Професионална квалификация

ПДФ Печат

Модул А

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
------------------------------------------------------------------------------------------------------


наименование на курса:

         КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

основни теми на курса:

Хардуер на персоналните компютри (ПК). Общ преглед на софтуера за ПК. Системен софтуер – основни правила за работа с операционната система Windows 98. Извършване на операции с файлове и директории (папки) чрез програмата Windows Explorer. Текстообработване с ПК чрез програмния пакет Word for Windows 2000. Проблеми относно безопасността на потребителите за работа с ПК. Компютърни вируси и антивирусна защита.

предназначен за: библиотекари с висше образование от всички видове библиотеки

продължителност: 4 дни (24 часа)

лектор:

доц. д-р Красимир Петков – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

..........................................

наименование на курса:

        КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

основни теми в курса:

Архитектура на персоналния компютър. Системен и приложен софтуер. Локален и мрежови режим на работа. Работа с Windows – общи сведения, организация и настройки, работа с предлаганите компоненти.

предназначен за: библиотекари с висше образование от всички видове библиотеки

продължителност: 4 дни (20 часа)

лектор:

Юлия Тафраджийска – фирма СофтЛиб

..........................................

наименование на курса:

        КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

основни теми в курса:

Придобиване на компютърна грамотност. Усвояване на програмни продукти за тектообработка. Програмни библиотечни продукти.

предназначен за: библиотекари с висше образование от общодостъпни библиотеки

продължителност: от 3 до 5 дни (от 18 до 30 ч. – в зависимост от нивото и нуждите на курсистите)

лектор:

Искра Гогова – Столична библиотека

..........................................

наименование на курса:

        КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

основни теми в курса:

Общ преглед на най-разпространените текстови редактори. Редакторът Notepad на операционната система Windows. Командно меню и обработка на текст в Notepad. Редакторът WordPad на операционната система Windows: възможност за въвеждане и обработка на текст и други обекти. Трансформиране на текст, създаден в Dos – редактор към Windows – редактор. Редакторът Word 2000: максимално приближение към настолна издателска система. Първи стъпки в Word 2000. Създаване, форматиране и редактиране на текст в Word 2000. Създаване и форматиране на таблици в Word 2000. Създаване и форматиране на диаграми в Word 2000. Използване на инструментариума Drawing. Използване на стандартни форми в Word 2000 и създаване на собствени такива. Връзка с глобалната мрежа Интернет чрез Word 2000: работа в мрежа и Web. Създаване на лични Web страници. Настолна издателска дейност: предпечатна подготовка на статити, брошури, книги, сборници и др.

предназначен за: библиотекари с висше образование от всички видове библиотеки

продължителност: 5 дни (30 часа)

лектор:

гл. ас. Оля Харизанова - Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

..........................................

наименование на курса:

        ТЕКСТООБРАБОТВАЩИ СИСТЕМИ. РАБОТА С WINWORD

основни теми в курса:

Текстообработващи системи – разновидности. WINWORD – възможности, приложения, функции и тяхното използване.

предназначен за: библиотекари с висше образование от всички видове библиотеки

продължителност: 4 дни (20 часа) – за начинаещи; 3 дни (15 часа) – за напреднали

лектор:

Венета Даскалова – фирма СофтЛиб

Забележка: Курсистите трябва да имат начална компютърна грамотност.

..........................................

наименование на курса:

         ПРИДОБИВАНЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С EXEL

основни теми в курса:

Създаване на документи. Въвеждане и редактиране на данни. Формули за допълнителна обработка. Филтриране. Подготовка на документи за печат. Прехвърляне на данни от EXEL към WINWORD и обратно.

предназначен за: библиотекари с висше образование от всички видове библиотеки

продължителност: 3 дни (15 часа)

лектор:

Венета Даскалова – фирма СофтЛиб

Забележка: Курсистите трябва да имат начална компютърна грамотност.

..........................................

наименование на курса:

        СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА БАЗИ ОТ ДАННИ ЧРЕЗ MICROSOFT ACCESS 2000

основни теми в курса:

Бази данни: основни понятия, същност и специфика. Преглед, въвеждане и настройка на данни в Access 2000. Преглед на необходимата информация. Повишаване ефективността чрез използване на подформуляри. Контролиране на база от данни. Надеждност на база от данни. Работа с външни данни. Работа със заявки.

предназначен за: библиотекари с висше от всички видове библиотеки

продължителност: 4 дни (24 часа)

лектор:

гл. ас. Оля Харизанова Харизанова – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Забележка: Курсистите трябва да имат начална компютърна грамотност.

..........................................

наименование на курса:

        ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗИ ДАННИ (КАТАЛОЗИ НА КНИГИ И/ИЛИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ И ИНВЕНТАРНА КНИГА) ЧРЕЗ CDS/ISIS

основни теми в курса:

Модул за дефиниране и селектиране. Изготвяне на работни листа. Изготвяне на RTF файлове. Търсене на информация. Въвеждане и корекции. Сортировки и разпечатване на изходи.

предназначен за: библиотекари с висше образование от малки библиотеки, които разполагат с малко средства за внедряване на автоматизация

продължителност: 3 дни (18 часа)

лектор:

ст.н.с. д-р Тодор Тодоров

..........................................

наименование на курса:

        ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ WINISIS И WWWISIS В АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ И РАБОТА С ТЯХ

основни теми в курса:

Общи сведения, приложения, автоматизация на библиотечните процеси, интегрирани библиотечни системи. Автоматизация на библиотечно-библиографските процеси. Изграждане на електронни каталози, картотеки, библиографии, персоналии. Използване за справочна дейност и подготовка на печатни издания с показалци към тях. Работа с разработените приложения за интегрирана библиотечно-информационна система – e-Lib и i-Lib. Администриране и архивиране на бази данни.

предназначен за: библиотекари с висше образование от всички видове библиотеки

продължителност: 4 дни (24 часа)

лектор:

Пенка Бажлекова – фирма СофтЛиб

Забележка: Курсистите трябва да имат начална компютърна грамотност.

..........................................

наименование на курса:

        ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗЧИСЛЕНИЯ С ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР

основни теми в курса:

Създаване и оформление на електронни таблици с Exсel 2000. Извършване на изчисления. Създаване на диаграми въз основа на електронни таблици. Сортиране, търсене и филтриране на данни с Excel 2000.

предназначен за: специалисти и библиотекари с висше образование от всички видове библиотеки

продължителност: 3 дни (24 часа)

лектор:

доц. д-р Красимир Петков – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева