Библиотечното сътрудничество - настояще и бъдеще; Идеи и перспективи за изследвания в областта на писмените комуникации, 2003 Печат
Сборник доклади от ХІІІ Национална научна конференция на СБИР - 5 - 6 юни 2003 г., София
Ред. колегия: Ваня Грашкина, Валентина Славчева, Красимира Папазова, З. Ковачева, Т. Дочева
ISBN 954-9837-10-6
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Swets Blackwell.