Професионална квалификация

ПДФ Печат

Модул В

ИНТЕРНЕТ И БИБЛИОТЕКИТЕ. БАЗИ ДАННИ
------------------------------------------------------------------------------------------

наименование на курса:

         ИНТЕРНЕТ И БИБЛИОТЕКИТЕ

основни теми в курса:

Общ преглед на Интернет: основи, развитие, организация, приложения, условия за достъп. Електронна поща по Интернет: ползване на програмата Outlook Express. Общ преглед на информационната система WWW. Ползване на WWW чрез браузър Internet Explorer. Търсене на информация в Интернет чрез виртуални библиотеки, указатели и търсещи машини. Приложение на Интернет в традиционната библиотека.

предназначен за: библиотекари с висше образование от всички видове библиотеки

продължителност: 5 дни (30 часа)

лектор:

доц. д-р Красимир Петков – Софийски университет "Св. Кл . Охридски" – Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

  ..........................................

наименование на курса:

          ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ИНТЕРНЕТ

основни теми в курса:

Общ преглед на информационните ресурси в Интернет. Качество на информацията, получавана по Интернет. Електронни публикации по Интернет: списания, вестници, книги. Научна и техническа информация в Интернет. Библиотечна информация в Интернет. Икономическа и бизнес-информация в Интернет. Информационни ресурси в областта на културата.

предназначен за: библиотекари с висше и колежанско образование от всички видове библиотеки

продължителност: 5 дни (30 часа)

лектор:

доц. д-р Красимир Петков – Софийски университет "Св. Кл . Охридски" – Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

  ..........................................

наименование на курса:

         СТРАТЕГИИ И ПОХВАТИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ*

основни теми в курса:

Обработка и предоставяне на информация в мрежата. Търсещи машини, тематични указатели, виртуални библиотеки, комерсиални портали. Стратегии и похвати за работа с търсещи машини и мета машини. Синтаксис на израза за търсене. Прецизно формулиране на израз за търсене с помощта на алтернативни термини – къде и как да ги намерим (тезауруси, тълковни и синонимни речници в WWW). Търсене с помощта на тематични указатели, поддържани от библиотекари и отраслови специалисти. Търсещи машини или указатели? Оценка и подбор на Интернет ресурси. "Невидимият Уеб": специализирани бази данни в помощ на справочното обслужване. Библиотечни каталози в Уеб. Търсещи полета на МАRС записа. Съхраняване или изпращане на библиографска информация от каталози на разположение в Уеб. Електронни библиографски указатели на ръкописи и др. специални колекции. Транслитерация на българската азбука, използвана в американските бази-данни. Български Интернет страници. Другите за нас: чужди указатели на Интернет ресурси за България. Справочни услуги в дигиталната епоха. Безплатни справочни издания в Интернет и "виртуални справочни бюра". Кооперирани библиотечни проекти за денонощно справочно обслужване в он-лайн режим. Стандарти за библиографско цитиране на Интернет ресурси. Начини за текущо информиране за нови информационни ресурси в Интернет.

предназначен за: библиотекари-консултанти, библиографи от университетски и общодостъпни библиотеки

продължителност: 3 дни (20 часа)

лектор:

Анна Попова – Библиотека на City University – Правец

Забележка: Курсистите да са запознати с основни понятия в Интернет, умения за работа с Internet Explorer или Netscape Navigator.

..........................................

наименование на курса:

         ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

основни теми в курса:

Възможности на Интернет и средства за търсене на информация в него. Машини за търсене на информация. Виртуални библиотеки - същност. Електронни (цифрови) библиотеки. Роботи и информационни агенти. Електронни книги.

предназначен за: библиотекари с висше образование от всички видове библиотеки

продължителност: 3 дни (18 ч.)

лектор:

ст.н.с. д-р Тодор Тодоров

  ..........................................

наименование на курса:

         МЕТОДИКА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТЪРСЕНЕ НА ON-LINE РЕСУРСИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ИНТЕРНЕТ

основни теми в курса:

Информационно терсене - основен процес при електронното информационно обслужване. Методика на информационното терсене в online библиотечни каталози в Интернет на големи национални научни библиотеки в света (Великобритания, Германия, Русия, САЩ, Франция, България). Методика на информационното търсене в класическите отраслови информационни бази данни на крупни хостове (ISI, CSA, STN, DIALOG, GENIOS, OCLC, DIMDI, KNIHT-RIDDER & DATA STAR, FIZ - Technic, CNR-INIST). Състав и функциониране на модерни електронни системи за поръчка и доставка на първични документални източници на информация - методика на информационното търсене в техните бази данни и електронно поръчване. Характеристика, търсене и обслужване с електронни списания и вестници в Интернет.

предназначен за: специалисти с висше образование от и извън библиотечно-информационния сектор

продължителност: 4 дни (25 часа )

лектор:

н.с. Елена Койчева – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Университетска библиотека

  ..........................................

наименование на курса:

         ИНФОРМАЦИОННО ТЪРСЕНЕ В МЕЖДУНАРОДНИ БАЗИ ДАННИ В ИНТЕРНЕТ *

основни теми в курса:

Преглед на Интернет достъпа до ресурси на хостове (STN и др.). On-line документация на хостовете, критерии за избор и оценка на бази данни в Интернет, ръководства за ползване на БД в Интернет ( Messenger - Tutorials и World Wide Web и др.). Стратегия на търсене в ресурси на библиотеки и библиотечни каталози. Разработване на стратегии за информационно търсене с т. нар. Mailinglisten и Newsgroups, съхраняване на резултатите от търсенето. Създаване и обработка на препоръчителни списъци с Интернет-ресурси. Помощни средства за търсене (тематични каталози, търсещи машини, специализирани тематични машини Clearinghaus, специализирани виртуални библиотеки, локални търсачки), източници за ценна информация (библиографии, каталози на книги и издателства, фирмени указатели, енциклопедии, електронни книги, списания и статии, електронни публикации и др.). Информационно търсене, ориентирано към крайния потребител по примера на FIRSTSearch и OCLC.

предназначен за: библиотекари и информационни специалисти с висше образование от научни библиотеки и информационни звена

продължителност: 4 дни (20 часа)

лектор:

Красимира Ангелова – Софийски университет "Св. Кл. Охридски" – Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Забележка: курсистите трябва да имат начална компютърна грамотност

  ..........................................

наименование на курса:

         ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ИНТЕРНЕТ*

основни теми в курса:

Въведение в информационните ресурси на Интернет. Световно културно наследство. Основни информационни бази данни в областта на културното наследство - ИНИОМ, ИНИМОС, ЮНЕСКО. Търсене и основни средства за търсене в БД.

предназначен за: библиотекари с висше образование от общодостъпни, училищни и специални библиотеки

продължителност: 3 дни (15 часа)

лектор:

доц. д-р Симеон Недков – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Забележка: кандидатите трябва да имат основна компютърна грамотност

  ..........................................

наименование на курса:

        ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

основни теми в курса:

Правна информация. Информационни източници за българското законодателство - действащо и отменено. Основни официални издания. Автоматизирани правни системи. Стратегия на работа и търсене в бази данни за българското законодателство. Страници в Интернет на висшите държавни институции (Народно събрание, Президент, Министерски съвет, министерства и др.). Европейско законодателство - представяне на бази данни в Интернет и стратегия на търсене в тях.

предназначен за: библиотекари и нформационни специалисти с висше образование от научни, специални и общодостъпни библиотеки 

продължителност: 2 дни (10 часа)

лектор:

Маргарита Ангелова - Библиотека на Народното събрание

  ..........................................

наименование на курса:

        ИЗДИРВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ В ON-LINE БАЗИ ОТ ДАННИ

 основни теми в курса:

Основни доставчици (хостове) и бази от данни, предоставящи икономическа информация - DIALOG, DATA SRAR, GBI, FIZ-Technik, GENIOS, LEXIS-NEXIS. Стратегии за издирване на релевантна информация в областта на икономиката и бизнеса в БД на CD ROM, on-line БД и в Интернет. Информационно-търсещи езици при хостовете. Възможности за издирване на ценна пълнотекстова информация, фирмена информация, информация за продукти и за фирмите производителки, браншова информация.

предназначен за: библиотекари и информационни специалисти от научни библиотеки и информационни звена към банкови, финансови и бизнес институции, както и за специалисти, работещи в областта на икономиката, банковото дело и бизнеса

продължителност: 3 дни (18 часа)

лектор:

Красимира Ангелова – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

  ..........................................

наименование на курса:

        БИЗНЕСИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

основни теми в курса:

Основни бизнесинформационни системи - наши и чуждестранни. Търговски закон, видове фирми и фирмени регистри. Финансови бази данни. Кредитни системи, кредитни агенции. Пазарни, маркетингови и пазарни системи. Търговски и патентни системи. Бизнес чрез ИНТЕРНЕТ. Криптиране.

предназначен за: библиотекари и информационни специалисти с висше образование от научни библиотеки и информационни звена към бизнес институции, както и за специалисти, работещи в областта на бизнеса

продължителност: 2 дни (12 часа)

лектор:

ст.н.с. д-р Тодор Тодоров

.......................................... 

наименование на курса:

        АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА КРАЕВЕДСКА ИНФОРМАЦИЯ

основни теми в курса:

Възможности, предимства и проблеми на автоматизацията на краеведските информационни системи. Изграждане на бази данни за краеведска информация. Краеведски страници в Интернет. Модел за усъвършенстване на краеведската електронна информация.

предназначен за: библиотекари с висше образование от общодостъпни библиотеки

продължителност: 2 дни (12 часа)

лектор:

ст.н.с. Цветанка Панчева – Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и сътрудници от отдели "Краезнание" на регионални библиотеки

  ..........................................

наименование на курса:

        СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ

основни теми в курса:

Съвременни информационни ресурси на националните библиотеки на Франция, Великобритания, САЩ и Русия - автоматизирани каталози, национални библиографии и др. бази данни. Многоотраслови информационни центрове в областта на обществените и хуманитарните науки - INIST и ИНИОН (характеристика, БД, търсене в БД). Многоотраслова система за обществени и хуманитарни науки - FRANCIS. БД в Интернет и търсене в тях.

предназначен за: библиотечни и информационни специалисти с висше образование от университетски, научни, специални и големи общодостъпни библиотеки

продължителност: 5 дни (30 часа)

лектор:

доц. д-р Татяна Янакиева – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева