Регионално дружество - Бургас
към Съюза на библиотечните и информационните работници в България

Регионалното дружество започва своята дейност от 1991 г. Инициатор за неговото уредяване е ръководството на Регионална библиотека “П. К. Яворов”. Тогавашният директор Пенка Йовчева е в състава на УС на съюза. Първите членове са 14 библиотечни специалисти - от регионалната библиотека, от училищни и ведомствени библиотеки в Бургас, от читалищни библиотеки от града и региона. Постепенно дружеството нараства и понастоящем има 48 членове.

Цели и задачи на дружеството

- Обединяване на библиотечната общност в Бургас и областта;
- Издигане на престижа на професията;
- Стимулиране на активността и инициативността на библиотечните специалисти, подкрепа на научно-изследователската и научно-приложната дейност в областта на библиотечното дело и научно-информационната дейност;
- Организиране и осъществяване на непрекъсната квалификация на библиотечните специалисти от Бургас и областта чрез различни образователни и други форми;
- Поддържане на информираността на членовете на сдружението за развитието на библиотечното дело и научната информация в страната и чужбина;
- Посредничество между библиотечната общност в Бургаска област и ръководството на СБИР – представяне на изисквания, предложения, критики, идеи.

Членство

В регионалното дружество могат да членуват всички желаещи библиотечни и информационни специалисти от Бургас и областта. За целта е нужно да се попълни заявление до УС на СБИР – гр. София и да се изпрати на председателя на Регионалното дружество. Получава се индивидуална членска карта. Членството се поддържа с редовно участие в събранията и изявите на дружеството, заплащане на годишен членски внос.

Дейност

– Редовни събрания – представяне на информация за инициативите, форумите, изданията и цялостната дейност на съюза, на библиотечната общност в страната, на чуждестранни библиотеки, обмяна на опит, периодично представяне на възможностите за професионална квалификация и др.п.;
– Тематични събрания, свързани с важни годишнини, юбилеи, местни и национални събития, празници – с цел да се предложат поводи и идеи за културните планове на библиотеките, да се предоставят възможности за контакти с личности, лично обогатяване и рекреация на членовете на дружеството;
– Традиционен Празник на библиотечните дейци от Бургаска област – съвместно с ръководството на Регионалната библиотека;
– Квалификационни курсове към ЦПОБ (Център за продължаващо обучение на библиотекари) – СУ “Св. Климент Охридски”.

Проведени курсове

- “Информационни ресурси на Интернет” – лектор доц. д-р Красимир Петков – септ. 2002 г.
- “Набиране на средства и лобиране” – лектор доц. Александър Димчев – окт. 2002 г.
- “Съвременна каталогизация – традиционни знания и нови умения” – лектори ст.н.с. д-р Александра Дипчикова и Виолета Людсканова – юли 2003 г.
- “Работа по връзките с обществеността в библиотеката” - лектор н.с. Анета Дончева – ноем. 2004 г.

Някои интересни изяви на дружеството през 2005 г.

- Празник на библиотечните дейци от Бургаска област, организиран съвместно с ръководството на Регионалната библиотека – май 2005 г.- гост-лектор доц. Михаил Неделчев
- Среща разговор и презентация на Стефани Шулте – представител на американската публична библиотека от град Сидър Рапидс, щата Айова – май 2005 г.
- Среща разговор с бургаската художничка Виолета Масларова – по повод нейната 80–годишнина и юбилейната й изложба – ноем. 2005 г.

За повече информация: Отчет 2002 – 2005 г.

За контакти:
Мариана Узунова (председател) – тел. 056/ 3 91 25; e-mail: uzmar@abv.bg
Събка Чорбаджиева (секретар) – тел. 056/ 54 12 81
Генка Вълчовска (касиер) – тел. 056/ 90 04 05
Соня Кехлибарева – тел. 056/ 3 90 79; e-mail : sonika@abv.bg