Професионална квалификация

ПДФ Печат

Модул Е

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИБЛИОТЕКАТА
-------------------------------------------------------------------------------------------------


наименование на курса:

        СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

основни теми в курса:

Съвременни проблеми и методи на управление на библиотеката. Координиране и коопериране между библиотеките – съвременна форма за оцеляване и развитие. Управление на персонала. Стратегическо и текущо планиране. Изготвяне на бюджет и финансиране на библиотечните дейности. Лобиране за библиотеката и набиране на средства. Маркетинг и реклама. Управление на библиотеката в условията на глобализация на информационната среда.

предназначен за: библиотечни специалисти и ръководни кадри с висше образование, интетересуващи се от проблемите на мениджмънта и маркетинга на библиотеката – от всички видове библиотеки

продължителност: 4 дни (22 часа)

лектор:

Иванка Янкова – Университетска библиотека – Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 ..........................................  

наименование на курса:

        НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА И ЛОБИРАНЕ

основни теми в курса:

Част I. Източници за набиране на средства. Техники и подходи за набиране на средства. Изготвяне на проекти за търсене на финансиране от фондации, институции, фирми и частни лица. Принципи на работа с дарители. Нормативна база.

Част II. Лобиране – същност, процедури и механизми.

предназначен за: специалисти с висше образование – ръководители и завеждащи библиотеки – от всички видове библиотеки

продължителност: 3 дни (16 часа)

лектор:

доц. д-р Александър Димчев – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

   ..........................................

наименование на курса:

         ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

основни теми в курса:

Съвременни проблеми на управление на библиотеката. Управление на библиотеката в условията на глобализация на информационната среда. Методи на управление. Планиране и стратегическо планиране. Финансиране на библиотеката. Библиотечни услуги – промени, таксуване, оценка. Анализ за ефективността на библиотеката – стандарти и показатели. Нормативна база.

предназначен за: специалисти с висше образование – ръководители и завеждащи библиотеки – от всички видове библиотеки

продължителност: 5 дни (30 часа)

лектор:

доц. д-р Александър Димчев – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Забележка: Групите се формират по видиве библиотеки.

  ..........................................

наименование на курса:

         ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

основни теми в курса:

Коопериране и координиране на библиотеките. Управленски органи и техните възможности. Управление на персонала. Управление на библиотеката в условията на глобализация на информационната среда. Стратегическо планиране. Бюджет и финансиране на библиотечната дейност. Лобиране за библиотеката и набиране на средства.

предназначен за: управленски кадри с висше образование от общодостъпни библиотеки

продължителност: 3 дни (18 часа)

лектор:

Любов Димитрова – Столична библиотека

Забележка: Времетраенето на курса може да бъде променено в зависимост от избора на основните теми от участниците.

 ..........................................

наименование на курса:

         РАБОТА ПО ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В БИБЛИОТЕКАТА

Основни теми в курса:

Задачи на библиотеката и нейното убедително представяне пред обществеността. Кой в библиотеката върши работата по връзките с обществеността? Основни направления в работата по връзките с обществеността (работа с медиите, организиране на изложби, публични прояви и др.); установяване на контакти; създаване на имидж; обучение на потдебителите; усъвършенстване на вътрешната комуникация в библиотеката; публикации в медиите; Интернет връзки и др. Специфика на работата при отделните видове библиотеки.

предназначен за: Библиотекари и ръководни кадри от всички видове библиотеки.

 

продължителност: 3 дни (18 часа)

лектор:

н.с. Анета Дончева – Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

 ..........................................

наименование на курса:

        ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

основни теми в курса:

Основни затруднения и проблеми в работата на организацията и очертаване на начините за тяхното преодоляване. Организационната промяна като неотменна предпоставка за успех срещу източниците на съпротива на нововъведенията и измененията и подходите за подобряване на организацията. Планиране и провеждане на промяната и развитието на организацията.

предназначен за: ръководни библиотечни специалисти с висше образование от големи научни, специални и общодостъпни библиотеки

продължителност: 3 дни (18 часа)

лектор:

доц. д-р Снежана Илиева – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра "Социална, трудова и педагогическа психология"

 ..........................................

наименование на курса:

        УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И ПЛАНИРАНЕ НА ВРЕМЕТО

основни теми в курса:

Определяне на причините и източниците на стрес в работата и начините за неговото отстраняване. Прояви и последствия от психическото изчерпване, т. нар. "емоционално изгаряне". Лични стратегии за справяне със стреса. По-добро планиране и организиране на времето, с цел предотвратяване появата на стрес.

предназначен за: ръководни библиотечни специалисти с висше образование от големи научни, специални и общодостъпни библиотеки

продължителност: 3 дни (18 часа)

лектор:

доц. д-р Снежана Илиева – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра "Социална, трудова и педагогическа психология"

 ..........................................

наименование на курса:

        ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИПИ

основни теми в курса:

Определяне причините и факторите за неефективна групова работа и създаване на условия за преодоляване на затрудненията в екипи. Междуличностно взаимодействие в екипа и неговото подобряване. Умения за общуване и за справяне с конфликтни ситуации, допринасящи за повишаване на индивидуалната, груповата и организационната ефективност.

предназначен за: ръководни библиотечни специалисти с висше образование от големи научни, специални и общодостъпни библиотеки

продължителност: 3 дни (18 часа)

лектор:

доц. д-р Снежана Илиева – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра "Социална, трудова и педагогическа психология"

   ..........................................

наименование на курса:

        МОТИВИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА

основни теми в курса:

Придобиване на компетентност в областта на мотивацията, източниците и факторите за удовлетвореност от работата и за повишаване ангажираността на включените в нея. Закономерности и подходи за повишаване на мотивацията на труд и за създаване на ефективен перосонал.

предназначен за: ръководни библиотечни специалисти с висше образование от големи научни, специални и общодостъпни библиотеки

продължителност: 3 дни (18 часа)

лектор:

доц. д-р Снежана Илиева – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра "Социална, трудова и педагогическа психология"

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева