Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 9 посетители в сайта
Базата данни „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности“ – източник на информация за процедурите по Закона за развитие на академичния състав в Република България ПДФ Печат

Автор: Валентина Славчева, Ваня Грашкина
Рубрика: Професия
Публикувана: бр. 2, април 2015

Днес НАЦИД събира информация за защитените дисертационни трудове и лицата, назначени на академични длъжности във висшите училища и научните организации, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Базата данни „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности“ се актуализира от експертите в центъра ежедневно в зависимост от подаваната от висшите училища и научните организации информация. За целта за всяка процедура се попълват информационни карти на български и английски език, като образците им са достъпни на уеб страницата на центъра. Висшите училища и научните организации са задължени да изпращат в НАЦИД по един екземпляр от дисертационните трудове и авторефератите към тях на хартиен и електронен носител, информация за издадените дипломи за придобита образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, както и за избраните на академични длъжности лица в срок до 14 дни след датата на издаването на дипломата, съответно датата на избора.
Дисертационните трудове и авторефератите към тях преминават през библиотечна обработка и са част от библиотечния фонд на Централната научно-техническа библиотека. Те могат да се ползват на място в библиотеката. Базата данни „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности“ съдържа следната информация:

  • за защитените докторски дисертации за образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“: трите имена на докторанта, научната степен, номер и дата на дипломата, тема на дисертационния труд, професионалното направление, към което се отнася темата, мястото на защита. От основните данни има линк към по-подробна информация – авторска анотация, данни за научния ръководител и рецензентите, година на защита, място на съхранение;
  • за лицата, назначени на академичните длъжности главен асистент, доцент и професор: трите имена на лицето, заетата академична длъжност, професионалното направление, заповед за избор, висше училище или научна организация, в която е проведена процедурата по избора...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева