Състояние на обществените библиотеки през погледа на общинските администрации Печат

Автор: ФГББ
Рубрика: Актуално

Публикувана: бр. 6, декември 2017

Въведение
Националното проучване сред общинските администрации в страната цели да установи действащите местни политики по отношение на обществените библиотеки, спецификите на финансирането им, както и вижданията на местните власти за мястото, което те заемат в обществения живот.
Изследването е осъществено от социологическата агенция ЕСТАТ по метода на онлайн анкетата в периода 25 юли – 11 август 2017 г. Изпратени са анкети до всички 265 общини в страната. Броят на отговорилите общини е 150 (57%). На територията на тези общини има общо 1812 обществени библиотеки (регионални, общински и читалищни) – 61% от общо 2970 библиотеки в страната. Представени са данни за 1450 от тях (49% от всички).
За да се установи дали и в каква степен получените данни могат да бъдат интерпретирани на национално ниво, е направено сравнение между всички общини в страната и участвалите в проучването общини. Използвани са два показателя – категория на общината според броя на населението и стойностния показател на общините за делегираните от държавата дейности в направление „Култура“.
Данните, представени на Фиг. 1 и Фиг. 2, показват ясно, че структурата на извадката възпроизвежда в голяма степен структурата на съвкупността от всички общини в страната. Следователно резултатите от изследването могат да се възприемат като представителни за общините в България и да бъдат използвани при разработката на Стратегията за развитие на обществените библиотеки...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн