Библиотеките през новото хилядолетие - свободен и равен достъп до информация, 1999 Печат
Сборник доклади от ІХ Национална научна конференция на СБИР с международно участие - 1 - 3 юни 1999 г., София
Съставители : Александър Димчев, Маргарита Ангелова
ISBN 954-9837-04-1
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Американски информационен център - София.