Издателска дейност

За авторите
ПДФ Печат
График за издаването на списание „ББИА онлайн“ за 2019 г.
2019 (Год. VІII) Отговорен редактор Имейл Срок за приемане на статии Дата на издаване
брой 1 Антоанета Димитрова Имейл адресът e защитен от спам ботове. 13 ян. 2019 28 февр. 2019
брой 2 Антоанета Димитрова Имейл адресът e защитен от спам ботове. 10 март 2019 30 апр. 2019
брой 3 Антоанета Димитрова Имейл адресът e защитен от спам ботове. 12 май 2019 30 юни 2019
брой 4 Антоанета Димитрова Имейл адресът e защитен от спам ботове. 14 юли 2019 31 авг. 2019
брой 5 Антоанета Димитрова Имейл адресът e защитен от спам ботове. 15 септ. 2019 31 окт. 2019
брой 6 Антоанета Димитрова Имейл адресът e защитен от спам ботове. 10 ноем. 2019 31 дек. 2019
 
ПДФ Печат
Из Правилник за организацията и управлението на списание "ББИА онлайн"

Кой може да публикува в списание „ББИА онлайн“?

 • В списанието могат да публикуват библиотечните специалисти от всички видове библиотеки; преподаватели в областта на БИН; студенти и докторанти; ИКТ специалисти, свързани с прилагането на съвременните информационни и комуникационни технологии в библиотеките.
 • Ползватели на библиотеките.
 • Журналисти, музейни и архивни специалисти, социолози, психолози, представители на местната власт, на сродни съсловни организации, бизнеса, партньори и съмишленици, които подкрепят и лобират за библиотеките, всички, които имат отношение към библиотечния сектор.
 • Други.

Какви са критериите за оценка на публикациите?

 • Актуалност и практическа необходимост, релевантност на потребностите на професионалната общност.
 • Авторска компетентност, широта и мобилност на тематиката.
 • Стимул за прилагане на нови модели и практики.
 • В списанието се публикуват оригинални текстове, които не са представяни на други форуми и не са публикувани в други издания или интернет сайтове, блогове и др.п. при спазване на Закона за авторското право и сродните му права.
 • Разпространяването и публикуването на целите текстове или на части от тях е възможно само след изричното писмено разрешение на редколегията, при цитиране на източника и/или посочване на линк към оригиналната статия.

Какви са изискванията за представяне на статии за „ББИА онлайн“?

 • Авторският оригинал на статията се изпраща в електронна форма (по имейл) на отговорния редактор на съответния брой (посочен на сайта на ББИА) или на имейла на ББИА: Имейл адресът e защитен от спам ботове.
 • Публикациите на студенти и докторанти се съпровождат с препоръка от преподавател или от научния ръководител.
 • Обем на публикациите:

- от 3 до 5 стандартни страници, 1800 знака;
- до 10 стандартни страници за теоретични, обзорни и изследователски  статии;
- за публикуването на статии, надхвърлящи посочените обеми, решение взема Редакционната колегия.

 • Текстът е във формат Word , с шрифт Times New Roman Cyr., 12, с интервал между редовете 1.5.
 • Структура на текста. Оформление:
- заглавие на статията, без съкращения;
- по-големите статии да се структурират с подзаглавия;
- сведения за автора (авторите) – име, фамилия (написани без инверсия и титли), имейл, месторабота (в посочената  последователност);
- ключовитe думи се вписват в края на статията, подредени по азбучен ред.
 • Справочен апарат:
- таблиците, графиките и другите приложения се номерират. В полето под таблицата се поставя заглавие, номер или обяснителна бележка за връзка с текста. Ако са приложени в края на статията, те се номерират по реда на цитирането им в текста. Тогава за тях се прави отделен списък;
- илюстративните материали – снимки, илюстрации и др., се изпращат в отделни файлове във формати TIFF/JPG;
- списъкът на източниците (библиографията) се оформя, съобразно БДС ISO 690:2011 Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни ресурси и се дава под линия или в края на статията;
- съкращения – допуска се използването само на стандартни общоприети съкращения. Не се допускат съкращения в заглавието.

Каква е технологията на приемане на материалите за публикуване?

 • Ръкописите, които по съдържание и оформление съответстват на изискванията, се приемат за разглеждане и обсъждане за публикуване. Резултатите от обсъжданията се вписват в Дневник на списанието.
 • Редакционният съвет определя рецензенти – членовете на Редакционната колегия или друг външен специалист, както и срока за представяне на рецензията.
 • В списанието се публикуват материали, получили положителна оценка на член от Редакционната колегия, Редакционния съвет или на специалист от съответната област.
 • Получените бележки и предложения за корекции и доработка се съгласуват с автора.
 • Отговорност за съдържанието на публикациите носят авторите им. При установяване на недостоверна информация, материалът отпада.
 


IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева