Център за продължаващо образование на библиотекари
Същност и цели на проекта

доц. Ал. Димчев
--------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми колеги, предлагаме на Вашето внимание информация за същността, целите, статута и програмите на новооткрития център за продължаващо обучение на библиотекари. Материалите са подготвени от ръководителя на центъра доц. Александър Димчев.


СЪЮЗЪТ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ СЕ АНГАЖИРА С ОТГОВОРНА ЗАДАЧА
ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БИБЛИОТЕКАРИ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В основата на всяка успешна библиотечна система стои доброто библиотечно образование и непрекъснатата квалификация.

Отчитайки тази особеност, Фондация “Отворено общество” направи поредната си стъпка в подкрепа на библиотеките като спонсорира проект на Съюза на библиотечните и информационните работници (СБИР) за създаването на Образователен център за продължаващо образование на библиотекари в страната. Стойността на проекта е 50 900 щатски долара.

Очаква се центърът да започне да функционира от месец май 2001 г.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

- Да се създаде в България за нуждите на непрекъснатата квалификация на библиотечно-информационните кадри от различните нива образователен център, който да бъде съобразен с водещите международни тенденции.

- Обучението да се извършва чрез съвременни технологии и методи.

- Да се създаде възможност за мобилност на персонала в библиотеките чрез придобиване на нови знания и умения.

- Да се издадат учебници и помагала, които да издигнат равнището на подготовка, да систематизират най-нови постановки и да станат основа за конкретни подобрения на информационния трансфер.

- Центърът да се утвърди и след време да премине към самофинансиране.

- Да се укрепи ролята и мястото на Съюза на библиотечно-информационните работници като център за непрекъсната квалификация по подобие на библиотечни асоциации в други страни.

СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА

Да бъде създаден Център за продължаващо обучение на библиотечно-информационни специалисти, който да отговаря на следните критерии:

1. Да дава сертификат за квалификация от лицензирана образователна институция – Софийския университет “Св. Кл. Охридски”.

2. Да предлага качествена специализирана подготовка чрез:

- участие на преподаватели с опит в образователния процес

- участие на водещи специалисти от страната и чужбина

- възползване от натрупания опит в организирането и провеждането на подобни курсове

3. Да разполага с необходимата материална база:

- добре обзаведени и оборудвани помещения за занятия *

комуникации, софтуер, информационни ресурси **

компютърна и репрографска техника

4. Да осигури висока ефективност при използване на техниката;

5. Да има добри възможности за набиране на курсисти;

6. Да има работеща административна структура, свързана с продължаващото образование.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕНТЪРА

Центърът се организира съвместно от Съюза на библиотечните и информационните работници (СБИР) и Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика при Философски факултет на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”.

Техниката и финансовите средства се предоставят на СБИР.

СБИР ще възлага организирането на обучението на библиотечно-информационните специалисти на Софийския университет (Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика) на базата на двустранен договор между двете институции.

Предлаганият модел за институционализиране на центъра между СБИР и Катедрата е продиктуван от следните съображения. Подобен подход на провеждане на образователна политика по отношение непрекъснатата квалификация действа успешно и в много други страни. Чрез него се преследва постигане на икономическа ефективност и дългосрочни цели.

- СБИР като професионална организация, обединяваща специалисти от цялата страна, познава проблемите на библиотеките и нуждите от квалификация, свързани със съвременните изисквания и стандарти в библиотечната практика. Изхождайки от практиката и нуждите на библиотеките, СБИР има реалната възможност да влияе върху непрекъснатата професионална квалификация. Дава се възможност постепенно СБИР, като неправителствена организация, да се утвърждава като център за непрекъсната квалификация, който осигурява гъвкава и актуална подготовка на специалистите в страната, както и да влияе върху образователната политика в областта на библиотечно-информационните дейности. Преодоляват се евентуални ведомствени интереси. На основата на установените контакти СБИР е в състояние да привлича като лектори водещи специалисти от международни организации.

- Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика към СУ разполага с подготвени университетски специалисти. Нейните учебни програми са съобразени със съвременните учебни програми в други страни. Има възможност да използва научния потенциал, изградените телекомуникационни възможности (достъп до Интернет, бази дани, WebSite, Интранет) и материалната база на Софийския университет. Въз основа на установените договори Катедрата може да кани изявени преподаватели по библиотечно-информационни науки от чуждестранни университети.

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ НА ЦЕНТЪРА

- Да бъде базов център в страната, предлагащ непрекъсната квалификация за библиотечно-информационни специалисти в областта на: новите информационни технологии и тяхното приложение; управлението на библиотеките, информационните ресурси и услугите.

- Да работи за създаване на предпоставки и кадри за провеждане на системата “обучение за обучаващи”.

- Да се формират условия за взаимодействие и привличане на водещи специалисти за непрекъснатото обучение на библиотекарите.

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ЦЕНТЪРА

Функционирането и задачите на образователното звено ще бъдат регулирани в “Статут за дейноста на Центъра за непрекъснато обучение в областта на библиотечно-информационните дейности.

 

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Програмите ще бъдат съобразени със съвременниите тенденции и стандарти в библиотечно-информационното дело. Те ще имат изпреварващ характер с цел формиране на нова организация и управление на библиотеките и ще провокират промяна на подхода и организацията за работа на библиотекарите в условията на информационното общество. Програмите ще бъдат отворени и гъвкави в зависимост от нуждите, нивото на квалификация на обучаващите се групи и курсисти. Те ще бъдат концентрирани в следните по-значими тематични блокове:

А. Информационни и комуникационни технологии

Б. Информационни системи

В. Интернет и библиотеките

Г. Организация и управление на информационните ресурси

Д. Стандарти в съвременната библиотека

Е. Организация и управление на библиотеката

Ж. Бизнес-информация, патентна информация

З. Културна политика

И. Социологически изследвания в библиотеките

Й. Европейска интеграция на културно-информационното пространство

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЦЕНТЪРА

Центърът трябва да предлага продължаваща квалификация за различни образователни нива и за различни видове библиотеки :

1. Образователни равнища:

- управленчески кадри

- специалисти с висше образование (библиотекари, информационни специалисти, читалищни дейци, издатели, специалисти извън областта на библиотечно-информационния сектор и др.)

- библиотекари среднисти (технически персонал)

2. По видове библиотеки:

- научни библиотеки (университетски, специални)

- общоодостъпни (читалищни, общински)

- училищни

- специални

 

МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


Ще се използват разнообразни методи и форми за обучение: лекции, практически занятия; дистанционно обучение; тестове; дискусии; брейнсторминг; пирамиди; тренинги; ситуационни модели и др.
Ще се стимулира активното поведение на участниците в учебния процес.


ВРЕМЕТРАЕНЕ НА КУРСОВЕТЕ

Предвид характера на обучението курсовете ще бъдат краткосрочни: тридневни, едноседмични и двуседмични .

След успешно завършване на квалификацията курсистите получават Удостоверение от Софийския университет. Това е лицензиран документ.


НАБИРАНЕ НА КУРСИСТИТЕ

За набирането на курсистите ще бъдат издавани рекламни материали в изданията на СБИР, професионалното списание “Библиотека”, WEB страницата на СБИР и на Катедрата, информационните материали на Националното сдружение на общините в Република България и др. Ще се използват структурите на СБИР – 17 регионални сружества в страната, библиотеките колективни членове – 70 и услугите на Читалищния съвет.

С предимство ще се обучават и ще ползват преференции за такси членовете на Съюза.

ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕТО

Гаранция за ефективността и популярността на центъра е нивото и качеството на специалистите, които се подготвят в него. Оценката ще се извършва чрез: тестове; практикуми; работа в реални условия; курсови работи; защита на проекти.


ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В работата на Центъра ще се привличат преподаватели от Софийския университет и други висши училища в страната, от Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, големите научни и други библиотеки, информационни центрове, чуждестранни лектори. Като преподаватели ще бъдат канени водещи специалисти и експерти от други образователни институции и фирми, които имат отношение към преподаваната материя, лица, които са специализирали в престижни образователни центрове и библиотеки в други страни.

Принципът за подбор на преподавателите ще почива на мобилност, избираемост, конкурентност и високо ниво на компетентност.

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ

Учебните курсове ще бъдат базирани на специално подготвени и издавани професионални текстове, предлагани по време на образователния процес. За отделни курсове ще бъдат осигурявани специални материали – видеокасети, магнитни носители, софтуер, тестове и др.

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Постепенно в образователния процес ще се използват т.н. "медии за знание”, обединяващи в себе си традиционните методики и включващи телекомуникации, компютърна техника и бази данни (текст и изображение). По този начин част от занятията ще се водят в интерактивен режим, което ще повиши ефективността на обучението и ще води до финансови икономии. Акцентът в следващите години ще се поставя към дистанционното обучение . За целта в WEB страницата на Катедрата по библиотечно-информационни науки ще се изгради модул за предоставяне на учебни материали, програми и пособия на курсистите. По този начин те ще имат възможност за самостоятелно изучаване на част от курсовете.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

За целите на обучението се предлага да бъдат издавани учебни пособия и материали, които да се предоставят на курсистите, а също и да се предлагат на библиотеките в страната. Ще бъде издаван и бюлетин “Непрекъснато обучение на библиотечно-информационни специалисти”. В него ще се публикува информация за дейността на центъра, програмите на учебните курсове, проблемни статии, рекламни материали за фирми и услуги в библиотечно-информационния сектор, за новости. Той ще се разпространява до библиотеките в страната.

УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЦЕНТЪРА

Управлението на центъра ще бъде фиксирано в Статута.

1. Координационен съвет. Управителното тяло ще включва представители на заинтересовани организации с отношение към библиотечното дело. Координационният съвет отговаря за:

- определяне образователната политика на Центъра и съгласуване на учебните програми;
- координиране дейността на центъра;
- осъществяване на контрол върху финансовите средства;
- подпомагане набирането на средства;
- подпомагане набирането на курсисти.

2. Изпълнителен съвет. Оперативен орган за решаване на текущите задачи.

3. СБИР осигурява:

- административно обслужване;
- осчетоводяване на финансовите средства и заплащане на лекторите;
- техническа подръжка и консумативи;
- набирането на курсисти;
- реклама на Центъра ;
- издателска дейност.

4. Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика отговаря за:

- разработване на учебните програми и планове и тяхното утвърждаване;
-
осигуряване на преподаватели и учебни програми;
-
осигуряване на учебни помещения и техническа база;
- предоставяне на комуникационни възможности, Интернет и бази данни;
-
предоставяне достъп за дистанционно обучение;
-
осъществяване на учебния процес;
-
контрола на учебния процес;
-
осигуряване на удостоверенията на завършилите;
-
учебните пособия и материал;.
- административното обслужване на курсистите.

ФИНАНСИРАНЕ

Отначало финансирането на Центъра ще бъде целево чрез дарението от Фондация ”Отворено общество”, след което Центърът ще премине към самофинансиране.

Предвижда се финансирането да се извършва по следния начин:

1. Начално финансиране

То включва:

- Стартирането на проекта и осигуряване на техниката;

- Заплащане на преподавателите - първата и втората година;

- Издаване на учебните пособия и бюлетин – първата и втората година;

- Заплащането на координатора и техническия сътрудник.

Курсистите ще заплащат част от стойността на курсовете:

- първата година - 20%;

- втората година - 30%. (Събраните средства ще се натрупват с цел след двегодишния период Центърът да премине към самофинансиране.);

- от третата година курсистите заплащат пълната такса на обучението.

Подобен подход е необходим с цел утвърждаване на центъра, неговото организационно укрепване, както и предвид сериозните финансови затруднения на библиотекте в условията на криза в страната.

Катедрата по библиотекознание поема подръжката на помещенията и разходите за комуникации.

СБИР осигурява средствата за рекламиране на Центъра.

2. Текущо финансиране

След периода на началното финансиране средствата за функционирането на Центъра ще бъдат набирани от следните източници:

А. Курсистите заплащат такса за обучението в зависимост от различните нива, сроковете на обучение и възнагражденията на преподавателите.

В. От издателска дейност и извършване на услуги с наличната техника.

Г. Такси от организиране на курсове и семинари за други институции и за държавни организации.

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА НА ЦЕНТЪРА

Центърът ще бъде разположен териториално в Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика при СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. Цариградско шосе, бл. 1. За целта Софийският университет осигурява залите за учебния процес, комуникациите (Интернет, БД), софтуер.

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Центърът трябва да разполага със съвременна техника. Обучаваните ще имат възможност да работят с най-новите образци и технологии, които позволяват:

- достъп до Интернет, бази данни (on-line режим);

- изграждане на локална мрежа между персоналните компютри в учебните зали (Интранет);

- осигуряване на дистанционно обучение;

- работа с библиотечни програмни пакети;

- работа с БД на CD-ROM и електронни каталози на световноизвестни информационни центрове и мултимедийни информационни продукти.

Техниката ще се използва освен за нуждите на Центъра и за:

- конференции, семинари;

- издателска дейност на СБИР и др.

ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪРА

1. Координатор

2. Технически асистент

 

Създаването и утвърждаването на Центъра ще бъде безспорен успех за българските библиотечно-информационни специалисти. Центърът е част от мрежата от образователни центрове за обучение на библиотекари на фондация “Отворено общество” в Централна и Източна Европа. Отделните образователни центрове ще обменят помежду си информация, учебни програми, преподаватели и курсисти. Всичко това ще спомогне за издигане нивото на библиотеките и развитие на професионалната квалификация на библиотекарите. Образователният център в нашата страна ще позволи на СБИР да се наложи като действен фактор за развитието на библиотечната професия.

За информация и заявки за обучение се обръщайте на адреса и телефоните на СБИР. Координатор на Образователния център е н.с. Красимира Папазова, секретар на СБИР.