Професионална квалификация

MARC формати и схеми с метаданни ПДФ Печат

Лектори: Милена Миланова
Продължителност: 30 часа
Възможна е и дистанционна форма на обучение.

------------------------------------------

Анотация:

Курсът свързва концепцията на ИФЛА за библиографския контрол на съвременните писмени документи и техните дигитални копия с практиката за представяне на библиографските данни в машинночетими формати, изграждане на световни мрежи за разпространение и достъп до библиографски данни, развитие на семантичните мрежи за представяне на съдържанието на документите в структурирана форма. Специално се акцентира върху метаданните като формализирани схеми за представяне на различни типове текстови или нетекстови обекти, на дигитални или недигитални ресурси. Изясняват се връзките на каталогизационните формати и системите за метаданни, приложими към някои типове обекти.

Предназначен за:

Библиотечни специалисти, притежаващи умения за работа със специализиран библиотечен софтуер.

Продължителност:

30 часа – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения

Лектори:

Милена Миланова – Софийски университет  "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Възможни дати за провеждане:

Дати по договаряне.

Проведени курсове:

13 – 15 октомври 2021 г. – дистанционно
22 – 23 март 2012 г. – Пловдив
24 – 26 февруари 2011 г. – София 

Основни теми:

 • Библиографски контрол на съвременните писмени документи.
 • Стандарти ISBD за библиографско описание и преход към консолидиран стандарт.
 • Машиночетими формати за каталогизация. Основни принципи на форматирането.
 • Фамилията MARC формати на Конгресната библиотека на САЩ.
 • MARC 21 като световен каталогизационен формат. Основни подполета за идентификация на библиографските единици.
 • MARC 21 – приложение в България.  Каталогизация в MARC 21 на различни видове документи.
 • UNIMARC и разпространението му като европейски машинночетим формат за каталогизация. Структура.
 • Основни подполета за идентификация на библиографските единици.
 • UNIMARC като основа за изграждане на мрежов своден каталог.
 • Метаданни. Същност и видове.
 • Архитектура на метаданни. Сближаване на практиките. Стандартизацията в дигитализационния процес.
 • COBISS.Net – мрежа за обмен на записи на Словения, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Македония. Присъединяване на България към мрежата.
 • Структура на машинночетимия формат COMARC/B за библиографски записи. Основни подполета за идентификация на библиографските единици.
 • COMARC/A за контролните данни и формат COMARC/H за служебните данни.
 • Българският опит да приложение на COBISS. Постижения и перспективи.

Литература:

 • Горман, Майкъл. Нашите непреходни ценности / Прев. от англ. ез. А. Дипчикова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. – 264 с.
 • Дипчикова, Александра, Янакиева, Татяна. Библиографският контрол и дигитализацията на културно-историческото наследство. // Библиотека, 2007, № 1, с. 5-15.
 • MARC 21 Lite:Формат за машиночетими библиографски записи / Прев. от англ. ез. А. Дипчикова ; Науч. ред. и предговор Т. Янакиева. –  София Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2005. – 106 с.
 • Миланова, Милена. Мета-данни – характеристики. // Библиотека, 2007, № 2, с. 42-50.
 • Проект „Виртуална библиотека – България”. І етап http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0070&g
 • Ръководство за UNIMARC, 2002 http://www.lib.bg/prevodi/unimarc/index.html
 • Яврукова, Биляна. Формат MARC 21. // Библиотека, 2003, № 1-2, с. 15-19.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева