Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 6 посетители в сайта
Информационната култура в контекста на професионалните компетентности на съвременния библиотекар ПДФ Печат

Автор: Ели Попова
Рубрика: Професия
Публикувана: бр. 1, февруари 2017

В опит да бъдат обобщени допирните точки на информационната култура (ИК) и библиотеката днес, могат да се изведат три основни направления:
1. ИК – условие за ползването на библиотечните ресурси.
2. ИК – част от съвременните програми и услуги на библиотеката: обучение на ползвателите – поетапно, системно и планирано повишаване на информационната грамотност; формиране на ИК като част от необходимите елементи в личностното израстване на младите хора, на съвременните личности, които искат определено качество на живот и пълноценно ежедневие.
3. Утвърждаване на библиотечната институция като специализирано пространство и ресурсен център за развитие, практикуване и повишаване на ИК.
Важно условие за разгръщането и реализацията на посочените направления е развитието на информационната култура като част от професионалните отговорности на библиотекаря в няколко аспекта:
1. Част от професионалните компетентности на библиотекаря на ХХІ век, т.е. подобаващо място на информационната култура в учебните програми по специалността. Включване на подходящи дисциплини, както и елементи и в други специалности в системата на формалното образование.
2. Умение за самообразование, за повишаване и постоянно актуализиране на собствената информационна култура, като част от личностното развитие, но и от професионалните компетентности. Насърчаване и целенасочено изграждане на подобни умения.
3. Създаване на условия, възможности, стимули и механизми за повишаване на информационната култура в системата за продължаваща професионална квалификация и чрез обмен на информация и споделяне на добра практика в професионалната общност, в сферата на библиотечния сектор.
4. Включване на критерий за степен на информационната култура в кариерното развитие на библиотечния персонал...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева