Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 9 посетители в сайта
За новата „Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд“ ПДФ Печат

Автор: Ваня Грашкина, Анна Попова
Рубрика: Професия
Публикувана: бр. 1, февруари 2015

На 28 ноември 2014 г. в бр. 98 на Държавен вестник бе обнародвана Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд на министъра на културата. Наредбата се издава на основание Чл. 55, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки (2009): „Съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд се извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата“. Пет години след приемането на Закона обществените библиотеки най-сетне разполагат с дългоочакваната актуална наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд. Целта на настоящата публикация е да акцентира върху новите моменти в Наредбата, като по този начин се надяваме да подпомогнем библиотечните специалисти в процеса на прилагането ѝ.
Какво наложи необходимостта от нова наредба? В Закона за обществените библиотеки има самостоятелен раздел, посветен на библиотечния фонд. В чл. 54 – 56 се определя за пръв път същността на понятието библиотечен фонд и неговото предназначение, собствеността върху него, редът за разпореждане с културни ценности, които са част от библиотечния фонд, както и отговорностите за неговото опазване. Тези основни текстове несъмнено се нуждаят от конкретизация за успешното им прилагане в практиката.
Наредбата за запазване на библиотечните фондове от 1995 г., прилагана почти 20 години, бе съобразена с действащия тогава Закон за счетоводството, който претърпя съществени промени. Много библиотекари са се сблъскали с факта, че според финансистите и одиторите тази наредба „не съществува в правния мир“. Тя не беше обнародвана в Държавен вестник, а нейните разпоредби относно инвентаризацията се обезсилиха след приемането на Закона за счетоводството, влязъл в сила от 01 януари 2002 г. Законът за счетоводството създаде неопредолими пречки за библиотеките, изисквайки ежегодна пълна инвентаризация на фонда. На практика това означаваше затвяряне на големите библиотеки за дълъг период от време и преустановяване на библиотечното обслужване на гражданите или крайно редуциране на обслужването в по-малките библиотеки. През последните години най-често задаваният въпрос към консултантския център на ББИА бе относно възможностите за извършване на пълна инвентаризация през по-дълъг период от време, или заменянето ѝ с частична. Многократно бяха правени предложения от ББИА към министъра на финансите на основание на Чл. 22, ал. 2 на Закона за счетоводство за библиотеките да бъдат определени други срокове за инвентаризация, различни от годишния отчетен период. Това бе постигнато, но само еднократно през 2007 г. с писмо ДДС 14/21.12.2007 г. на министъра на финансите до бюджетните организации...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева