Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 12 посетители в сайта
Нови стандарти в областта на библиотечно-информационните науки ПДФ Печат

Автор: Биляна Яврукова
Рубрика
: Професия

Публикувана: бр. 2, април 2021

Стандартизацията в работата на библиотеките е изключително важна за унифициране на дейностите и за стандартизиране на създаваните от библиотеките информационни ресурси. Технически комитет 16 към Българския институт по стандартизация работи активно по хармонизиране на действащите международни стандарти с българската практика чрез приемане на нови стандарти, създадени от Технически комитет 46 към Международния институт по стандартизация. Най-важните стандарти се въвеждат с превод на български език...
Голяма част от стандартите се въвеждат на английски език. Тези, които се превеждат в превод на български език се въвеждат чрез идентичност от Технически комитет 16. Финансирането на преводите се осъществява от събрания членски внос на членуващите в съответния комитет организации.
В началото на всяка година се приема програма за работата на комитета, като се прави допитване до всички представители и експерти за стандартите, които би било полезно за общността да бъдат приети в превод на български език. Освен в областта на библиотеките, комитетът разглежда и стандарти в областта на архивите и музеите.
В периода 2018 – 2020 Технически комитет 16 въвежда с превод на бългаски език стандарти в няколко направления – идентификациони номера, създаване и управление на метаданни, статистика и измерване на качеството на работата на библиотеките, опазване и реставрация на библиотечни ресурси на хартиен носител.
Идентификационните номера са важни за идентифициране на печатни и електронни ресурси.
През 2018 г. е приет стандартът БДС ISO 3297:2018 Информация и документация. Международен стандартен номер на продължаващи издания. С този стандарт се въвежда т.нар. свързващ ISSN (ISSN-L), който прави връзка между различните версии на един и същи продължаващ ресурс. Например този номер служи за връзка между печатно и онлайн издание. Този стандарт е заменен от БДС ISO 3297:2020. Неговият превод е включен в работната програма на Технически комитет 16 за настоящата 2021 г.
С помощта на статистическите данни успешно могат да се управляват и контролират процесите в библиотеките, те служат и за ориентира за тенденциите във всяка една сфера от библиотечната дейност – от обслужването на читателите и ползваемостта на библиотечните ресурси до комплектуването и каталогизацията на фондовете. Освен това статистическите данни позволяват да се правят съпоставки между библиотеките на различни нива. Националните библиотеки във всички държави имат специфични функции. Освен статистическите данни, които те събират, е неоходим и инструмент, който да осигури възможност за измерване на качеството и ефективността на тяхната дейност. Такъв помощен инструмент е БДС ISO 21248:2019 Информация и документация. Оценка на качеството за национални библиотеки, в който се определят условията за оценка на качеството в тяхната дейност и се определят методи за измерване и за оценка на тяхното въздействие. Целта е да се осигури възможност за сравнение на различни библиотеки или за изършване на сравнение на дейностите на една библиотека в различни периоди...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева