Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 1 посетител в сайта
Насоки за подбор на дигитално наследство за дългосрочно опазване и съхранение ПДФ Печат

Автор: ЮНЕСКО/PERSIST
Рубрика: 
Професия
Публикувана: бр. 5, октомври 2016

Целта на тези Насоки е да осигурят най-пълна (всеобхватна) отправна точка за библиотеки, архиви, музеи и други културни институции при планирането на техните собствени политики за селекцията на дългосрочно и устойчиво във времето опазване и съхранение на дигиталното наследство. Съществуващите институционални политики могат да бъдат оценени спрямо насоките и при необходимост да бъдат преразгледани. Насоките са предназначени за широка аудитория. Тъй като дигиталното наследство може да бъде много различно, съотнесено към различните общества, региони и страни, неговото опазване изисква ангажираност и сътрудничество както от страна на публичния, така и отстрана на частния сектор, редом със създателите на съдържание. Докато публичните институции имат главно правни отговорности за поддържането на колекциите с наследство, то частният сектор също трябва да се изправи срещу предизвикателството за опазването на дигиталната информация и предоставянето на достъп до нея.
Съществуват регулаторни изисквания и отговорности към потребителите, но също така и корпоративна социална отговорност за подкрепа на устойчивото нарастване и развитие на техните общности, региони и света чрез поддържане на ценно дигитално наследство и достъпа му за бъдещите поколения. В Насоките се отчита, че библиотеките, архивите, музеите и други подобни организации се различават по своя статут, оперативност и методи, използвани при събирането и управлението на техните колекции. Въпреки това с развитието на информационните технологии, с нарастването на потребителските нужди и с очакванията за бързи интегриран достъп между библиотечни, архивни и музейни колекции, всички културни институции и доставчици на информация са изправени пред сходни проблеми, свързани със селектирането и опазването на дигиталните материали. Поради това Насоките са адресирани и към институции, професионалисти и администратори на всяко ниво и във всеки регион от света, за да преразгледат съществуващите материали за подбор, да подчертаят важните проблеми и да предложат напътствия в планирането на институционалните политики. Целевата група по съдържание също отчита факта, че съществува етичен аспект на проблема при подбора на наследството за опазване, но на този етап това няма да бъде изследвано в детайли...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева