Стандартът за библиотечно-информационно обслужване – важен инструмент за развитието на обществените библиотеки Печат

Автор: ББИА
Рубрика: Професия

Публикувана: бр. 4, август 2015

Стандартът за библиотечно-информационно обслужване е визиран в чл. 8, ал. 2 на Закона за обществените библиотеки. В ал. 1 на чл. 8 се посочват условията, на които трябва да отговаря обществената библиотека, а именно:
1. да притежава библиотечен фонд с обем над 3000 регистрационни единици;
2. да осигурява библиотечно-информационно обслужване на гражданите на територията, определена с акта на учредяването ѝ;
3. да разполага с подходящи помещения, оборудване и обзвеждане;
4. да има осигурени източници на финансиране, и
5. да има квалифициран персонал.
Всички тези условия детайлно се определят в Стандарта за библиотечно-информационно обслужване. Наред с условията, Стандартът включва и индикатори за измерване на ефективността на читалищните, общинските и регионалните библиотеки. Втората част на Стандарта съдържа показатели и индикатори за Националната библиотека, които също изцяло са съобразени с международните изисквания.
Утвърждаването на Стандарта е преди всичко акт на провеждане на реална политика по отношение на обществените библиотеки. Налице е воля да се поемат финансови и управленски ангажименти, чрез които постепенното да се преодолее кризата, в която се намират обществените библиотеки през последните 25 години, както и да се стимулира развитието им така, че те да са в състояние да изпълняват функциите, вменени им от Закона за обществените библиотеки...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн