Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 13 посетители в сайта
Библиотечното дело в България, 1998 ПДФ Печат
Сборник от нормативни документи 1878 - 1998 година
Съставител: Анета Дончева ; Ред. колегия: Александър Димчев, Антоанета Тотоманова, Маргарита Ангелова, Явор Михайлов
ISBN 954-9837-01-7
В сборника са представени текстовете на нормативни документи, свързани с депозирането на печатни и други видове издания и с библиотеките и библиотечните институции от 1878 г. до октомври 1998 г.
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Американски информационен център - София.

Съдържание 

Обяснителни бележки

Д Я Л I. Нормативни документи за депозиране на печатни и други видове издания

Закон за печата, 1883 г. *

Закон за депозирание печатни издания в народните библиотеки, 1897 г.

Закон за депозиране на печатни и литографни произведения в народните библиотеки, 1920 г.

Наредба-закон за депозиране на печатни и литографни произведения в народните библиотеки и институти, 1945 г.

Постановление № 129 от 4 октомври 1975 г. за депозиране и използуване на научни ръкописи

Указ № 1367 за задължителното предаване на печатни и други произведения, 1976 г.

Правилник за прилагане на Указ № 1367 за задължителното предаване на печатни и други произведения, 1979 г.

Заповед № РД - 09 - 537/18.10.1994 г. на Министерството на културата

Д Я Л II. Нормативни документи за библиотеките и другите библиотечни институции

Правилник за привременното управление на Българското книжовно дружество, 1882 г.*

Устав на Българското книжовно дружество, 1884 г.*

Закон за градските общини, 1886 г. *

Правилник за народните библиотеки в София и Пловдив, 1898 г.

Устав на Българското книжовно дружество, 1900 г. *

Закон за народното просвещение, 1909 г. *

Устав на Българската академия на науките, 1911 г. *

Правилник за управление и уредба на Народната библиотека в София, 1915 г.

Закон за учредяване на достъпни народни библиотеки, 1920 г.

Закон за народните читалища, 1927 г.

Устав на Българската академия на науките и изкуствата, 1940 г. *

Закон за Български библиографски институт, 1941 г.

Закон за народните читалища, 1941 г.

Наредба-закон за народните читалища, 1945 г.

Наредба-закон за прехвърляне на народните библиотеки и музеи по щат, служби, личен състав и бюджета от Министерството на народното просвещение към ведомството на Министерството на информацията и на изкуствата, 1945 г.

Закон за разрешаване на министъра на информацията и на изкуствата да сключи заем, в размер на 100.000.000 лева, и за създаване строителен комитет за доизграждане на Народната библиотека в София, 1946 г.

Закон за Българската академия на науките, 1947 г. *

Устав на Българската академия на науките, 1947 г.*

Закон за Българската академия на науките, 1949 г.*

Постановление № 1 на Министерския съвет от 5 септември 1949 г. за назначаване на щатни библиотекари

Постановление № 2495 на Министерския съвет от 18 септември 1950 г. за създаване на Държавен библиотекарски институт

Указ за създаване при Софийския държавен университет специалност библиотекознание и библиография и специализация по музейно дело и охрана на паметниците на културата към специалността история, 1953 г.

Указ за промени във висшите учебни заведения, 1955 г. *

Постановление № 167 на Министерския съвет от 17 юли 1957 г. за библиотечното дело у нас

Устав на Българската академия на науките, 1957 г.*

Постановление № 163 на ЦК на БКП и на Министерския съвет от 27 септември 1962 г. за подобряване на държавното ръководство на науката и техническия прогрес, разширяване и укрепване на научноизследователската и проектноконструкторската работа*

Наредба за задачите и устройството на Народната библиотека
"Кирил и Методий", 1964 г.

Постановление № 42 на Министерския съвет от 6 октомври 1967 г. за подобряване организацията и дейността на Единната система за научна и производствена технико-икономическа информация, 1967 г.

Постановление № 2 на Министерския съвет от 20 януари 1970 г. за организиране на Единната библиотечна система в Народната република България. Основни правила за функционирането на Народната библиотека "Кирил и Методий" и централните научни библиотеки като обща библиотечна организационна единица

Постановление № 8 на ЦК на БКП и на Министерския съвет от 15 март 1973 г. за изграждане на Национална система за научна и техническа информация

Устав на Българската академия на науките, 1973 г. *

Правилник за организацията на научноизследователската дейност в Народната библиотека "Кирил и Методий", 1974 г.

Устав на Съюза на библиотечните и информационните работници, 1990 г.

Устав на Българската академия на науките, 1992 г. *

Постановление № 128 на Министерския съвет от 11 юли 1994 г. за определяне статута и финансирането на държавни културни институти с национално значение

Закон за народните читалища, 1996 г.

Постановление № 19 на Министерския съвет от 31 януари 1996 г. за приемане на Наредба за статута и дейността на библиотеките и за взаимоотношенията в Националната библиотечна мрежа

Решение за даване статут на самостоятелни колежи, 1997 г.

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "библиотечно-информационни дейности" за образователно-квалификационната степен "бакалавър", 1997 г.

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "библиотечно-информационни дейности" за образователно-квалификационната степен "специалист по ...", 1998 г.

Показалец на нормативните документи по видове


* Документите са представени само в частта им, отнасяща се до библиотеките

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева