Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 5 посетители в сайта
Библиотечни фондове и каталози, 2014 ПДФ Печат

Библиотечни фондове и каталози Миланова, Милена
Библиотечни фондове и каталози : учебник / Милена Миланова ; обща
ред. Ваня Грашкина-Минчева ; ред. Мария Капитанова. – София : Бълг.
библиотечно-информационна асоц., 2013.
ISBN 978-954-9837-25-4

Учебникът се състои от две основни части: Библиотечни фондове. Комплектуване, организация и опазване и Библиотечни каталози. Стандарти за библиографско описание. Първата част разглежда теоретичните изисквания към организацията и управлението на библиотечния фонд, както и практическите дейности, свързани с библиотечната обработка и опазването на библиотечните колекции. Втората част е посветена на стандартите за библиографско описание на документите и изграждането на традиционни и електронни библиотечни каталози. В изложението е дадено предпочитание на националните стандарти и нормативни документи.

Авторът на учебника гл. ас. д-р Милена Миланова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика) е специалист с разнообразен практически и преподавателски опит, член е на Секцията по каталогизация към ИФЛА.

Учебникът може да се полза широко и като ръководство в помощ на библиотечните специалисти, работещи в областта на комплектуването, каталогизацията, организацията и опазването на библиотечните фондове.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева