Професионална квалификация

ПДФ Печат

Модул Г

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


наименование на курса:

        ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ – КОМПЛЕКТУВАНЕ И МЯСТО В РАЗВИТИЕТО НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ КОЛЕКЦИИ

основни теми в курса:

Основни характеристики, специфика и видове електронни носители на информация (ЕНИ). Комплектуване на ЕНИ. Източници на информация за ЕНИ. Библиографски критерии за подбор. Специфични критерии за подбор. Лицинзи за ползване на ЕНИ. Методики за оценка на преимуществата и недостатъците на ЕНИ. Методики за вземане на решения за набавянето им. ЕНИ като съставна част от библиотечните колекции. Инвентиране и регистрация. Организация на фондовете от ЕНИ. Вторичен подбор на ЕНИ. Управление на развитието на колекциите от ЕНИ.

предназначен за: главни библиотекари от отдели по комплектуване (комплектуване и каталогизация) на големи библиотеки – от всички видове

продължителност: 3 дни (18 часа)

лектор:

н.с. Ваня Грашкина – НАЦИД

..........................................

наименование на курса:

        УПРАВЛЕНИЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ КОЛЕКЦИИ

основни теми в курса:

Политика на изграждане на библиотечните колекции. Оценка на библиотечните фондове Подбор на документите (традиционни и нови видове информационни източници и носители – CD ROM, пълнотекстови бази от данни, в Интернет и др.). Планиране и управление на финансите. Пазар на информацията и оценка на доставчиците. Координиране на комплектуването.

предназначен за: библиотекари с висше образование, които работят в отделите за комплектуване – от всички видове библиотеки

продължителност: 3 дни (18 часа)

лектор:

доц. д-р Александър Димчев – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра библиотекознание, научна информация и културна политика

  ..........................................

наименование на курса:

        НЕТРАДИЦИОННИ ФУНКЦИИ НА ТРАДИЦИОННИТЕ СПРАВОЧНИ ОТДЕЛИ НА ОБЩОДОСТЪПНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

основни теми в курса:

Новите информационни технологии и промените на справочно-информационните отдели. Характеристика на информационните ресурси (традиционни и автоматизирани). Модели на информационно обслужване – сравнителни характеристика (традиционни, свързани услуги, издателско-консултантски, информационно брокерство). Информационно търсене. Информационни продукти и услуги. Проектиране на справочна услуга. Изграждане на регионален информационен център – проектиране.

предназначен за: библиотекари с висше образование от справочни отдели на общодостъпни библиотеки

продължителност: 4 дни (28 часа)

лектор:

д-р Елена Янакиева – Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
доц. д-р Нина Шуманова – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра библиотекознание, научна информация и културна политика

  ..........................................

наименование на курса:

        ПРОБЛЕМИ НА РЕТРОКОНВЕРСИЯТА НА КАТАЛОЗИТЕ

основни теми в курса:

Същност на ретроконверсията. Проблеми на ретроконверсията. Условия за ретроконверсията. Вземане на управленски решения в зависимост от специфичните условия в библиотеката. Подготовка за ретроконверсия. Определяне на източниците на библиографска информация за ретроконверсията. Изработване на вътрешнобиблиотечни правила и инструкции. Организационен аспект на ретроконверсията (кадрово и финансово осигуряване). Изработване на модел, планове и вътрешнонормативни документи за ретроконверсия. Рекаталогизация на библиографски записи.

предназначен за: библиотекари експерти и специалисти с висше образование от големи библиотеки

продължителност: 2 дни (16 часа)

лектор:

ст.н.с. д-р Александра Дипчикова и Виолета Людсканова – Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

..........................................

наименование на курса:

        ПРИДОБИВАНЕ УМЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ

основни теми в курса:

Формиране на целите и критериите за избор на програмен продукт на базата на действащите стандарти и традиционни технологии. Проучване. Проектиране. Внедряване и използване на нови информационни технологии. Изисквания към специалистите, потребителите, необходими промени в традиционните дейности и интериора на библиотеката. Развитие на автоматизираните системи на библиотеката. Набиране на средства. Решаване на практически задачи.

предназначен за: ръководни кадри и водещи библиотечни специалисти с висше образование от всички видове библиотеки

продължителност: 3 дни (15 часа)

лектор:

Таня Войникова – фирма СофтЛиб

..........................................

наименование на курса:

        ПРИНЦИПИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА АВТОМАТИЗИРАНА БИБЛИОТЕЧНА СИСТЕМА ОТ БИБЛИОТЕЧНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

основни теми в курса:

Изработване стратегия на процеса на автоматизация на библиотеката. Анализ на задачите и функциите на библиотеката. Анализ на читателския състав и потребностите на ползвателите. Анализ на финансовото състояние на развитието на процеса на автоматизация. Изготвяне на програма за автоматизация на библиотеката. Модулно или цялостно автоматизиране на библиотечната дейност. Анализ на традиционната организация на дейностите, които подлежат на автоматизация. Необходимост от евентуална реорганизация – предимства и недостатъци. Психологическа подготовка на персонала. Как да избираме интегрирана библиотечна система? Изработване на примерна програма за автоматизация и прилагане на принципите за избор на библиотечна система.

предназначен за: библиотекари експерти с висше образование, участници във вземането на управленски решения

продължителност: 3 дни (16 часа)

лектор:

ст.н.с. д-р Александра Дипчикова и Виолета Людсканова – Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева