Професионална квалификация

Формиране на колекции от редки, ценни и старопечатни издания в научните библиотеки ПДФ Печат

Лектор: Анна Ангелова
Продължителност: 30 часа

------------------------------------------

Анотация:

Целта на курса е да представи концептуален модел за изграждане на колекции от редки и ценни издания за научните библиотеки въз основа на опита на Университетска библиотека “Св. Климент Охридски”. Представя се концепция за модел на колекция, съобразен със съвременното разбиране на колекционалността като основен способ за организиране и разкриване на фондовете от редки и ценни издания според общоприетите теоретико-приложни библиоложки критерии и утвърдените национални специфични темпорални граници, филтрирани през национално-историческите особености на мястото, където се изгражда колекцията.

Предназначен за:

Библиотекари, работещи в отдели "Обслужване" и "Редки и ценни издания", както и колеги с интереси в областта на история на книгата.

Продължителност:

30 часа – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения

Лектор:

Анна Ангелова – Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Възможен периодза провеждане:

Дати по договаряне.

Основни теми:

 • Концептуален модел за изграждане на колекции от редки и ценни издания за научните библиотеки. Теоретико-методологически параметри. Терминологичен преглед.
 • Дефиниране на понятията – рядка книга; ценна книга; книжовен паметник.
 • Фондоконституиращи принципи – рядкост, ценност, куриозитетност (нетрадиционност).
 • Съвременното разбиране на колекционалността като основен способ за организиране и разкриване на фондовете от редки и ценни издания.
 • Колекционни вектори – територия; език; значимост; пробългарска насоченост. Общоприетите теоретико-приложни библиоложки критерии и утвърдените национални специфични темпорални граници, филтрирани през национално-историческите особености на мястото, където се изгражда колекцията. 
 • Особености на научното описание на старопечатни книги. Библиографско описание на редки книги при отчитане на тяхната ценност.
 • Книжовни паметници в Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" XVI – XX в.

Литература:

 • Березин, Н. И. Русские книжные редкости: Опыт библиографического описания редких книг с указанием их ценности. М., 2004. (факсимилно изд.).
 • Володин, Б. Ф. Научная библиотека в контексте научной, образовательной и культурной политики. СПб., 2002.
 • Генчев, Н. Българската култура ХV – ХІХ в.: Лекции. С., 1988.
 • Гергова, А. Книжовно-документално наследство. С., 2006.
 • Горфункель, А. Х. Что такое редкая книга. // Редкие книги и рукописи: Изучение и описание. Л., 1991, с. 11–19.
 • Жаворонкова, Е. Ю. Редкая, ценная или книжный памятник? (Проблемы терминологии). // Книга: Исследования и материалы. М., 1995, Сб. 70, с. 82–98.
 • Заимова, Р. Българската тема в западноевропейската книжнина ХV – ХVІІ в. С., 1992.
 • Книга: Энциклопедия. М., 1999.
 • Книговедение: Энциклопедический словарь. М., 1982.
 • Куфаев, М. Н. Библиофилия и библиомания (психофизиология библиофильства). Л., 1927.
 • Лихачев, Д. С. Декларация прав культуры: Проект. СПб, 1995. 
 • Лихачев, Д. С. Экология культуры. // Москва, 1979. № 7, с. 173–179.
 • Маркушевич, А., Е. Немировский. Редкость на полке книголюба. // Альманах библиофила. М., 1981. Вып. Х, с. 275–290.
 • Немировский, Е. Л. Актуальные проблемы работы с редкими изданиями. // Советское блиотековедение, 1980, № 4,  с. 71–81.
 • Николаев, Н. И. Особености научного описания старопечатных книг. // Редкие книги и рукописи: изучение и описание. Л.,1991.
 • Петриций, В. А. Библиофильство и пропаганда книжных памятников. // Книга: Исследования и материалы. М., 1993, № 66.      
 • Поздеева, И. В. Принципы выделения книг-памятников истории и культуры. // Редкие книги и рукописи: Изучение и описание. Л., 1991, с. 20–27.
 • Фабиан, Б. Библиотека и Просвещение. // История библиотек. СПб., 1996.
 • Янакиева, Т., Р. Колева. Книги с дарствени надписи в личната библиотека на акад. Петър Динеков. // Библиография и литература. С., 2001, с. 151–156.
 • Яцунок, Е. И. Проблемы создания единого фонда книжных памятников страны. // Книга: Исследования и материалы. М., 1992, Сб. 64.
 • Brunet, Jacques-Charles. Manuel du libraire et de l’amateur de livres. Paris, 1810.
 • Carter, J. ABC for book-collectors. London. [1966].
 • Cave, R. Rare book: Librarianship. London, 1982.
 • De Bury, Richard. Philobiblon. Paris, 1856.
 • Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventate o supposti. Firenze, 1951.

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева