Професионалната етика - професионални перспективи, 2002 Печат
Сборник доклади от ХІІ Национална научна конференция на СБИР - 5 - 6 юни 2002 г., София
ISBN 954-9837-07-6