Професионална квалификация

ПДФ Печат

Модул Б

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

------------------------------------------------------------------------------

наименование на курса:

          СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИБЛИОТЕКИТЕ

основни теми в курса:

Електронен обмен на данни: мрежи за предаване на данни, комуникационен хардуер и софтуер за персонални компютри. Локални компютърни мрежи. Оптични дискове (CD-ROM, DVD) и информационни продукти на тяхна основа. Мултимедия и мултимедийни информационни продукти. Съвременни технологии в библиотечното комплектуване, каталогизиране и обслужване. Интегрирани системи за библиотечна автоматизация. Автоматизиране на библиотечно-информационни мрежи.

предназначен за: библиотекари с висше образование от всички видове библиотеки

продължителност: 5 дни (30 часа)

лектор:

доц. д-р Красимир Петков – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра библиотекознание, научна информация и културна политика

  ..........................................

наименование на курса:

          ВЪВЕДЕНИЕ В ОN-LINE ИНФОРМАЦИОННОТО ИЗДИРВАНЕ В БАЗИ ДАННИ И СТРАТЕГИИ НА ТЪРСЕНЕ

основни теми в курса:

Част I: Запознаване със структурата на online бази данни, предимства и недостатъци при използването им. Тезаурус и класификационна схема на базите данни като входове към съдържанието им. Важни хостови и БД. Критерии и избор на БД. Изграждане стратегия за информационно търсене.

Част II: Въведение в информационно-търсещите езици Messenger, DSO, DIALOG. Основни команди и стратегии при издирване в БД на основните хостове – DIALOG, STN, DATA STAR. Експертно търсене и търсене с подпомагане; търсене по свободен текст и с дескриптори (на базата на тезаурус). Критерии за оценка на резултатите от търсенето.

предназначен за: библиотекари и информационни специалисти с висше образование от научни библиотеки

продължителност: 5 дни (30 часа)

лектор:

Красимира Ангелова – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра библиотекознание, научна информация и културна политика

  ..........................................

наименование на курса:

          ИНФОРМАЦИОННО ТЪРСЕНЕ – ПРИНЦИПИ, ТЕХНИКИ, ИЗТОЧНИЦИ

основни теми в курса:

Езици, стандарти и техники, осигуряващи информационно търсене в базите данни. Средства и технологии, осигуряващи информационно търсене в базите данни. Електронни бази данни, според източника на разпространение. Инсталиране, достъп и търсене в тях. Търсене в бази данни (Интернет, Интранет, CD ROM).

продължителност: 3 дни (18 часа)

 лектори:

Юлия Тафраджийска и Таня Войникова – фирма СофтЛиб

Забележка: курсистите трябва да имат начална компютърна грамотност.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева