Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна, 2016 Печат

Сборник с доклади от XXVI Национална конференция на ББИА, 9 – 10 юни 2016 г., София
ISBN 978-954-9837-30-8

Пълен текст (.pdf)