Издателска дейност

За авторите
ПДФ Печат
Из Статута на списание "ББИА онлайн"

Кой може да публикува в списание „ББИА онлайн“?

 • Библиотечни специалисти от всички видове библиотеки; изследователи и преподаватели в областта на библиотечно-информационните науки, книгознанието, архивознанието, музейното дело; студенти и докторанти; информационни специалисти, свързани с прилагането на съвременните информационни и комуникационни технологии в библиотеките.
 • Ползватели на библиотеките.
 • Журналисти, писатели, музейни, архивни и информационни специалисти, социолози, психолози, представители на местната власт, на сродни съсловни организации, бизнеса, партньори и съмишленици, които подкрепят и лобират за библиотеките, всички, които имат отношение към библиотечната професия и библиотечния сектор.

Какви са критериите за оценка на публикациите?

 • Актуалност и практическа необходимост, релевантност на потребностите на професионалната общност.
 • Авторска компетентност, широта и актуалност на тематиката.
 • Представяне на нови модели и иновативни практики.
 • В списанието се публикуват оригинални текстове, които не са представяни на форуми и не са публикувани в други издания или интернет сайтове, блогове и други подобни при спазване на Закона за авторското право и сродните му права.
 • Разпространяването и публикуването на целите текстове или на части от тях е възможно само след изричното писмено разрешение на редколегията, при цитиране на източника и/или посочване на линк към оригиналната статия.

Какви са изискванията за представяне на статии за „ББИА онлайн“?

 • Авторският оригинал на статията се изпраща в електронна форма на координатора по издателската дейност, посочен на сайта на ББИА, или на имейла на ББИА: Имейл адресът e защитен от спам ботове.
 • Публикациите на студенти и докторанти се съпровождат с препоръка от преподавател или от научния ръководител.
 • Обемът на статиите е:

           - до 15 стандартни страници, с 1800 знака на страница за теоретични, обзорни и изследователски  статии. За публикуването на статии,
           надхвърлящи посочения обем, решение взема Редакционната колегия.
           - до 7 страници с 1800 знака на страница – за съобщения, представяния на проекти, инициативи и др.

 • Текстът се изисква във формат Word , с шрифт Times New Roman Cyr., 12, с интервал между редовете 1,5.
 • Структура и оформление на ръкописа:
           - заглавие на статията, без съкращения;
           - сведения за автора (авторите) – име, фамилия (написани без инверсия и титли), имейл, месторабота (в посочената
           последователност);
           - за научните статии – резюме на български и английски език до 300 знака;
           - ключовитe думи (до 5) на български и английски език, които се вписват в края на статията, подредени по азбучен ред;
           - вътрешна структура на ръкописа: увод, основна част с подзаглавия, заключение;
           - цитирани източници и/или използвана литература.
 • Справочен апарат:
           - Таблиците, графиките и другите приложения се номерират. В полето под таблицата се поставя заглавие, номер или обяснителна
          бележка за връзка с текста. Ако са приложени в края на статията, те се номерират по реда на цитирането им в текста. Тогава за тях се
          прави отделен списък.
          - Илюстративните материали – снимки, илюстрации и др. се предоставят в отделни файлове във формати TIFF/JPG със съответно
          текстово пояснение какво изобразяват.
         - Цитиранията се оформя в съответствие с БДС ISO 690:2011 Информация и документация. Ръководство за библиографски
         позовавания и цитиране на информационни ресурси и се посочват под линия.
         - Списъкът на използваните източници се оформя съгласно действащите стандарти за библиографско описание на книги, статии и др.
         - Допуска се използването само на стандартни общоприети съкращения. Не се допускат съкращения в заглавието.

Каква е технологията на приемане и рецензиране на материалите за публикуване?

 • Ръкописите, които съответстват на изискванията, се приемат за разглеждане и обсъждане.
 • Всеки ръкопис на научна статия се подлага на двойно анонимно рецензиране като се предоставя на двама рецензенти (член на редколегията и външен независим рецензент – чиято изследователска дейност е най-близо до темата на ръкописа. Анонимното копие на ръкописа се оценява по критериите в картата за оценка на статия, приложение 1 към настоящия статут. Рецензентите попълват декларация, приложение 2 към настоящия статут. В рамките на 10 дни рецензентите предоставят своята оценка.
 • В списанието се публикуват материали, получили положителна оценка от съответните рецензенти. Окончателното решение за публикуване на ръкописа се взема от членовете на редакционната колегия на списанието след поне една положителна рецензия, без да има външно влияние.
 • В политиката за рецензиране списанието споделя и се придържа към етичните норми в следните официални документи:
  - COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers;
  - CSE White Paper on Publication Ethics;
  - Европейски етичен кодекс за почтеност на научните изследвания (2018);
  - Етичен кодекс на ББИА (2019).
 • Рецензиите (без имената на рецензентите) се изпращат на авторите заедно с информацията за приемането или отхвърлянето на статията (заедно с аргументите за това) и с изискванията към статията, формирани в рецензиите и мненията на членовете на редакционната колегия. В случаите, когато статията се приема с минимални поправки или след съществена преработка, на авторите се дава срок от 5 дни, за да извършат поправките.
 • Ако авторът изпрати писмено несъгласие с решението на редколегията и със забележките и препоръките, дадени от рецензентите или от редколегията, редколегията има правото да предостави статията на трети рецензент и взема окончателно решение в зависимост от неговата оценка, за което уведомява писмено автора.
 • Отговорност за съдържанието на публикациите носят авторите им. При установяване на недостоверна информация или плагиатство, публикациите се връщат на авторите.
 • Ако статията е приета за публикуване без никакви забележки, извършва се предпечатната ѝ подготовка и тя се включва в първия следващ брой на списанието. Ако статията е приета за публикуване с минимални или съществени поправки и авторът ѝ върне коригирания текст в срок, тя се включва в първия следващ брой на списанието, в зависимост от броя на готовите за печат материали, които изисква обемът на всеки брой. Ако авторът не върне статията в този срок, публикуването ѝ се отлага за някой от следващите броеве на списанието в зависимост от времето, когато е получен коригираният от автора текст.
 • За дата на представяне на ръкописа се приема датата на получаването му по имейл.
 • От електронния формат се прави разпечатка на хартиен носител А4, който се съхранява в архив на списанието. Разпечатката на оригинала следва да бъде изцяло идентична с електронния вариант и с точно съответствие на страниците.
 • Редакционната колегия има право да отлага публикуването на статии, когато обемът на списанието надвишава определения максимален обем – 48 страници. От отложените за публикуване материали се създава банка от статии за допълване и обогатяване на рубрики в следващи броеве.
 • След публикуването авторските оригинали, редакционните бележки и препоръки се съхраняват в архива на списанието.
 • Ръкописите, които по съдържание и оформление съответстват на изискванията, се приемат за разглеждане и обсъждане за публикуване. Резултатите от обсъжданията се вписват в Дневник на списанието.
 • Редакционният съвет определя рецензенти – членовете на Редакционната колегия или друг външен специалист, както и срока за представяне на рецензията.
 • В списанието се публикуват материали, получили положителна оценка на член от Редакционната колегия, Редакционния съвет или на специалист от съответната област.
 • Получените бележки и предложения за корекции и доработка се съгласуват с автора.
 • Отговорност за съдържанието на публикациите носят авторите им. При установяване на недостоверна информация, материалът отпада.
 


IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева