Професионална квалификация

Център за продължаващо образование на библиотекари ПДФ Печат

Курс в Стара Загора

 

ЦПОБ предлага непрекъсната професионална квалификация в областта на: управлението на библиотеките, на информационните ресурси, на услугите и на персонала; въвеждането на нови технологии и тяхното приложение.

Проблематиката на учебните програми допълва и надгражда нови знания и умения към полученото професионално образование и квалификация.

 

ЦПОБ предлага обучение за:

  • управленски кадри, библиотекари, информационни и други специалисти с висше образование, с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, или с професионална квалификация „Библиотекар” III степен, работещи в различни видове библиотеки;

  • специалисти с висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, работещи в други институции;

  • библиотекари методисти от методичните и други отдели на регионалните библиотеки в страната, които осъществяват обучение на библиотекарите от по-малките библиотеки в своите региони.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева