Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 16 посетители в сайта
Проектът БИБЛИО (BIBLIO) като възможност за развитие на човешките ресурси в българските библиотеки ПДФ Печат

Автор: Анета Дончева, Спаска Тарандова
РубрикаПрофесия
Публикувана: бр. 3, юни 2020

Проект БИБЛИО (BIBLIO): Повишаване на дигиталните умения и компетентности на библиотекари в Европа, който се реализира в рамките на Еразъм+ КА2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики за периода 2019 – 2022, поставя за своя основна цел да развива умения и компетентности в библиотечния сектор чрез въвеждане на концепцията за дигитална трансформация чрез устойчиво сътрудничество между представители на сектора и предоставящи професионално образование и обучение.
За изпълнението на тази цел проектът си поставя няколко важни специфични задачи като:

  • да се идентифицират съществуващите и възникващите потребности от умения за библиотечния сектор, за да се приравнят към EQF/ЕКР (Европейската квалификационна рамка) и NQF/НКР (Националната квалификационна рамка), които показват резултатите в Панорамата на европейските умения;
  • да се идентифицират създаващите се в цяла Европа профили на работа в библиотечния сектор през ХХI век;
  • да се подпомогне развитието на висококвалифицирана, квалифицирана и мобилна работна сила в сектора, като се преодолее несъответствието между формалното образование и пазара на труда;
  • да се разработи европейска учебна програма за професионално образование и обучение (ПОО) в платформата МООС, която може да бъде адаптирана към националните нужди;
  • да се разработи и проведе смесен курс на обучение – присъствено, онлайн и обучение в работна среда;
  • да се подкрепи признаването на новата квалификация за ПОО на равнище ЕС, като се насърчава осигуряването на качество на учебните програми за ПОО, използвайки системата EQAVET (The European Quality Assurance in Vocational Education and Training);
  • да се популяризира обучението в работна среда и обучението между поколенията в рамките на ПОО.

България като партньор се представлява в проекта от две организации: Фондация „Глобални библиотеки – България“ (ФГББ) и Центъра за професионално обучение на Университета по библиотекознание и информационни технологии (ЦПО на УниБИТ). ФГББ извършва изследователската дейност, заложена в проекта, прави необходимите проучвания и участва в апробирането на дейностите, а ЦПО на УниБИТ е водещ в дейността по разработване на модулен учебен план за предоставящите ПОО. На страницата на ФГББ е публикувана кратка информация за проекта (цел, дейности, партньори).
На този етап от развитието на проекта, ФГББ вече няколко месеца активно работи по анализа на нуждите на работещите в библиотечния сектор в нашата страна. Този анализ е многоаспектен, има няколко компонента и включва следните изследователски дейности – кабинетно проучване; дълбочинни интервюта с работещи в библиотечния сектор и потребители на библиотечни услуги; онлайн анкета с работещи в библиотечния сектор; представяне на добри практики на предоставящи ПОО организации; създаване на минимум два профила на длъжности, адекватни на пазара на труда и на променящите се изисквания към работните места.
Анализът показва, че поставените в проекта цел и задачи са свързани с няколко възлови съврменни проблеми в нашата страна, респективно в библиотеките...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева