Правна регулация за библиотеките и
библиотечно-информационните дейности в България
П р о е к т

С подкрепата на Британски съвет - София

Партньори:

 

Британски съвет – София
Съюз на библиотечните и информационните работници
Министерство на културата
Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”

Защо е необходим такъв проект?

 

Основна цел

Създаването на система от нормативни документи за библиотеките и библиотечно-информационните дейности, хармонизирани с европейските директиви и създаващи предпоставки за пълноценното реализиране на основната мисия на библиотеките като образователни, информационни и културни институции.

 

Основни дейности и етапи на проекта

І етап
(юни – декември 2006)

1.1. Проучване на британския опит в правното регулиране на библиотеките и библиотечно-информационните дейности. Идентифициране на директивите и препоръките на Европейския съюз относно нормативната база на библиотеките и библиотечно-информационните дейности.

1.2. Анализ на състоянието на действащата нормативна база, свързана с библиотеките и библиотечно-информационните дейности. Експертна оценка на водещ специалист по проблематиката от Великобритания.

1.3. Изработване на Програма за видовете нормативните документи, необходими за регламентиране на библиотеките и библиотечно-информационните дейности в България. Програмата ще отразява необходимостта от:
- закон за всички библиотеки или за отделен вид или група библиотеки
- предложения за промени в текстове на действащи закони
- предложения за поднормативни документи: наредби, стандарти, типови правила и др.

1.4. Широко обсъждане на програмата в библиотечната общност, Министерството на културата, Комисията по култура към Народното събрание, Асоциацията на българските книгоиздатели, Асоциацията на общините в България и др.

ІІ етап
(януари – декември 2007)

2.1. Изработване на проект за закон или закони, текстове на проекти за подзаконови нормативни документи, промени в текстовете на действащи закони, в изпълнение приетата Програма.

2.2. Обсъждане на тестовете на експертно ниво и сред професионалната общност. Изпращане на проектотекстовете в Комисията по култура към 40-то Народно събрание за предварителна дискусия.

2.3. Внасяне на проектите в Народното събрание.


Координатор на проекта:

Цветанка Панова – Британски съвет

Британски съвет
ул. „Кракра” №7
тел. 942 4220
e-mail: tzvetanka.panova@britishcouncil.bg


Първи етап на проекта

Сформирана бе работна група:
Александър Димчев – Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
dimchev_uni@abv.bg
Анета Дончева – Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”
aneta@nationallibrary.bg
Ваня Грашкина – СБИР
grashkina@nacid.bg ; lib@fastbg.net
Луизина Савкова - Министерство на културата
l.savkova@mc.government.bg
Стефка Добрева – Библиотека при Народното събрание
s.dobreva@ntt14.parliament.bg
Цанка Бенчева – Министерство на културата
canka_be@mc.government.bg

Работната група:
-
направи анализи на състоянието на действащанта нормативна база, свързана с библиотеките и библиотечно-информационните дейности;
-
проучи опита на библиотеки и библиотечни учреждения в Обединеното кралство и други европейски държави;
-
разработи проект за система от нормативни документи за библиотеките и библиотечно-информационните дейности.

Консултантска помощ бе оказана от Джон Долън, ръководител "Политика на библиотеките" при Съвета на Музеи, библиотеки и архиви на Англия
Г-н Долън посети България на 20-21 юли 2006 г., срещна се с българските партньори по проекта и предостави доклад на тема "Правна регулация на библиотеките в България".

На 15 декември 2006 г. в София се проведе форум-дискусия "Система от нормативни документи за библиотеките и библиотечно-информационните дейности".
За участие в дискусията бяха поканени експерти от всички заинтерисовани министерства и ведомства.

Материали от форума:

- Презентация за съвременното състояние на библиотеките в България - Ваня Грашкина | PDF
- Презентация за тенденции в развитието на библиотечното законодателство и
политики в Европа
- Александър Димчев | PDF
- Презентация „Национална стратегия за развитие на библиотеките в Обединеното кралство
и най-новите национални проекти”
- Джон Долън | PDF
- Заключителен протокол | PDF


От 5 до 7 февруари 2008 г. в Банкя се състоя обучителен семинар за директори на регионални библиотеки на тема: Съвременни аспекти на мениджмънта на публичната библиотека. Семинарът бе организиран от Британски съвет - София, в партньорство със СБИР в рамките на проекта "Правна регулация на библиотеките и библиотечно-информационните дейности в България". Основните теми на семинара бяха свързани с новата роля на публичните библиотеки в съвременните условия, лобирането, формирането на лидерски качества, стратегическото планиране, оценката на дейността и работата с персонала. Участваха 20 директори на библиотеки. Обучители бяха видните експерти от Великобритания с водещ опит в ръководството на публични библиотеки Том Форест и Кейт Девънпрот. Третият лектор Майкъл Стиил е експерт в сферата на електронните ресурси и е избран за най-добър млад бибилотекар на Великобритания за 2007 година.
Участниците в семинара получиха сертификати от Британски съвет - София.

На 2 февруари в Банкя, на редовната годишна среща на асоциация "Българска книга", бе представен законопроектът за обществените библиотеки. Представянето бе по инициатива на нашите партньори и колеги издатели. Те бяха запознати с основните идеи на законопроекта, неговите цели и задачи. Обсъдени бяха предлаганите механизми за финансиране, критериите за функциониране на библиотеките и др.


Текстът на проекта за Закон за обществените библиотеки, изработен по проекта, може да бъде изтеглен от тук.
Текст на законопроекта, публикуван на сайта на Министерство на културата
Информация и текст на законопроекта на сайта на Народното събрание на РБ
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 26 май 2009 г. В сила от 6 юли 2009 г. / Текст
Обн. ДВ. бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15 септ. 2009 г., изм. ДВ. бр. 38 от 21 май 2010 г. / Текст