П Р А В И Л Н И К

за дейността на регионалните дружества на
Съюза на библиотечните и информационни работници

Чл.1. Регионално дружество на Съюза на библиотечните и информационни работници /СБИР/ се създава на основание т.2.2.3. от Устава на сдружението.
/1/ Създаването и прекратяването на дейността на регионалното дружество се осъществява с решение на Управителния съвет на СБИР, след получаване на протокол от решение на Общото събрание на дружеството.

Чл.2. Всяко регионално дружество на СБИР е доброволно обединение на териториален принцип на не по-малко от 10 индивидуални членове на СБИР.

Чл.3. Основна цел на всяко регионално дружество е да съдейства за:

- усъвършенстването на библиотечното дело и научно-информационната дейност на територията на региона;
- повишаването на квалификацията на библиотечните и информационни специалисти;
- издигането престижа на професията.

Чл.4. За постигане на целите, регионалното дружество използва разрешените от Устава на СБИР средства и форми.

Чл.5. Членството в регионалното дружество е доброволно и се предхожда от саморъчно написана молба – образец на съответното дружество.

Чл.6. Регионалното дружество има следната структура:
/1/ Общо събрание
/1/ 1. Общото събрание се състои от всички членове на дружеството.
/1/ 2. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.
/1/ 3. Общото събрание е легитимно, когато присъстват най-малко половината от членовете му.
/2/ Правомощия на Общото събрание:

- избира председател на регионалното дружество;
- приема годишна програма за работата на регионалното дружество;
- приема годишен отчет на регионалното дружество;
- избира Бюро на регионалното дружество;
- взема решение за разходване на финансовите средства на регионалното дружество.

/3/ Бюро на регионалното дружество
/3/ 1. Бюрото се състои от трима души: председател, заместник-председател и секретар;
/3/ 2. Бюрото:

- провежда заседания най-малко веднъж на три месеца;
- взема оперативни решения за дейността на дружеството;
- предлага на Общото събрание годишна програма за работата на дружеството;
- предлага на Общото събрание годишния отчет за работата на дружеството.

/4/ Председател:
/4/ 1. Избира се от Общото събрание за срок от три години чрез тайно гласуване, но за не повече от два мандата.
/4/ 2. Представлява дружеството и координира дейността му с Управителния съвет на СБИР.
/4/ 3. Свиква и председателства заседанията на Бюрото на дружеството.
/4/ 4. Свиква и председателства Общото събрание на дружеството.
/5/ Заместник-председател:
/5/ 1. Избира се от Общото събрание с тайно гласуване за срок от три години, но за не повече от два мандата.
/5/ 2. Изпълнява възложените му от Председателя дейности.
/5/ 3. Координира взаимодействието между членовете на дружеството.
/6/ Секретар:
/6/ 1. Избира се от Общото събрание чрез тайно гласуване за срок от три години, но за не повече от два мандата.
/6/ 2. Води протоколи от Общото събрание и заседанията на Бюрото на дружеството.
/6/ 3. Отговаря за документацията на дружеството.
/6/ 4. Изпълнява функциите на касиер на дружеството.

Чл.7. Финансиране на регионалното дружество. Членски внос.
/7/ 1. Дейността на регионалното дружество се финансира от членския внос на неговите членове, а също така и от дарения, спонсорство, участие в проекти.
/7/ 2. Членският внос се събира от Секретаря на регионалното дружество наведнъж или два пъти годишно.
/7/ 3. Регионалното дружество има право да ползва за своята дейност до 50% от годишния членски внос на членовете си, като Секретарят на дружеството представя на Секретаря на СБИР финансови документи за разходите до края на календарната година.
/7/ 4. Останалите 50% се внасят по сметка на СБИР най-късно до 30 юни на текущата година.

Чл.8. За неуредените в този Правилник въпроси се прилагат Устава на СБИР и действащата нормативна уредба.

Този Правилник е приет от Управителния съвет на СБИР с Протокол № 3 от заседание, проведено на 17.11.2005 г. в гр. София и влиза в сила от 1.01.2006 година.