Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство, 2018 Печат

Сборник с доклади от XXVІІI Национална конференция на ББИА, 7 – 8 юни 2018 г., Пловдив
ISBN 978-954-9837-32-2

Пълен текст (.pdf)