Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Работно посещение в Латвия за обмяна на опит, добри практики и иновативни подходи за развитие на цифрови умения в малки и средни предприятия ПДФ Печат

Автор: Спаска Тарандова
Рубрика: Проекти

Публикувана: бр. 1, февруари 2018

Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, изпълняван от Фондация „Глобални библиотеки – България“ (ФГББ) има за цел обществените библиотеки в страната да започнат да предлагат обучения за придобиване на съвременни цифрови знания и умения от заетите в малки и средни предприятия (МСП). Партньори на ФГББ са Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии (LIKTA). Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество и с регионалните библиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.
Проектът е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта BG05M9OP001-4.001-0135-C01 „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, възлиза на 168 393 лв., от които европейското финансиране е 159 973 лв., а национално съфинансиране от държавния бюджет е в размер на 8 419 лв. Периодът на неговото изпълнение е една година, като се очаква да приключи в края на октомври 2018 г.
Сред основните подцели на проекта е разработването на иновативна образователна програма за дигитални умения на МСП, обучение на обучители от регионалните библиотеки и други заинтересовани страни и пилотно обучение на 30 представители на МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора, като с това ще се повишат перспективите им за устойчива заетост.
Съгласно прогнози на Европейската комисия към 2020 г. 90% от работните места ще изискват цифрови умения. Индексът на готовност на България за цифровата икономика я поставя в последната 4-та група на „колебливите“ държави в ЕС. Същевременно, в развитите информационни общества и икономики, библиотеките днес са третото място след дома и работата/училище. Те предоставят модерни пространства за равен достъп до информация и комуникация, учене през целия живот, съвместна работа и срещи, създаване на нови продукти, творчество и вдъхновение, изяви и събития.
Чрез този проект Фондация „Глобални библиотеки – България“ си поставя за цел да развие иновативен образователен модел и да утвърди регионалните библиотеки в Пловдив, Смолян и Стара Загора като центрове за придобиване на съвременни цифрови умения от собствениците и заетите в МСП. За тази цел се осъществи транснационално сътрудничество и трансфер на социални иновации и добри практики от Латвия...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева