Професионална квалификация

Професионално образование и квалификация ПДФ Печат

Център за продължаващо образование на библиотекари (ЦПОБ)

  • ЦПОБ е създаден през 2001 г. към Българската библиотечно-информационна асоциация и Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От края на 2015 г. функционира като структура към ББИА.
  • ЦПОБ предлага възможности за повишаване на професионалната квалификация и продължаващо образование на специалисти от всички видове библиотеки.

Професионална квалификация по професия библиотекар (ПКПБ)

  • ББИА предлага възможности за обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професията "Библиотекар", специалност "Библиотекознание" за хора със средно образование, които работят или искат да работят в библиотеки и следва да получат професионална квалификация „Библиотекар“ до 7 години от влизането в сила на Закона за обществените библиотеки (Преходни и заключителни разпоредби, т. 7).
  • Обучението се провежда съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и преминаването му ще даде възможност на библиотекари със средно образование да постигнат образователните изисквания заложени в Закона за обществените библиотеки (чл. 21, ал. 3; чл. 29, ал. 3; чл. 35, ал. 3; чл. 39, ал. 2).
  • Инициативата на ББИА за професионално обучение на библиотекари със средно образование се реализира съвместно с Центъра за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища".
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева