Издателска дейност

Е-бюлетин - май 2020 ПДФ Печат
Петък, 15 май 2020 г., 08:00

alt
май 2020

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Четвърти брой за 2020 г. на електронния бюлетин на ББИА. 
Е-бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и сдружението. Е-бюлетинът се изпраща по имейл на колективните членове на ББИА, а на индивидуалните членове – при поискване от тяхна страна и предоставяне на имейл за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на е-бюлетина, моля пишете на имейл: 
Имейл адресът e защитен от спам ботове. .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ББИА

 • Във връзка със заповед РД-01-263 от 14 май 2020 г. на министъра на здравеопазването УС на ББИА въз основа на решение от 10 април 2020 г. отлага свикването на редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание на 19 май 2020 г. от 9.00 ч. Събранието ще се проведе при същия дневен ред на 16 юни 2020 г. от 9.00 ч. в зала 4 на Федерацията на научно-техническите съюзи, София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ №108. 

Дневен ред 

1. Доклад на мандатната комисия за легитимността на Общото събрание.
2. Приемане на отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и годишен финансов отчет на ББИА през 2019 г. 
3. Приемане на Програма за дейността и на бюджета на ББИА за 2020 г.
4. Избор на един нов член на Управителния съвет за попълване на състава до приключване на мандата му през 2021 г.
5. Избор на председател на УС на ББИА до приключване на мандата на настоящия УС през 2021 г.
 
При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се да присъстват всички индивидуални членове и членовете – юридически лица на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), издължили членския си внос за 2019 г. до 31 декември 2019 г.
 • Препоръките за повторно отваряне на библиотеките в условията на извънредна епидемична обстановка са подготвени от ББИА в съответствие с разпоредбите на Министерството на здравеопазването и наличните най-добри международни практики, следвани от библиотеките в Европа, Северна Америка, Азия и Австралия (обобщени и публикувани от ИФЛА и ЕБЛИДА) по отношение на политиките за достъп, сигурността на персонала, социалното дистанциране и хигиенизирането на колекциите при повторно отваряне на библиотеките. / Повече

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Продължава записването за провеждане на курсове от ЦПОБ през 2020 г. Заявки за организиране на курсове може да подадете на имейл: Имейл адресът e защитен от спам ботове.  или на тел. 0885 311 836. Информация за предстоящи курсове може да намерите в раздела Календарен график на курсовете през 2020 г. / Повече
 • Предлагаме нов курс на Наталия Георгиева – Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги. Курсът представя новия модел на общуване с потребителите на библиотечни услуги, обусловен от дигитализацията на комуникациите. Фокус на обучението е онлайн маркетингът като средство за позициониране и популяризиране на библиотеките в конкурентна онлайн среда.

ИЗДАНИЯ

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА БИБЛИОТЕКИТЕ

 • Понастоящем всички служители на Градската библиотека в Кьолн работят от дома си дистанционно, с изключение на някои спешни служби за поддържане на ИТ и други неизбежни дейности... Първата стъпка би била да се върне на работа в библиотеката персоналът и да се предостави възможност за работа от дома само за служители от рискови групи. Тази мярка служи и като подготовка за постепенно отваряне за потребителите. / Повече
 • Във всеки случай библиотеките от този момент нататък и с оглед на пълното им отваряне ще предприемат адекватни мерки за защита както на персонала, така и на потребителите. Рисковете надхвърлят тези, произтичащи от физическото присъствие на хора в помещенията, изпълнени от препоръките, издадени на правителствено ниво за всички обществени служби... И все пак рисковете произтичат и от необходимостта да се борави с различни материали (книги и други документи, формуляри, пощенски колети, устройства, работни повърхности и др.). / Повече
 • Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев”, наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора, се организира се от Библиотека "Родина" и къща музей "Гео Милев". В конкурса могат да участват всички автори, навършили 14 и не по-възрастни от 25 години към датата на отчитане на конкурса – 30.10.2020 г., които нямат издадена стихосбирка. Творби на участниците се приемат до 30 септември 2020 г. Повече

СЪОБЩЕНИЯ

 • МОН обяви кандидатстване по модула „Библиотеките като образователна среда“ от националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. По нея училищата могат да кандидатстват с проекти за финансиране за създаване на библиотечен фонд или обогатяване със съвременна литература на вече съществуващ и да организират различни инициативи, свързани с четенето, повишаване на грамотността и формиране на умения за учене през целия живот съвместно с други училища и/или обществени библиотеки. Документите и придружителното писмо се подават в деловодството на МОН до 18 юни 2020 г.  / Повече
 • Фондация „Глобални библиотеки – България” като партньор в изпълнението на проект „BIBLIO – повишаване на дигиталните умения и компетентности на библиотекарите в Европа
   
  ” вече няколко месеца активно работи по анализа на нуждите на работещите в библиотечния сектор в нашата страна... Подготвен бе и българският вариант на онлайн анкета, в която бяха поканени да участват повече от 100 библиотекари и други специалисти от различни библиотеки и библиотечни организации и институции в страната. При приключването на анкетата е отчетено участие на 79 работещи в библиотеките в България. / Повече

СЪОБЩЕНИЯ ОТ ИФЛА

 • Идеята за повторно отваряне на библиотеките все по-често е на дневен ред, тъй като страните се стремят да премахнат по-широките ограничения. Разбира се, решенията трябва да се основават на цялостна оценка на риска от страна на властите. Една стъпка, която се предприема, е да се ограничи броят на хората в библиотеката по едно и също време. Това улеснява поддържането на социалната дистанция. / Повече
 • Тъй като библиотеките и библиотечните асоциации затварят сградите и офисите си, мнозина в библиотечната област са изправени пред предизвикателството как да управляват ефективно отдалечената работа. Най-добрата ситуация е, ако е възможно да се планира предварително, като се гарантира, че целият персонал разполага с необходимите инструменти и обучение за ефективна и безопасна работа от дома и че може да се поддържа връзка лесно. / Повече
 • В много библиотеки се наблюдава значително нарастване на интереса към дигиталните ресурси, което в някои случаи вече води до пренасочване на приоритетите от физически към дигитални материали. Ясно е, че възможността за използване на ресурси онлайн зависи много от условията, при които се осъществява достъпът до тях. За щастие, много издатели и доставчици са предприели полезни инициативи. / Повече
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева