Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 3 посетители в сайта
Препоръка CM/REC (2023)3 на Комитета на министрите към държавите-членки относно библиотечното законодателство и политика в Европа ПДФ Печат

Рубрика: ЕБЛИДА
Публикувана: бр. 5, октомври 2023

През 2000 г. Управителният комитет за култура, наследство и ландшафт (CDCPP) на Съвета на Европа, в сътрудничество с Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации (ЕБЛИДА), изготви Насоките на Съвета на Европа/ЕБЛИДА относно библиотечното законодателство и политика в Европа, които силно повлияха при оформянето на политиките и законодателствата за библиотеките в държавите-членки на Съвета на Европа.
През 2020 г. работната група LIBLEG на ЕБЛИДА започна преразглеждането на Насоките. Беше разработен и изпратен до Съвета на Европа текст, който предлага статутът на Насоките да се повиши до статут на Препоръка на Комитета на министрите. Съвместна група на Съвета на Европа и ЕБЛИДА работи по финализирането му и го представи на CDCPP (ноември 2022 г.). Около 15 държави-членки обогатиха проектотекста със своите коментари. На 5 април 2023 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа одобри Препоръка CM/Rec (2023)3 относно библиотечното законодателство и политика в Европа.
Дефинирайки библиотеките като публичнодостъпни институции с културен, образователен и социален характер, които обслужват местни, академични, специализирани общности и/или обществото като цяло, Препоръката въвежда нови концепции и преформулира традиционните в следните четири направления:

  • Добавен е един цял подраздел, посветен на „Демократичното участие“, към „Свобода на изразяване и свободен достъп до информация“ (първи раздел).
  • Работата на библиотеките е поставена в рамките на Европейската програма за устойчиво развитие 2030 и свързаните с нея цели, а не само в образованието и културата, като по този начин се подчертава социалният аспект на библиотеките и тяхната ангажираност към едно устойчиво, демократично и справедливо общество.
  • Добавени са два нови раздела: „Глобални и локални заплахи и дейностите на библиотеките“ и „Дигитална трансформация и разширяване на библиотечните мрежи, базирани на изкуствен интелект“.
  • Препоръчва се да се засили електронното заемане в библиотеките чрез улесняване на придобиването на лицензи за цифрови книги, при разумни условия, веднага след публикуването им...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева