Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 17 посетители в сайта
Тайнството на посвещението и тайнството на библиотечната професия ПДФ Печат

Автор: Милена Миланова
Рубрика: Отзиви

Публикувана: бр. 1 – 2, април 2023

Годините, като символ на преминаващото време, понякога изглеждат респектиращи, друг път малко натежават, могат да са или мотивиращи, или пък малко наивни, често са възприемани като символ на опит, мъдрост, знание и респект. Когато те са свързани и с впечатляваща кариера и отдаденост на професията, се превръщат в извор на вдъхновение и увереност, че знанието, усъвършенстването, задълбочеността, ентусиазма и обичта към професията и колегите са избор, който превръща личността в онзи локомотив, чиято сила е равна на видимото движение, според думите на съставителката Мария Аврамова на научното издание „Посветени на библиотеките: Сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева“.
Изданието е книга 4 от поредицата „Книга – Информация – Общество“ и следва добрите традиции по съставянето на научни сборници, представящи дейността на изявени изследователи и преподаватели в сферата на библиотекознанието, библиографията, историята на книгата, музеезнанието, информационните науки, социалния контекст на институциите на паметта.
Сборникът „Посветени на библиотеките“ е свързан с името на един от най-изявените и авторитетни специалисти в областта на библиотекознанието в България. За професионалната общност едва ли е необходимо Анета Дончева да бъде представяна. Кариерата ѝ е свързана с Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич, с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, с Катедрата „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с Българската библиотечно-информационна асоциация.
Научноизследователската ѝ дейност намира израз в редица публикации, в участия в национални и международни форуми, в реализирането на множество проекти, в разработването и преподаването на университетски курсове. Съпричастността към проблемите и постиженията на библиотечната общност проличава и в многобройните познанства, приятелства и контакти, свързани с личността на доц. д-р Анета Дончева.
Водещият материал в сборника „Време за равносметка“ с автор Ваня Грашкина, ни превежда през богатия и изключително интересен професионален и творчески път на юбилярката, проследявайки етапите от нейната кариера. В статията са изведени основните тематични кръгове, обект на научните интереси на Анета Дончева: национални стратегии и библиотечна политика, нормативна база за библиотеките,реформи в библиотечния сектор,развитие на отделните видове библиотеки, вчастност национална, регионални и читалищни;организация и управление на библиотеката, опазване и популяризиране на културното наследство, библиотечна статистика и стандартизация.
Творческата ѝ дейност количествено се измерва в общо 109 научни публикации – автор на дисертация, 7 книги, 46 студии и статии в научни сборници, 39 студии и статии в периодични сборници, 7 онлайн презентации на непубликувани доклади. Съставител и редактор на 10 издания, участник в разработването на 11 стандарта от дейността на ТК 16 към Българския институт по стандартизация, издирени, описани и включени в „Библиография на публикациите на доц. д-р Анета Дончева“ с автор Весела Цокева.
При внимателно вглеждане върху акцентираните творчески и научни проблеми, както и в тяхното библиографско отразяване, ясно се очертава професионалната мрежа, в чието изграждане и разрастване има активно участие Анета Дончева. Включените в сборника 20 публикации са от автори от нейната професионална, творческа и житейска орбита. Прочитаме имената на колеги, преки свидетели на извървяния от нея път, превърнал се в „посветеност“ на библиотеките, очертава се и ангажираността на Анета Дончева с професионалните проблеми на библиотеките. Проблеми, които тя познава до болка, за които умее да предлага адекватни решения и иновативни подходи в управлението им, прилагайки опита, натрупан от нея през годините на методическа, управленска и законотворческа дейност, както като библиотекар, така и в качеството ѝ на учредител, член на УС и председател на ББИА.
Умението да увлича в каузи, да „пали“ младите хора, да представя знание, да води дискусии и спорове са свързани с преподавателската ѝ дейност, в която отново личи широката пътека, която тя създава и по която вървят в една посока – посоката на качественото и пълноценно библиотечно образование, преподавателите и изследователите от основните в областта на библиотечното дело учебни институции в страната. Отпечатък доц. Дончева оставя и върху творчеството на редица млади изследователи, което можем да проследим чрез текстовете на докторанти и студенти, попаднали под нейното мотивиращо и въздействащо влияние, създаващо истинска школа за специалисти. Така очертаните автори и техните публикации са организирани в научния сборник в 7 тематични дяла...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева