Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще, 2013 Печат

Сборник доклади от XXIІІ национална конференция на ББИА, 6 – 7 юни 2013 г., София
ISBN 978-954-9837-27-8
Пълен текст (.pdf)