Библиотечните фондове - състояние, опазване и развитие, 1996 Печат
Сборник доклади от VІ Национална конференция на СБИР - 5 - 6 юни 1996 г., София
Съставители: Мария Капитанова, Александър Димчев, Красимир Петков
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Фондация "Отворено общество" - София.