Професионална квалификация

ПДФ Печат

Квалификационни курсове, проведени в Добрич през 2002/2003 г.

Възможността, която предлага Центърът за продължаващо образование на библиотекари към СБИР, е безспорно една много добра инициатива на ръководството на Съюза. Развитието на всяка професия е свързано с непрекъсната квалификация на кадрите.

Отношението на екипа на Библиотека “Дора Габе” е изключително положително към организирането на квалификационни прояви. Ние сме библиотека, която отделя време и средства за квалификация на своите специалисти. В рамките на изнесеното обучение на ЦПОБ в Библиотека “Дора Габе” – Добрич бяха проведени два  курса :  7-10 май 2002 г. – “Стратегии и  похвати за търсене на информация в Интернет”, с лектор Анна Попова, 9 участници ; 10 – 12 февруари 2003 г. – “Информационно търсене в международни бази данни в Интернет”, с лектор Красимира Ангелова, 12 участници. Провеждането на курсовете в Добрич позволи участието на максимален брой колеги  и безспорно е успешно  квалификационно начинание. Избраните от нас теми са актуални, в съответствие със съвременните изисквания за информационно обслужване на читателите и потребителите. Учебната програма е съобразена с новите тенденциии в развитието на информационните технологии. Добре са съчетани теорията и практическите упражнения. Лекторите показаха високо ниво на знания и компетентност, отлични умения за създаване на контакт с аудиторията и достъпно поднасяне на материала. Получените печатни  материали по темите на организираните курсове с  приложения (адреси в Интернет, БД и др.) са много полезни  за работата на библиотекарите.

Работата върху изграждането на техника при информационното търсене е  необходима, изграждането на стратегиите за търсене е важно умение, което може  се овладее под ръководството на компетентни лектори, при организиране на периодично обучение за новостите.

След провеждането на курсовете у всички остана усещането за значимостта на информационния брокер и желанието ни да бъдем на такова ниво. Като трудност отбелязваме слабото ползване на английски език и беглата представа, която имахме  за международните БД. Но всички завършиха курса с определено по-задълбочени познания за Интернет, с желание да не са “извън борда”, знаейки много повече и имайки основа, върху която да градят своите знания и бъдещо професионално развитие.

Оценяваме високо квалификационната програма на ЦПОБ. Немаловажен детайл е, че завършилите курса получиха сертификат от Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика при СУ “Св. Климен Охридски”.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева