Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 3 посетители в сайта
Сериозен изследователски труд по проблемите на кариерното развитие на библиотечния персонал в България ПДФ Печат

Автор: Мария Младенова
Рубрика: Отзиви

Публикувана: бр. 3, юни 2017

Книгата на Е. Попова има класическа структура. Състои се от увод, три глави, заключение и приложения. Тридесетгодишната пряка ангажираност на авторката в библиотечния сектор ѝ дава увереност да си постави висока цел, която самата тя формулира така: Да събуди интерес към темата, да постави началото на сериозна и добронамерена дискусия, съпътствана от адекватни действия за промяна на статуквото. Промяната е оживление и надежда. Промяната е очакване и активност. Това е смисълът и съвременната константа – промяната (с. 16). И бързам веднага да споделя, че авторката е успяла по изключително убедителен начин да реализира тази водеща цел на изследването си.
В увода (с. 17 – 33) е споделено, че монографията е част от успешно защитен дисертационен труд, посветен на проблемите на кариерното развитие на библиотечния персонал в условията на всеобщи трансформации, засягащи информационното общество, в което живеем.
За осъществяването на труда са използвани резултатите от анкетни карти, включващи богат набор от добре премислени въпроси, подложени на задълбочен анализ. Анкетирани са три категории респонденти: студенти, подготвящи се за реализация в сферата на библиотечно-информационния сектор, библиотекари от различни видове библиотеки и експерти, постигнали високи професионални нива в кариерното си развитие...
В уводната част на изданието е направена много сполучлива обща характеристика на библиотечния персонал в българския библиотечен сектор (с. 26 – 33). Позовавайки се на няколко солидни изследвания (на А. Димчев, В. Грашкина, О. Харизанова), посветени на състоянието на библиотечния персонал у нас, Е. Попова прави тревожни изводи, които са резултат от редица негативни фактори, сред които водещо място има продължителното неглижиране на библиотеките и липсата на подходяща държавна политика за тях. Авторката убедено твърди, че „лошото общо състояние на библиотечната мрежа е резултат от пълното безхаберие и липсата на адекватна държавна политика за дълъг период от време (с. 33), през който те не получават необходимите финансови ресурси и подкрепа за развитието си, в резултат на което изостават драстично по всички показатели и не са в състояние да реализират съвременните си задачи и да удовлетворят актуалните потребности от библиотечно-информационни услуги...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева