ЕВРОПЕЙСКИ  ПРОЕКТИ

   Проект CELIP  |  Проект PULMANПроект CALIMERA | Инициатива i2010: ДИГИТАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

Проект ENTITLEПроект CELIP
Central and Eastern European Licensing Information Platform
(Платформа за лицензионна информация за Централна и Източна Европа)

www.eblida.org/celip

Материали на проекта, преведени на български:

Доклади на Тула Хаависто, управител на проекта CELIP:
Библиотеки и лицензиране
Достъп до електронни източници на информация – проблеми на лицензирането

Лицензиране на дигитални източници на информация: Как да избегнем юридическите капани?
Емануела Джиавара, LLM Лондон, септември 2001 г.

 


Проект PULMAN
PULMAN Network: Европейска мрежа на водещи библиотеки, музеи и архиви
www.pulmanweb.org

Проектът Pulman Network стартира през месец май 2001 г. в рамките на изследователската програма на Генерална дирекция "Информационно общество" на Европейската комисия, работеща за изграждане на леснодостъпно информационно общество.
Европейските публични библиотеки и културни организации трябва да играят жизненоважна роля в развитието на една нова електронна Европа.   Проектът Pulman Network ще стимулира и насърчава споделянето на опит в областта на политиката на развитите и практиката в използването на дигиталните технологии в публичните библиотеки и другите културни организации, които функционират на местно и регионално равнище.

Първоначално членството в Pulman Network включва представители от 26 европейски страни. Подходът към участието в проекта е отворен и то ще бъде разширено чрез създаването на широки групи от активисти във всяка страна.

Дейностите и планираните задачи на Pulman Network са:
- Съставяне и публикуване на дигитален наръчник, обхващащ всички аспекти на осигуряването на иновационни библиотечни услуги, такива като онлайн достъп до културното наследство, непрекъснатото образование, социалното приобщаване, дигиталната грамотност и ползването на информацията по проектите "електронното правителство", действащи  в повечето европейски страни.
Наръчникът ще бъде преведен на най-разпространените европейски езици и представен на политиците и практикуващите библиотекари.
- Провеждане на конференции за обмяна на мнения и информация с цел да се насърчи сътрудничеството и се обогати съдържанието на дигиталния наръчник.
- Поощряване на широкото осведомяване, сътрудничеството и диалога между участниците от цяла Европа върху дигиталните инициативи и най-добрия опит, посредством идентифицирането на участници от всяка  страна, лобиране и поддържане на тесни контакти и чрез организиране на национални срещи на специалисти от различни сектори.
- Организиране на международна конференция в началото на 2003 година, ориентирана към политици, заемащи ключови позиции в законодателната и изпълнителна власт, практици-библиотекари и представители на национално равнище на публичните библиотеки, музеите и архивите. Дневният ред предвижда изграждането на програма за бъдещо коопериране и съвместни стратегии с другите културни институции.
- Публикуване на Манифест или Декларация, целящи по-нататъшното бъдещо развитие на сътрудничество и иновациите в работата на местните културни организации.
- Насърчаване на създаването на програма за международно коопериране, целящя  широко да разпространи дейността на PULMAN Network и да разшири взаимодействието на проекта с другите части на света.
- Спонсориране на обучението на мениджъри на публични библиотеки в областта на иновациите, което ще се проведе в "Центрове на водещия опит" в различни европейски страни.
- Публикуване и поддържане на базиран в Интернет регистър за дистанционно обучение на професионалистите, работещи в публични библиотеки, музеи и архиви. Регистърът ще осигурява достъп до висококачествени материали в помощ на обучението.

Превод от англ. Ваня Грашкина     

Информация за участието на България в проекта: www.pulmanweb.org/countries/Bulgaria.htm

Материали на проекта, преведени на български:                                           

Насоки на проекта Пулман - пълен текст

Манифест на конференцията в Оейраш
Действията на ПУЛМАН за електронна Европа

 Проект CALIMERA
Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access
(Културни приложения: Местните институции- посредници за достъп до електронни ресурси)
www.calimera.org

Информация за участието на България в проекта: www.calimera.org/Countries/Bulgaria.aspx

Материали на проекта, преведени на български:   

Проект Калимера - презентация

НАСОКИ НА ПРОЕКТА КАЛИМЕРА - пълен текст
НАСОКИ НА ПРОЕКТА КАЛИМЕРА
- резюме

 i2010: ДИГИТАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

Дигиталните библиотеки са систематизирани колекции от дигитално съдържание, които са публично достъпни. Те могат да съдържат дигитални копия на книги или да бъдат базирани на информация, създадена в дигитална форма. Инициативата “i2010: Дигитални библиотеки” има за цел да направи европейските информационни ресурси по-лесни и по-интересни за използване в on-line среда. повече...


СЪОБЩЕНИЕ

Съобщението “i2010: Дигитални библиотеки”, прието от Европейската комисия на 30.09.2005 г., излага визията за тази инициатива и е адресирано основно към въпросите на дигитализацията, on-line достъпа и дигиталното запазване на европейското културното наследство. Съобщението е подкрепено от Работен документ, който осигурява допълнителна информация. повече...


ON-LINE ОБСЪЖДАНЕ

Всички заинтересувани колеги и организации се насърчават да споделят до 20 януари 2006 г. своите виждания по отделни ключови въпроси и проблеми за осъществяване на инициативата за дигитални библиотеки. повече...

За инициативата в интернет на български:  www.evropa.bg/bg/del/info-pad/news.html?newsid=1581 


Проект ENTITLE за публичните библиотеки в Европа
Europe’s New Libraries Together in Transversal Learning Environments
http://www.entitlelll.eu/eng
 

На 5 и 6 февруари 2008 г. в Лондон се проведе първата среща по проекта ENTITLE.
Целта е да подкрепи и разшири ролята на библиотеките за ученето през целия живот, като изработи насоки и стандарти за библиотеките, осигуряващи условия за неформално учене на всички възрастови групи. Дейностите по проекта се финансират от Изпълнителната агенция на Европейската комисия за образование, аудиовизия и култура.
Проектът ще се реализира от консорциум, в който влизат общо 12 организациии – библиотечни асоциации, публични библиотеки и неправителствени организации от различни европейски страни. България се представлява от СБИР, който е избран да участва заради успешното разпространение на идеите на предишни проекти за публичните библиотеки. Координатор на проекта е MDR (Management, Development and Research) – Великобритания.
На първата среща се планираха отделните стъпки на т. н. “работни пакети”:

- проучване на равнището на библиотечните услуги в областта на ученето през целия живот
- организиране на национални срещи в 12-те страни с библиотечната общност, законодатели и общественици
- изработване на насоки и добри практики и превод на езиците на всички страни участници
- поддържане на динамичен уебсайт, който разпространява добри практики и дава възможност за дискусии
- заключителна среща в Будапеща

обратно към Проекти