Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 8 посетители в сайта
Модернизираната библиотека на Медицински университет – Пловдив – център за европейско образование и култура ПДФ Печат

Автор: Мая Урумова
Рубрика: Проекти
Публикувана: бр. 2, април 2013

На заключителна пресконференция, проведена на 20 март 2013 г., ректорът на Медицинския университет – Пловдив (МУ – Пловдив) проф. д-р Стефан Костянев оповести успешната реализация на проект "Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център" на стойност 2 701 358,57 лв. Проектът е финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации" по ОП "Регионално развитие". Финансовата рамка включва съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 2 265 901,92 лв., национално съфинансиране от 249 249,22 лв. и 186 207,43 лв. собствен принос на МУ – Пловдив.
Десетте основни дейности по проекта са извършени в периода юни 2010 – март 2013 г. и са насочени към постигане на следните три цели:
• Bъвеждане на мерки за енергийна ефективност в Учебен корпус на Медицински колеж.
• Осигуряване на равен достъп на групи в неравностойно положение до образователните услуги.
• Модернизация на Библиотечно-информационния център (БИЦ).
В инфраструктурната и технологична модернизация на БИЦ са инвестирани 1 466 966,10 лв. Обект на интервенция по проекта са 4 библиотеки – Централната и филиалите ѝ в база 1, Медицинския колеж и Студентското общежитие. Целевата група обхваща над 6 500 български и чуждестранни студенти, специализанти, докторанти, преподаватели, административен персонал и потребители на БИЦ...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева