Професионална квалификация

Организация и управление ПДФ Печат

Нива на обучение

ЦПОБ предлага продължаваща квалификация за:

 • библиотекари с различна образователна степен - специалисти, бакалаври, магистри, доктори на науките от различни видове библиотеки (научни, специални, общодостъпни, училищни);
 • управленски кадри с висше образование; 
 •  други специалисти с висше образование - информационни, книгоиздатели, книготърговци, читалищни дейци, журналисти, архивисти, музейни работници, учители, възпитатели.

Организация на обучението

 • Учебните планове и програми се съобразяват със съвременните тенденции и стандарти. Повечето от тях имат изпреварващ характер с цел да се формира нова организация и управление на библиотеките, да провокират промяна в работата на специалистите в условията на информатизиращото се общество. Отделните учебни програми са групирани в рамките на модули по основни направления. Програмите са отворени, гъвкави и търпят корекции в зависимост от нивото и нуждите на курсистите. 
 •  Обучението се извършва чрез краткосрочни курсове (тридневни, едноседмични) и чрез други форми, използвани и утвърдени в СУ “Св. Климент Охридски”. 
 •  В образователния процес се използват разнообразни методи и форми на обучение: лекции, практически занятия, дистанционно обучение, тестове, дискусии, проектиране, моделиране и др. Акцентът е насочен към натрупване на практически умения и знания от курсистите. 
 • ЦПОБ разполага с най-съвременна компютърна, комуникационна и размножителна техника; връзка с Интернет; бази данни на най-реномирани информационни центрове и дистрибутори на информация в света.

Лицензиране на обучението

ЦПОБ издава на успешно завършилите курсисти Удостоверение от СУ “Св. Климент Охридски”, съгласно изискванията на чл. 5 и чл. 6 от Постановление на Министерския съвет № 151/1997 г.

Условия за включване в курсовете

 • Заявки за участие в курсовете се приемат на адреса на ББИА в съответствие с обявените учебни програми.
 • Всеки желаещ попълва формуляр, посочва названието на модула и съответната учебна програма от него, в която желае да бъде включен. 
 • Предимство по отношение участието в курсовете и преференции за таксите имат членовете на ББИА. 
 • Курсистите заплащат обучението си съобразно обявените такси за участие в програмите. Заплащането става по сметката на ББИА в срок до 15 дни преди започване на курса.
 • Ако се налага подбор и разпределение на курсистите по времеви признак за обучение, това се прави по оповестени критерии и курсистите се уведомяват за времето за провеждане на занятията.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева