текст на бележката. Неповтарящо се.

Бележки за съдържанието на полето

В полето може да се включат работни бележки на каталогизатора за източници на информация, съмнителни данни, препратки към конкретни правила, приложени при описанието, обяснения, свързани с избора на определени данни и т.н.

Свързани полета

Няма

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Начало на документа

856 ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС И ДОСТЪП

Определение на полето

Полето съдържа необходимата информация за намиране на електронна библиографска единица. Информацията посочва електронния адрес, където се намира библиографската единица или адреса, откъдето тя може да се получи. В него се съдържа и информация, свързана с начина на търсене на библиографската единица, който е определен чрез Индикатор 1. Информацията в това поле позволява прехвърляне на файл по електронен път, осъществяване на абонамент за електронно списание или ползване на отдалечен електронен ресурс. Понякога тук са посочени само уникалните елементи от данни, които дават възможност на ползвателя да получи достъп до списък от електронни адреси, който се намира на отдалечен хост и съдържа останалата необходима информация за ползването на библиографската единица. Това поле може да бъде използвано за автоматично генериране на забележките, свързани с начина на достъп от ISBD(ER).

Приложение

Незадължително. Повтарящо се, когато елементите от данни, които носят информация за мястото на електронната библиографска единица се променят (подполета $a, $b, $d) и когато може да се използва повече от един начин на достъп. Полето се повтаря и когато се променя наименованието на електронния файл (подполе $f), освен в случаите, когато единна в интелектуален смисъл библиографска единица е разделена на отделни части при съхраняването и търсенето на информация.

Индикатори

Индикатор 1: Начин на достъп

Индикатор 2: # (недефинирана)

Подполета

$a    Наименование на хоста. Повтарящо се.

$b    Номер за достъп

$c    Информация, отнасяща се до компресирането.

$d    Пътека

$e    Дата и час на последното ползване, при което е събрана информацията

$f    Име на файла

$g    Унифицирано наименование на ресурса

$h    Компютър, от който се извършва търсенето

$i    Упътване

$j    Битове за секунда

$k    Парола

$l    Идентификатор на потребителя (Logon/login)

$m    Име за контакти при необходимост от съдействие за осъществяване на достъпа.

$n    Наименование на местонахождението на хоста, посочен в подполето $a

$o    Операционна система

$p    Порт

$q    Вид на електронен формат на файл

$r    Условия за инсталиране

$s    Количествена характеристика на файла

$t    Терминална емулация

$u    URL (Унифициран локатор на ресурси)

$v    Часове за достъп до ресурса

$w    Контролен номер на записа

$x    Служебна бележка

$y    Начин на достъп

$z    Бележка, предназначена за потребителите

Примери

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Пример 8

Пример 9

Пример 10

Пример 11

Пример 12

Пример 13

Пример 14

Пример 15

Пример 16

Пример 17

Пример 18

Пример 19

Пример 20

Пример 21

Пример 22

Пример 23

Пример 24

Пример 25

Пример 26

Пример 27

Начало на документа

886 ДАННИ, ЗА КОИТО В UNIMARC НЕ Е ПРЕДВИДЕНО СПЕЦИАЛНО ПОЛЕ

Определение на полето

Полето съдържа данни, за които в UNIMARC не е определено специално поле. То се използва, когато библиографската агенция, която конвертира записи от друг формат, желае да запази елементи в полета, които нямат еквивалент.

Приложение

Незадължително. Повтарящо се.

Индикатори

Индикатор 1: Вид на полето

Индикатор 2: # (недефиниранa)

Подполета

$a    Маркер на полето от изходния формат

$b    Индикатори и подполета от полето на изходния формат

$2    Код на формата

Примери

Пример 1

Начало на документа


Ръководство за UNIMARC
© Copyright 2002 СБИР
следва: Блок за национално използване