Професионална квалификация

УДК – методика на класифициране ПДФ Печат

Лектор: Милена Миланова
Продължителност: 30 часа
Възможна е и дистанционна форма на обучение.

------------------------------------------

Анотация:

Курсът има за цел да запознае със структурата, методиката и начина на приложение на една от най-разпространените класификационни системи в света – Универсалната десетична класификация (УДК). В практиката на българските библиотеки УДК е възприета като основна класификационна система, което предполага нейното добро познаване и прилагане. Курсът е изцяло насочен към овладяване на основни принципи и правила при вземане на класификационни решения. През 2017 г. български език се издава съкратено издание на УДК, което „е разработено в сътрудничество с Консорциума за УДК и отговаря на изискванията на еталона за съкратен вариант на класификационната схема“. Курсът е насочен за работа с осъвремененото издание.

Предназначен за:

Библиотечни специалисти, работещи в отдели Каталогизация.

Продължителност:

30 часа – 30 ч. лекции

Лектор:

Милена Миланова – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Възможни дати за провеждане:

Дати по договаряне.

Проведени курсове:

25 – 27 септември 2023 г. – Кюстендил
23 – 24 февруари 2023 г. – Пазарджик
14 – 16 ноември 2022 г. – Монтана

18 – 20 октомври 
2021 г. 
– Шумен
18 март – 2 април 2021 г. – дистанционно
11 – 19 февруари 2021 г. – дистанционно
19 – 21 ноември 2014 г.
в Хасково
5 – 7 ноември 2014 г. в Силистра
27 – 29 октомври 2014 г. в Стара Загора
15 – 17 октомври 2014 г.
в Бургас
3 – 5 септември 2014 г. – в Ловеч
27 – 29 март 2014 г. – в Кюстендил
15, 22 и 29 януари 2014 г. – в НБУ
9, 10, 16 ноември 2013 г. – в НАТФИЗ
12 – 14 август 2013 г.в Дулово
15 – 16 април 2013 г.в Пловдив

Основни теми:

 • Индексиране. Основни понятия и термини. Същност и задачи на индексирането. Видове индексиране.
 • Информационно-търсещи езици (ИТЕ). Особености и изисквания към ИТЕ. Методика на индексирането. Изисквания и правила към процеса на индексиране.
 • Класификационни езици. Универсална десетична класификация (УДК). Консорциум УДК.
 • Свойства, принципи на УДК. Структура на УДК. Съставни части.
 • Методика на класифицирането. Принципи при класификацията на документи. Класификационна формула. Класификационни решения.
 • Специфики при класифициране на различни видове документи: езикознание, художествена литература, учебна литература, издания, предназначени за деца, енциклопедични издания, библиографски издания, издания в областта на обществените и социални науки, исторически науки, компютърни науки, естествени и приложни науки, науки за земята, медицина, изкуство, спорт.
 • Приложение на УДК. Развитие на УДК. Специфични класификационни решения.

Литература:

 • Българска книга. Енциклопедия. София, 2004. 506 с.
 • Горман, Майкъл. Нашите непреходни ценности. София, 2006. 264 с.
 • Дипчикова, Александра, Янакиева, Татяна. Библиографският контрол и дигитализацията на културно-историческото наследство. В: Библиотека, 2007, № 1, с. 5-15
 • Тотоманова, Антоанета, Дипчикова, Александра. Промените в системата за организация на знанието – предизвикателство към българската библиотечна общност. В: Потребностите на информационното общество и библиотеките: Хармония или конфликт?. Доклади от ХХI Нац. конф. на ББИА, Благоевград, 9 –10 юни 2011 г., с. 68 – 77.
 • Универсална десетична класификация : СC Publication No. 099, UDC Consortium – Licence No. PL2016/01. [състав., доп., прев. Александра Дипчикова, Антоанета Тотоманова]. Съкр. изд. София: Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2017. ISBN 978-954-523-156-8
 • Универсална десетична класификация. В: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ [онлайн]. Издания. Достъпно от: http://nationallibrary.bg/wp/?page_id=6720
 • Mcllwaine, I. C. The Universal Decimal Classification. A guide to its use. Revised ed. The Hague, 2007.
 • UDC Consortium [онлайн]. Достъпно на: http://www.udcc.org/
 • UDC Summary [онлайн]. Достъпно на:http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=bg&pr=Y]
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева